Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Nisko Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Nisku

Plac Wolności 15

37-400 Nisko

Tel./Fax: (15) 843-34-00 / (15) 843-34-01

E-mail: as_nisko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Budynek aresztu położony jest w centrum Niska, obok gmachu Sądu Rejonowego i siedziby Urzędu Miasta i Gminy z którymi jest połączony łącznikiem. Pochodzi z okresu pierwszej wojny światowej. Zachowały się elementy elewacji z tzw. "epoki franciszkańskiej", a także charakterystyczny spadzisty dach. Ma on wewnętrzne podwórze z trzech stron ograniczone budynkami Sądu, aresztu i magazynami oraz murem i bramą wjazdową. Przebudowany w 1951 r. - powstało dwupiętrowe skrzydło. Po kolejnej modernizacji obiekt skanalizowano. W okresie międzywojennym areszt funkcjonował przy siedzibie starostwa jako miejsce wykonywania krótkoterminowych kar aresztu. W latach 1939-1944 pełnił funkcję więzienia niemieckich władz okupacyjnych. Po II wojnie światowej do 1975 r. przebywali tutaj skazani mężczyźni - po likwidacji AŚ w Krośnie zmieniono przeznaczenie AŚ w Nisku i zaczęto osadzać tymczasowo aresztowane kobiety z terenu Podkarpacia. Pojemność Aresztu to 93 miejsca.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Kazimierz Krupa
Tel./Fax: (15) 843-34-02 / (15) 843-34-01
E-mail: kazimierz.krupa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
mjr Józef Smykla
Tel./Fax: (15) 856 53 15 / (15) 856 53 11
E-mail: jozef.smykla@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Simona Wójtowicz
Tel./Fax: (15) 843-34-16 / (15) 843-34-01
E-mail: simona.wojtowicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (15) 843-34-02
Dowódca Zmiany: (15) 843-34-60
Dział Kadr: (15) 843-34-04
Dział Penitencjarny: (15) 843-34-16 / (15) 843-34-17
Dział Ochrony: (15) 843-34-26 / (15) 843-34-27 / (15) 843-34-64
Dział Ewidencji: (15) 843-34-12 / (15) 843-34-13 / (15) 843-34-14 / (15) 843-34-15
Dział Kwatermistrzowski: (15) 843-34-19 / (15) 843-34-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (15) 843-34-07
Dział Łączności i Informatyki: (15) 843-34-06
Dział Finansowy: (15) 843-34-08 / (15) 843-34-09 / (15) 843-34-10
Służba Zdrowia: (15) 843-34-03

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Rzeszów
81 1010 1528 1441 2413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

UWAGA  !    UWAGA !   UWAGA!

 

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396 z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych:

 

Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a§3 kkw skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, ( dotychczas miał taką możliwość raz na kwartał ), artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego ( nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz ). Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą.

 

 

Szczegółowe zasady  realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymywania  paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Nisku.

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu śledczego w Nisku. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Osadzeni posiadający uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, druk zamówienia na paczkę mogą odebrać od oddziałowego lub wychowawcy.

2. Złożone przez skazanego zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej będzie realizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1 kkw. Dokonując zamówienia na paczkę żywnościową osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110a§1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

3. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem opłaty.

4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów żywnościowych  dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.

5. Formularz zamówienia jest dostępny w: punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy oraz na stronie internetowej jednostki: www.sw.gov.pl Areszt Śledczy w Nisku. Lista produktów żywnościowych do zakupu w punkcie sprzedaży jest dostępna w: punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na  stronie internetowej jednostki: www.sw.gov.pl Areszt Śledczy w Nisku.

 

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/areszt-sledczy-nisko/index.html

 

6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki oraz po otrzymaniu od osoby najbliższej składającej zamówienie potwierdzenia opłaty za przygotowanie paczki.

7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Paczka, realizowana w drodze zamówienia podlega kontroli / chodzi tu o taka pobieżną kontrolę, czy asortyment jest zgodny z zamówieniem, czy opakowania nie są naruszone, itp. / i ewidencji.

9 Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Wzór zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Nisku

 

______________________________________________________________________________

 

Zasady obowiązujące do dnia 30.06.2015 r.

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku osadzony może otrzymać za zgodą dyrektora zakładu karnego paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
2. Paczki z żywnością mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się w dni powszednie w godzinach urzędowania administracji. Paczki dostarczone przez osoby fizyczne przyjmowane są w dni wyznaczone do udzielania widzeń i w godzinach ich udzielenia.
3. Osoby dostarczające osadzonemu paczkę żywnościową lub chcące taką paczkę sporządzić a nie korzystające w danym dniu z widzenia z osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, mają możliwość wejścia na teren aresztu za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość i dokonania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w tutejszej kantynie.
4. Nadawca umieszcza wewnątrz paczki spis jej zawartości.
5. Osadzony za zgodą Dyrektora może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środki higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami, których wydawanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Otrzymywanie przez tymczasowo aresztowanego środków leczniczych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego. W/w paczki przyjmowane są do jednostki w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00 a także w dni wolne od pracy w godz. 9.00-16.00. W paczce winien znajdować się spis jej zawartości.
6. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości np. puszki, napoje, słoiki, płyny w plastikowych butelkach i kartonikach oraz łatwo psujące się artykuły np. jaja, mleko, śmietana a także owoce cytrusowe i banany.
7. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego.
8. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia jednostki za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
9. Powyższy sposób postępowania dotyczy również paczek z żywnością nadesłanych z zagranicy.


Areszt Śledczy Nisko informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku zostaje wprowadzona dodatkowa forma realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej za pośrednictwem punktu sprzedaży zlokalizowanego na terenie jednostki. 
W tym celu osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki winna:  
1. Pobrać formularz „Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Nisku lub Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Nisku.
2. Wypełnić formularz „Zamówienia na paczkę” na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, wagę, ilość, cenę, i wartość. Przedmiotowa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Nisku.

3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów

a. na konto PSS „Społem” w Nisku, ul. Rzeszowska 10, prowadzącego punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Nisku 
Bank PEKAO S.A. I O/Nisko 70 1240 2760 1111 0000 3279 9750

b. na konto F.H.U Barbara Gładysz  prowadzącej punkt sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie
Bank Spóldzielczy w Tarnobrzegu 44 9434 0002 2001 1005 4794 0001

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie 
4.  Przekazać bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub przesłać za pośrednictwem poczty wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.  Adres na który należy przesyłać Zamówienie na paczkę: 
1.  Dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Nisku 
Areszt Śledczy
Pl. Wolności 15
37-400 Nisko
 
2. Dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Aresztu Śledczego w Nisku 
Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Nisku
Chmielów
39-442 Chmielów 
Z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ 
Paczka realizowana w drodze Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu (kara dyscyplinarna w postaci pozbawienia prawa do otrzymania paczki żywnościowej, wykorzystanie prawa do otrzymania paczki żywnościowej raz w kwartale. przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego. 
UWAGA
Nie ulega zmianie dotychczasowy sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg. Realizacja Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży następuje wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki
 
 
Wykaz artykułów żywnościowych i przemysłowych, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach dla osadzonych:

ARTYKUŁY HIGIENY OSOBISTEJ

 1. Wody kolońskie i po goleniu, toniki do twarzy, perfumy
 2. Dezodoranty w aerozolu,
 3. Pasty do zębów, wszelkiego rodzaju kremy,

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

 1. Kleje,
 2. Firany zasłony,
 3. Tapety,
 4. Płyny przemysłowe ( denaturat, rozpuszczalnik, terpentyna, benzyna, spirytus, nafta itp.)
 5. Farby do włosów
 6. Farby olejne, nitro, lakiery
 7. Garnki, patelnie
 8. Urządzenia i materiały elektryczne
 9. Gaz do zapalniczek
 10. Inne urządzenia i przedmioty w opakowaniach utrudniających sprawdzenie zawartości

ARTYKUŁY TYTONIOWE W KAŻDEJ POSTACI

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 1. Napoje i płyny spożywcze w każdej postaci,
 2. Wszelkie artykuły mleczne, ser żółty, masło, margaryna,
 3. Konserwy bez względu na opakowanie,
 4. Art. żywnościowe zawierające alkohol,
 5. Surowe jajka,
 6. Surowe mięso,
 7. Wszelkie art. spożywcze pakowane w pojemnikach metalowych, drożdże, soda oczyszczona,
 8. Grzyby bez względu na rodzaj opakowania,
 9. Mleko w proszku, kaszki grysiki, budynie, śmietanki do kawy,
 10. Zupy w proszku, sosy, przyprawy,
 11. Orzechy niełuskane,
 12. Herbaty liściaste,
 13. Przetwory nabiałowe w pojemnikach i opakowaniach zamykanych hermetycznie oraz w opakowaniach szklanych.
 14. Cukier i słodziki.

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

W Areszcie Śledczym w Nisku umożliwia się udzielanie widzeń na terenie, w pierwszej kolejności, osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

1. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń, gdzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
3. Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, dni świąteczne oraz środy w godzinach od 9.00 do 16.00
4. Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób.
5. Widzeń między skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.
6. Częstotliwość widzeń dla skazanych i ukaranych uzależniona jest od ich uprawnień wynikających z aktualnej klasyfikacji i zakwalifikowania do odbywania kary w określonym typie zakładu karnego, natomiast w przypadku tymczasowo aresztowanego uzależniona jest od decyzji organu(ów) dysponującego(ych).
7. Czas przeznaczony na widzenie dla tymczasowo aresztowanego i skazanego wynosi 60 minut.
8. Skazany może jednorazowo wykorzystać widzenia przysługujące mu w ciągu miesiąca zgodnie z posiadana grupą i podgrupą klasyfikacyjną tylko za zgodą Dyrektora.
9. Skazany może otrzymać w ciągu dnia jedno widzenie. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie bez względu na towarzyszącą im liczbę osób niepełnoletnich. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
10. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
11. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym:
- TYPU ZAMKNIĘTEGO - mają prawo korzystać z dwóch widzeń w miesiącu,
- TYPU PÓŁOTWARTEGO - maja prawo korzystać z trzech widzeń w miesiącu,
- TYPU OTWARTEGO - mają prawo korzystać z nieograniczonej ilości widzeń w miesiącu w dniach przeznaczonych na widzenia dla skazanych.
12. Prawo do jednego dodatkowego widzenia w miesiącu (po wykorzystaniu widzeń limitowych określonych w pkt.7) mają skazani młodociani odbywający karę w ZK typu zamkniętego i półotwartego.
13. Prawo do jednego dodatkowego widzenia z dziećmi w danym miesiącu (po wykorzystaniu widzeń limitowych określonych w pkt.7) maja skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu.
14. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą pełnoletnich osób odwiedzających.
15. W czasie widzenia przy stoliku zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w miejscowej kantynie w formie poczęstunku.
16. W czasie trwania widzenia zabrania się w szczególności:
- kontaktowania się z osobami postronnymi,
- używania gwary więziennej i wulgaryzmów,
- przekazywania, przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów, korespondencji, notatek,
- zakłócania widzenia poprzez głośne rozmowy, krzyki,
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychotropowych,
- korzystania z wszelkiego rodzaju środków łączności bezprzewodowej.
17. W przypadku naruszania przez osadzonych lub osoby odwiedzające w/w ustaleń widzenie będzie przerwane lub zakończone przed czasem.