Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Sanok Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Sanoku

Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

38-500 Sanok

Tel./Fax: (13) 465-50-00 / (13) 465-50-02

E-mail: as_sanok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Rzeszowie. Znajduje się na terenie województwa podkarpackiego obsługując sądy i prokuratury w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Lesku i Brzozowie.
Początki istnienia aresztu w Sanoku sięgają schyłku XIX wieku i są ściśle związane z organizacją sądownictwa.Tereny te znajdujące się wówczas w zaborze austriackim zdołały wywalczyć dość duże swobody w zakresie organizacji polskiej administracji czego efektem było uzyskanie zgody na utworzenie w Sanoku sądu obwodowego. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 1.09 1887r. Trudności lokalowe oraz konieczność opłacania wysokiego czynszu za wynajem pomieszczeń dla sądu skłoniło władze miejskie do podjęcia budowy gmachu sądu a na jego zapleczu więzienia.W latach 1893-95 na terenie o pow. 0.37ha w bezpośredniej bliskości sądu wybudowano „dom więzienny”spełniajcy funkcje wiezienia i aresztu. Nadzór i zarząd nad domem więziennym aż do1924 r sprawował sąd zapewniając także obsadę kadrową.
W początkowym okresie było to: 6 dozorców więziennych,4 pomocników dozorców, 2 lekarzy i 2 duszpasterzy wyznania rzymsko i greko katolickiego.
Zabudowania więzienne składały się z budynku głównego dla więźniów budynku gospodarczo-admnistracyjnego, kuźni, magazynów i szop.
Do czasów obecnych przetrwał jedynie budynek główny dla więźniów oraz niewielki fragment zewnętrznego muru ochronnego. Budynek więzienny w kształcie prostokąta o wymiarach 29x19m, łącznej kubaturze 3100 m³ dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o grubych 70 – 80 cm ścianach zewnętrznych, budowanych z kamienia i cegły z wewnętrznym niezadaszonym podwórkiem. W początkowym okresie bez kanalizacji i instalacji elektrycznej i wodnej.W miarę upływu czasu poddawany remontom i modernizacjom.
Zmianom ulegała także nazwa tej instytucji. Początkowo dom więzienny następnie więzienie karno-śledcze II kategorii, w okresie II wojny więzienie sądowe/Selbotandiges Gefängnis/, niemiecki zakład karny /Deutche Strafänstalt/, ponownie więzienie i od 1958 roku areszt śledczy. Przeznaczone było dla skazanych i aresztowanych /zwanych wówczas inkwizytami/ mężczyzn i kobiet w tym także z małymi dziećmi. Od roku 1965 wyłącznie dla mężczyzn.
Historia sanockiego więzienia pokrywa się zasadniczo z historią całego polskiego więziennictwa. Wzbogaca ja jednak ponadto w przypadku Sanoka przeszłość związana z okresem zaboru austryjackiego,okresem II wojny światowej, powojennymi walkami w Bieszczadach a później aktywny udział w ich zagospodarowywaniu. Obecnym symbolem związku Sanoka z dawnym zaborcą, jest uliczka dojazdowa do aresztu którą nazwano Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka.
Okres II wojny to dla sanockiego więzienia rozdział szczególny. Ocenia się, że w okresie od października 1939 do lipca 1944 przez więzienie w Sanoku przewinęło się łącznie 9554 osoby różnych narodowości. Aresztowani masowo wywożeni byli do obozów śmierci, rozstrzeliwani podczas przesłuchań i egzekucji czy też marli w więzieniu. W dokumentacji wpisywano często ”zmarł śmiercią naturalną lub samobójczą” np.pod datą 5.07.1940 znajduje się kilkadziesiąt zapisów o samobójczej śmierci. Więżniowie ci oczywiście straceni zostali w zbiorowej egzekucji.
W więzieniu o ustalonej wówczas pojemności na max. 239 osób przebywało dla przykładu:
19.01.1943        - 453 osoby w tym 106 kobiet
20.01.1943        - 508 osób w tym 114 kobiet
22.01.1943            625 osób w tym 131 kobiet
Skutkowało to niewyobrażalnym przeludnieniem i niespotykaną gehenną pobytu więźniów.
Okres powojenny to czas usuwania zniszczeń, dostosowywania instytucji do nowych warunków ustrojowych i organizacyjnych. Dla więzienia w Sanoku to także aktywne uczestnictwo w zagospodarowywaniu Bieszczad. Jako zakład położony najbliżej tego terenu przejął na siebie ciężar organizcji, zaopatrywania i nadzorowania powstających w Bieszczadach ośrodków pracy więźniów. Pierwsze z nich powstają już w 1956 roku, aby w latach następnych osiągnąć liczbę kilkunastu rozsianych po najbardziej niedostępnych terenach.
Wiosną 1972 roku powołana została Delegatura Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z siedzibą w sanockim areszcie, która przejęła znaczną część obowiązków i odpowiedzialności za realizowany przez więziennictwo program rozwoju Bieszczad. Niewyobrażalny wysiłek wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w tym programie zasługuje na najwyższe uznanie.
Ostatnie lata ubiegłego stulecia to dla aresztu czas długo oczekiwanych remontów i modernizacji. Powstają nowe obiekty takie jak kotłownia, kuchnia pralnia, kompleks wartowni z mag. uzbrojenia, garaże i warsztaty. Na istniejacym budynku dobudowano poddasze użytkowe co pozwoliło w 2002 r opuścić przez wiele lat zajmowane pomieszczenia w budynku sądowym. Budynek penitencjarny otrzymał nowy ocieplony dach a zagospodarowanie znajdującego się w budynku wewnętrznego podwórka, pozwoliło na uzyskanie nowych pomieszczeń na świetlice dla osadzonych oraz pomieszczenia dla oddziałowych. Wzbogacono techniczne środki ochronne poprzez instalację systemu kamer, mikrofali i podczerwieni.
Na koniec wspomnieć należy jeszcze o związkach z sanockim więzieniem ordynansa pewnej kompanii marszowej z czasów I Wojny Światowej. Dobry Wojak Szwejk nie miał bezpośrednich związków z tutejszym aresztem tzn. nie przebywał w nim jako więzień. Niemniej jednak w bezpośrednim sąsiedztwie aresztu jak opisuje na stronach swojej słynnej książki Jarosław Hašek, wykonywał on swą dziejową misję o czym przypomina droga prowadząca do aresztu nazwana Zaułkiem Dobrego Wojaka Szwejka i zamieszczona na ścianie jednej z kamienic pamiątkowa tablica.
 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku
ppłk Adam Zarzyczny
Tel./Fax: (13) 465-50-01
E-mail: as_sanok@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Janusz Wańcowiat
Tel./Fax: (13) 465-50-19
E-mail: janusz.wancowiat@sw.gov.pl

Zatrudnianie skazanych

Pracownik cywilny

 

Ważne telefony

Sekretariat: (13) 465-50-00 / fax (13) 465-50-02
Dowódca Zmiany: (13) 465-50-06
Dział Kadr: (13) 465-50-03
Dział Penitencjarny: (13) 465-50-19
Dział Ochrony: (13) 465-50-08
Dział Ewidencji: (13) 465-50-12
Dział Kwatermistrzowski: (13) 465-50-15
Dział Łączności i Informatyki: (13) 465-50-04
Dział Finansowy: (13) 465-50-10
Służba Zdrowia: (13) 465-50-22

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
Sanok
63 1010 1528 0033 4613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00- 15.00
Wtorek: 8.00- 15.00
Środa: 8.00- 15.00
Czwartek: 12.00-17.00
Piątek: 8.00- 15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Osadzeni mają prawo otrzymać jeden raz w kwartale paczkę z żywnością nie przekraczającą wraz z opakowaniem wagi 5 kg. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem odpowiedniego organu, np.: poczty. Paczka przekraczająca ciężar 5 kilogramów nie będzie przyjmowana przez administrację.
Paczki z żywnością dostarczane do aresztu podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich środków technicznych, a w przypadku dostarczanych przez osoby odwiedzające w ich obecności. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji - konserwy, wyroby w skład których wchodzą produkty o krótkim okresie przydatności do spożycia, tytoń i papierosy, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz woda i napoje pod każdą postacią. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwracana nadawcy na jego koszt. Szczególnie surowo zabrania się dostarczania alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Omijanie tego zakazu skutkować będzie odmową przyjęcia paczki. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za niedające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw wymaga odrębnego zezwolenia dyrektora. Niedopuszczalne jest przesyłanie w tego typu paczce żywności, papierosów i używek.
 
 
 Zgodnie z art. 113a§3 kodeksu karnego wykonawczego skazany ma prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg. Od 1 stycznia 2012r. wprowadza się w Areszcie Śledczym w Sanoku dodatkowy sposób realizacji tego uprawnienia za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny znajdującego się na terenie jednostki.

 

   Realizacja dodatkowego sposobu dostarczania i otrzymywania paczek z żywnością będzie się odbywać według następujących zasad:

1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w areszcie śledczym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów żywnościowych  dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a/ w punkcie sprzedaży;
b/ drogą pocztową
4. Formularz zamówienia jest dostępny w: punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy oraz tutaj. Lista produktów żywnościowych do zakupu w punkcie sprzedaży jest dostępna w: punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz tutaj. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki.
5. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 
Nr konta na które należy przesyłać środki pieniężne :
Bank PKO BP Oddział I w Sanoku
02 1020 2980 0000 2402 0017 2098
W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

 

Adres na jaki należy przesyłać formularz zamówienia waz z dowodami wpłaty:

Areszt Śledczy w Sanoku

Handel Art. Przemysłowo-Spożywczymi

Andrzej Skrzypek

ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

38-500 Sanok

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00 we wtorki i niedziele oraz w wymienione niżej święta:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Świat Wielkanocnych,
 • drugi dzień Świat Wielkanocnych,
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 3 maja – Narodowe Święto Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świąt,
 • Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 

Widzenia w ważne dni świąteczne dla osadzonych, wyznawców innych obrządków niż rzymskokatolicki, udziela się na indywidualną prośbę osadzonego.

Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 14.00.

 

W pierwszej kolejności, widzenia udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Osoba odwiedzająca musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich).

Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych.

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia. Skazani za zgodą dyrektora mogą wykorzystać jednorazowo widzenia przysługujące w danym miesiącu. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską osadzonemu udziela się po otrzymaniu uprzedniej zgody dyrektora. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Z uprawnienia do poczęstunku nie korzystają osadzeni, którym udzielane jest widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. Zabrania się: palenia tytoniu oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów bez konsultacji z prowadzącym widzenie. Podczas widzenia odwiedzający mogą zasięgać informacji o osadzonym od wychowawcy, po uprzednim pisemnym zwróceniu się o udostępnienie takich informacji i wyrażeniu zgody na ich udzielenie przez osadzonego.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osoby go odwiedzające ustalonych zasad odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Po zmianie organu dysponującego, wydane zarządzenie o zgodzie na widzenie przez poprzedni organ dysponujące nie podlega wykonaniu.

Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem o którym mowa poniżej, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. 

Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa powyżej, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1)         w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2)         do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

Liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w inny sposób niż określony powyżej.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.