Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Dębica Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Dębicy

ul. Sandomierska 41

39-200 Dębica

Tel./Fax: (14) 681-56-56 / (14) 681-56-59

E-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Dębicy to jednostka typu półotwartego przeznaczona dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny składa się z 6 oddziałów mieszkalnych o łącznej pojemności 562 miejsc. Mogą tutaj odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w wyodrębnionych dwóch Oddziałach Penitencjarnych. Oddział Penitencjarny Nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, Oddział Penitencjarny Nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. Zakład Karny w Dębicy podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Historia jednostki sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to rozpoczęto na obrzeżach miasta Dębicy, pomiędzy rozwidleniem torowym budowę Zakładu Karnego. Szybki rozwój bazy nawierzchniowej i potrzeba zatrudnienia spowodowały zainwestowanie przez PKP środków na budowę zakładu. W grudniu 1977r. oddano do użytku jeden z pawilonów mieszkalnych oraz część pomieszczeń kuchni i stołówki. Początkowo był to oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie, a następnie Zakładu Karnego w Tarnowie, w którym osadzani byli skazani recydywiści pracujący odpłatnie na rzecz PKP. Z dniem 30.11.1977 Minister Sprawiedliwości powołał do życia Zakład Karny w Dębicy jako samodzielną jednostkę. Prace budowlane były w dalszym ciągu kontynuowane. W marcu 1979 roku oddano do użytku budynek wartowni, a we wrześniu tego samego roku kolejny pawilon mieszkalny dla skazanych. W 1980 roku oddano do użytku budynek kotłowni, warsztatów i garaży. Do połowy lat osiemdziesiątych kontynuowano budowę, która została zamknięta w roku 1986 oddaniem w użytkowanie ostatniego pawilonu mieszkalnego i budynku administracyjnego. Zakład Karny w Dębicy położony jest około 5 km od centrum Dębicy. Poruszając się drogą wojewódzką 985 Dębica – Mielec, w Pustyni przed przejazdem kolejowym należy skręcić w lewo.

 

Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Bogdan Witkoś
Tel./Fax: (14) 680-70-12
E-mail: zk_debica@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Zbigniew Kosior
Tel./Fax: (14) 680-70-11
E-mail: zk_debica@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Krzysztof Maźnicki
Tel./Fax: (14) 680-70-26 / (14) 681-56-56 wew. 143
E-mail: krzysztof.maznicki@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 680-70-12
Dowódca Zmiany: (14) 681-56-56 wewn.113
Dział Organizacyjny: (14) 680-70-15
Dział Kadr: (14) 680-70-13
Dział Penitencjarny: (14) 680-70-25 / (14) 680-70-26
Dział Ochrony: (14) 680-70-16 / (14) 680-70-17
Dział Ewidencji: (14) 680-70-27 / (14) 680-70-28
Dział Kwatermistrzowski: (14) 680-70-20 / (14) 680-70-21
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 680-70-14
Dział Łączności i Informatyki: (14) 681-56-56 wewn.139
Dział Finansowy: (14) 680-70-24
Służba Zdrowia: (14) 680-70-19

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Rzeszów
57101015280003611391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00–17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Skazany ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za zezwoleniem dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku i środkami higieny osobistej, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Paczki mogą być przesyłane, dostarczane przez osoby odwiedzające, a także sporządzane z artykułów zakupionych w tutejszej kantynie. Decyzją dyrektora upoważniono wychowawców do przyznawania w dni przeznaczone na widzenia jako ulgi nagrody w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej z artykułów nabywanych bezpośrednio podczas widzenia w kantynie. Przyznając taką ulgę wychowawca zobowiązany jest stosować przepisy kodeksu karnego wykonawczego. W szczególności ulgi tej nie przyznaje się skazanym będącym w skutkach kary dyscyplinarnej w postaci: pozbawienia możliwości otrzymywania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy, pozbawienia lub ograniczenia możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych na okres do 3 miesięcy, za także skazanym, którym w poprzednim kwartale wymierzono karę umieszczenia w celi izolacyjnej na okres do 28 dni i w tym kwartale jako konsekwencja tej kary nie mogą otrzymać paczki zywnościowej. Ulga taka może być udzielana nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Skazani będący w skutkach wyżej wymienionych kar dyscyplinarnych mogą w czasie widzenia zrealizować zakupy wyłącznie z artykułów higienicznych jeżeli uzyskali zezwolenie na ich otrzymanie. Ulga taka może być udzielana nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Wychowawcy upoważnieni są do udzielania zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej ze środkami higieny osobistej i artykułami piśmienniczymi.
Przed wydaniem osadzonemu, paczkę z żywnością poddaje się kontroli. Kontrola paczki oznacza sprawdzenie jej zawartości i opakowania. W przypadku dostarczenia paczki z żywnością przez osobę odwiedzającą podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.


 Od dnia 14.01.2012r. wprowadza się w tutejszej jednostce dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny znajdującej się na terenie zakładu karnego.


 

Realizacja dodatkowego sposobu dostarczania i otrzymywania paczek z żywnością odbywa się według następujących zasad:
Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w zakładzie karnym na podstawie wypełnionego formularza / zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów żywnościowych  dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
        a/ w punkcie sprzedaży;
        b/ drogą pocztową


Formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy oraz na stronie internetowej : (pobierz tutaj)
 

Lista produktów żywnościowych do zakupu w punkcie sprzedaży jest dostępna w: punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej: (pobierz tutaj)
 

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Wprowadzony nowy sposób dostarczania skazanym paczek z żywnością wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom osadzonych i ich rodzin oraz ułatwia stronę praktyczną dostarczenia paczki żywnościowej osadzonemu. Taka możliwość zmniejsza koszty paczki żywnościowej o koszty jej przesyłki, oszczędza czas i wysiłek rodziny ponieważ nie wymaga dostarczania ciężaru paczki do urzędu pocztowego. Proponowany nowy sposób dostarczania paczki żywnościowej eliminuje sytuacje zepsucia się lub uszkodzenia dostarczanych artykułów żywnościowych. Skazany będzie mógł otrzymać artykuły żywnościowe w opakowaniach do tej pory wykluczanych takich jak konserwy, słoje, opakowania próżniowe. Nowa możliwość dostarczania paczki żywnościowej eliminuje również sytuacje odsyłania paczki żywnościowej w przypadku kiedy osadzony nie ma do niej uprawnień a tym samym eliminuje ryzyko zepsucia się lub uszkodzenia odsyłanych artykułów żywnościowych.

Nie przyjmuje się paczek:

  • bez spisu zawartości;
  • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg; zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości lub artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. w konserwach, słoikach, butelkach, hermetycznych kartonach), zastrzeżenia te nie dotyczą paczek żywnościowych realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny znajdującej się na terenie zakładu karnego opisanego wyżej.
  • żywnościowych w których artykuły wymagają do spożycia obróbki termicznej (np. mąka, ryż , jaja , mleko, makaron, olej itp.).
  • higienicznych i odzieżowych zawarających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora;


Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

LISTA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DOSTĘPNYCH W KANTYNIE W ZK DĘBICA

 

 

 

DRUK ZAMÓWIENIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

 


 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w poniedziałki i wtorki będącymi dniami roboczymi w godzinach 8:30 – 14:00 oraz w soboty, niedziele i niżej wymienione święta w godzinach 8:00 – 15:00.

 

1 stycznia -  Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada -  Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 i  26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

Widzenie trwa 60 minut. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jednorazową realizację przez skazanego pozostających do wykorzystania widzeń niezależnie od ich formy. Decyzję o tym podejmuje dowódca zmiany uwzględniając aktualną ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w salach widzeń oraz ilość osób oczekujących na realizację widzeń. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Widzenie z większą liczbą osób pełnoletnich może być udzielone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora zakładu. Liczba osób niepełnoletnich uprawnionych do widzeń nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem.Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu. Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego mają prawo do 3 widzeń po 60 minut w miesiącu. Przeklasyfikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń przy zachowaniu wyżej określonych wymogów. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiajacy bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku.


Zasady realizacji widzeń w odrębnym pomieszczeniu:


Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej realizowane są w soboty i niedziele, a w poniedziałki i wtorki  tylko wówczas jeżeli w tych dniach wypada dzień świąteczny, w godzinach od 8.00 do 14.00. Widzenie trwa 60 minut. Za zgodą skazanego albo na jego prośbę widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, może być zamienione na widzenie realizowane jako widzenie  w sali widzeń bez dozorowych, na terenie plenerowym lub w sali widzeń dozorowych. Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej skazany może realizować wyłącznie z  osobami najbliższymi określonymi w art. 115 § 11kk.  „ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu ”. Przy opiniowaniu wniosku o udzielenie skazanemu nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, skazany jest zobowiązany podać dane osobowe osoby lub osób  najbliższych z którymi będzie realizował widzenie. Warunkiem realizacji widzenia jest zgłoszenie się tej osoby oraz złożenie pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę i zgodę na taką formę widzenia. Skazany, któremu udzielono nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia chęci realizacji nagrody celem ustalenia terminu realizacji widzenia. Na wniosek osoby odwiedzającej widzenie może być zakończone przed wyznaczonym czasem. Takie widzenie jest traktowane jako zrealizowane. Ze względów organizacyjnych w ciągu jednego dnia nie może być realizowanych  wymienionych widzeń  więcej jak dla  4 osadzonych.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. Podczas widzenia odwiedzający po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez skazanego może zasięgnąć informacji o osadzonym od wychowawcy. Potrzebę rozmowy z wychowawcą odwiedzający winien zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia.

Osoba, która chce wejść na teren zakładu musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport, książeczkę wojskową lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich). Zabrania się wchodzenia na teren zakładu osobom posiadającym napoje alkoholowe, broń palną i białą, amunicję, materiały wybuchowe, środki obezwładniające, narkotyki oraz inne przedmioty, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu. Osoba wchodząca na teren jednostki ma obowiązek za potwierdzeniem zdeponować alkohol, broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt audiowizualny i fotograficzny. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście do zakładu karnego.


W środy, czwartki i piątki będącymi dniami roboczymi widzenia nie będą realizowane.

Operatorem aparatów telefonicznych jest Multimedia Polska Południe Dębica SA. Aparaty samoinkasujące operatora Multimedia Polska Południe SA ze względów technicznych nie obsługują kart telefonicznych Telekomunikacji TP SA. Karty do aparatów samoinkasujących skazani mogą zakupić w trakcie dokonywania zakupów, zabrać z widzenia zakupione przez osoby odwiedzające lub otrzymać korespondencyjnie  od osób bliskich.

 

Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia widzenia są udzielane w pierwszej kolejności, po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie.