Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Jasło Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Jaśle

Warzyce 467

38-200 Jasło

Tel./Fax: (13) 443-58-60 / (13) 443-58-61

E-mail: zk_jaslo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Jest jednostką penitencjarną o pojemności 212 miejsc składającą się z trzech pawilonów mieszkalnych. W jednostce funkcjonuje od 25 czerwca 2003 roku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę w podgrupach klasyfikacyjnych M-2/t i P-2/t. Pojemność oddziału wynosi 27 miejsc.

 

Zakład Karny w Jaśle położony jest 8 km od centrum Jasła, w kierunku drogi na Krosno. Do Zakładu Karnego w Jaśle można dojechać główną drogą w kierunku Krosna i  w miejscowości Warzyce skręcić w prawo, jadąc w kierunku fabryki "Chrom-styl". Do jednostki można dojechać autobusem PKS relacji Jasło-Krosno, Krosno-Jasło, lub autobusem MKS w Jaśle nr 6.

 

W pawilonach mieszkalnych skazani mają do dyspozycji świetlicę centralną, bibliotekę oraz kaplicę. Z dodatkowej świetlicy korzystają skazani przebywający w oddziale terapeutycznym. Poza oddziałem mieszkalnym skazani mogą korzystać z boiska sportowego przeznaczonego do gry w piłkę koszykową. Dzięki uprzejmości klubu sportowego w Warzycach oraz MOSIR Jasło, zajęcia sportowe odbywają się również poza terenem zakładu karnego. W Zakładzie Karnym w Jaśle prowadzi się programy resocjalizacyjne sprzyjające przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej skierowane do grup skazanych dorosłych oraz skazanych młodocianych w następujących obszarach:

  • Przeciwdziałania agresji i przemocy
  • Przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub używaniu narkotyków
  • Przeciwdziałania pro kryminalnym postawom
  • Aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia
  • Kształtowania umiejętności społecznych
  • Kształtowania umiejętności poznawczych
  • Integracji rodzin, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności

 

Jednym z priorytetów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Jaśle jest zatrudnienie skazanych. Organizuje się zatrudnienie odpłatne oraz nieodpłatne na terenie zakładu karnego przy pracach porządkowych oraz pomocniczych o charakterze administracyjno-gospodarczym, jak również z kontrahentami pozawięziennymi. Zakład Karny w Jaśle realizując cele pozbawienia wolności prowadzi szeroką współpracę z wieloma organami.

 

Zakład Karny w Jaśle zatrudnia 58 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych w wymiarze 3,5 etatu. Wśród funkcjonariuszy 24 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 8 wyższe zawodowe, 4 policealne, 22 średnie.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Mirosław Władyka
Tel./Fax: (13) 443-58-63 / (13) 443-58-61
E-mail: dk_jaslo@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Grzegorz Borek
Tel./Fax: (13) 443-58-78 / (13) 443-58-61
E-mail: gborek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: Tel./Fax: (13) 443-58-60 / (13) 443-58-61
Dowódca Zmiany: Tel./Fax: (13) 443-58-70 / (13) 443-58-71
Dział Kadr: (13) 443-58-64
Dział Penitencjarny: (13) 443-58-78 / (13) 443-58-80 / (13) 443-58-77 / (13) 443-58-83
Dział Ochrony: (13) 443-58-73 / (13) 443-58-72 / (13) 443-58-74
Dział Ewidencji: (13) 443-58-90 / (13) 443-58-91
Dział Kwatermistrzowski: (13) 443-58-85 / (13) 443-58-86 / (13) 443-58-88 / (13) 443-58-84
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (13) 443-58-62
Dział Łączności i Informatyki: (13) 443-58-97
Dział Finansowy: (13) 443-58-65 / (13) 443-58-66 / (13) 443-58-67
Służba Zdrowia: (13) 443-58-95

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-14.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 11.00-17.00
Czwartek: 8.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2015 r.

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.

 

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło


z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

 

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:

 

Firmy PHU „CENTER CARS” Arkadiusz Orlof, 38-200 Jasło, ul. B. Prusa 2c prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle prowadzone przez PKO BP S.A. 01/Jasło nr konta 10 1020 2964 0000 6102 0075 6528

 

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

 

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Jaśle. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

 

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie ZK w Jaśle

 

Formularz zamówienia

 

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w biurze przepustek,

c) w sali widzeń.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła
(w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

 

Lista produktów w punkcie sprzedaży

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

1. Widzenia dla skazanych na terenie Zakładu Karnego w Jaśle udzielane są w następujące dni:

  • poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 14:00,
  • niedzielę i święta w godz 9:00-17:00.

2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego zezwala się skazanemu na jednorazowe wykorzystanie widzeń niezależnie od ich formy.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
4. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego.
5. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle mają prawo do trzech widzeń w miesiącu. Skazani sprawujący stałą pieczę na dzieckiem do lat 15; skazani młodociani; skazani dorośli, odbywający karę po raz pierwszy zakwalifikowani decyzją komisji penitencjarnej do odbywania kary w oddziale dla skazanych młodocianych oraz skazani zatrudnieni odpłatnie w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia od pracy mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczy widzeń, przy uwzględnieniu wymogów określonych w pkt 1, 3, 4.
6. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Nadzór administracji Zakładu Karnego w Jaśle nad widzeniami ogranicza się wyłącznie do zapewnienia porządku w trakcie ich trwania.
7. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli.
8. W czasie widzenia zezwala się skazanemu na przekazanie przez osoby odwiedzające paczki żywnościowej nie przekraczającej wagi 5 kg, przy uwzględnieniu wymagań wynikających z Kodeksu Karnego Wykonawczego. Osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów higieniczno-odzieżowych w przypadkach gdy skazanemu został wydany talon na paczkę higieniczno-odzieżową, jak również wyrobów tytoniowych oraz kart telefonicznych.
9. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
10. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
11. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń Dyrektor Zakładu Karnego podaje do wiadomości w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
12. W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
13. W sali widzeń skazany i osoba (osoby) go odwiedzająca zajmuje miejsce przy wolnym stoliku.
14. W trakcie  widzeń czynna jest kantyna, w której ceny artykułów są monitorowane przez dyrektora jednostki.
15. W trakcie widzeń osoby odwiedzające mogą wpłacać pieniądze dla skazanych w kasie Zakładu. W dni wolne od pracy pieniądze można przekazywać dowódcy zmiany, który wydaje potwierdzenie ich przyjęcia.
16. Osoby wchodzące na teren Zakładu Karnego poddaje się kontroli, której również podlega ich bagaż.
17. Osoba wchodząca na teren Zakładu Karnego ma obowiązek za potwierdzeniem zdeponować broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt fotograficzny, audiowizualny.
18. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście na teren Zakładu Karnego.

19. Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia widzenia są udzielane w pierwszej kolejności, po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie.