Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Medyka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Medyce

Medyka 404B

37-732 Medyka

Tel./Fax: (16) 671-57-46 / (16) 671-53-80

E-mail: zk_medyka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Medyce jest jednostką penitencjarną typu półotwartego z oddziałem otwarym przeznaczoną do odbywania kary pozbawienia wolności przez recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Medyce którego pojemność wyliczono na 245 osadzonych podległy jest Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.Usytuowanie i historia zakładu Zakład Karny w Medyce usytuowany jest przy drodze krajowej Nr 28 około 1,5 kilometra przed m. Medyka ( do jednostki prowadzi kierunkowskaz umieszcony za przystankiem autobusowym). Rys historyczny. W 1959 roku decyzją Centralnego Zarządu Więziennictwa utworzono Ośrodek Pracy Więźniów w Medyce. Powstanie takiego ośrodka było możliwe dzięki planom rozbudowy „suchego portu” Żurawica-Przemyśl-Medyka i dużemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą w tym regionie. We wrześniu tego roku roku w 2 barakach drewnianych, pozostawionych po junakach, zainstalowała się pierwsza administracja OPW. Nadzór nad organizacją i budową Ośrodka Pracy Więźniów w Medyce sprawowało wówczas Centralne Więzienie w Rzeszowie, bezpośrednio zaangażowanymi w prace byli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Przemyślu. W 1966 roku OPW w Medyce został przemianowany na Zakład Karny w Medyce dla skazanych recydywistów. W latach 1969–1970 zakład karny doczekał się modernizacji. Wybudowano wówczas z płyt betonowych ogrodzenie zewnętrzne oraz rozebrano ostatnie drewniane baraki, w których mieściły się świetlica i łaźnia, a w ich miejsce postawiono murowane. Obecnie Zakład Karny w Medyce obok pawilonów mieszkalnych dysponuje własną kuchnią, stołówką oraz pomieszczeniami pionu kulturalno-oświatowego. Do dyspozycji skazanych w tym zakresie zajęć kulturalno oświatowych jest świetlica, biblioteka wraz czytelnią, pomieszczenia radiowęzła,oraz Klubu Pracy i Klubu Abstynenta. Wspórzędne GPS N 49o 47' 46,82", E 22o 54' 43,92"

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Edmund Matrejek
Tel./Fax: (16) 671-57-45 / (16) 671-53-80
E-mail: edmund.matrejek@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Piotr Pijanowski
Tel./Fax: (16) 671-59-69 / (16) 671-53-80
E-mail: piotr.pijanowskii@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (16) 671-57-46 / fax (16) 671-53-80
Dowódca Zmiany: (16) 671-59-71 / fax (16) 651-57-44
Dział Organizacyjny: (16) 671-57-46
Dział Kadr: (16) 671-59-75
Dział Penitencjarny: (16) 671-59-76
Dział Ochrony: (16) 671-59-81 / 671-59-82
Dział Ewidencji: (16) 671-59-78 / 671-59-95
Dział Kwatermistrzowski: (16) 671-59-83 / 671-59-84
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (16) 671-59-77
Dział Łączności i Informatyki: (16) 671-59-88
Dział Finansowy: (16) 671-59-73 / (16) 671-59-74
Służba Zdrowia: (16) 671-59-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
07101015280010941391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-14:00
Środa: 08:00-14:00
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

Skazany ma prawo do otrzymania raz w kwartale paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za zezwoleniem dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku i środkami higieny osobistej, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami.

 

Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do zakładu w godzinach 8.00 do 15.00:
a) bezpośrednio przez nadawcę paczki,
b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską.

c) dostarczane przez osoby odwiedzające a także sporządzane z artykułów zakupionych w tutejszej kantynie

Wewnątrz paczki musi być umieszczony spis jej zawartości.
Paczki bed w/w spisu nie będa przyjmowane na teren jednostki.

 

E-PACZKA (Informacja)

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce mogą korzystać z odmiennej formy realizacji uprawnień do otrzymania paczek żywnościowych. Sposób realizacji i zasady otrzymania paczek zostały opisane poniżej.
1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywajacym w Zakładzie karnym w Medyce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej "zamówieniem".
2. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Medyce (kantynie).
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
     • w punkcie sprzedaży (kantynie).
     • drogą pocztową
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży (kantynie) są dostępne:
     • w punkcie sprzedaży (kantynie).
     • u funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku bramowego (przy wejściu do jednostki).
     • w sali widzeń
     • do pobrania poniżej:

Aktualny cennikCennik 16.01.2015r.

FormularzFormularz Zamówienia

5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (poprzez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
6. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od odnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana w przyczyn niezależnych od administracji tutejszej jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 

Zasady udzielania widzeń

Odwiedziny skazanych w tutejszym zakładzie karnym odbywają się w godzinach od 7.00 do 13.30 we środy, od 7.00 do 14.00 w soboty i niedziele oraz w święta oraz w dni wolne od pracy.

 
Osoby ubiegające się o wstęp na teren zakładu karnego są zobowiązane do poddania się kontroli przy użyciu wykrywacza metali, kontroli wnoszonego bagażu.
 
Spoczywa na nich również obowiązek zgłoszenia faktu posiadania przy sobie: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków obezwładniających, sprzętu łączności, napojów alkoholowych lub środków odurzających, a także narzędzi i urządzeń, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 
Nie poddanie się kontroli, jej utrudniania bądź usiłowanie wniesienia na teren jednostki w/w przedmiotów skutkować będzie odmową wstępu danej osoby na teren zakładu karnego.
 
Osoby odwiedzające mogą dokonywać na terenie zakładu zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i innych towarów dostępnych w kantynie.
  • W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu (tzw. poczęstunek).
  • Skazany może przyjąć od osób odwiedzających i wnieść na teren zakładu artykuły higieniczne lub artykuły żywnościowe, o łącznej wadze do 5 kg (w formie paczki) przywiezione lub zakupione w kantynie jednostki przez w/w osoby o ile będzie posiadał stosowne uprawnienie do otrzymania paczki. Wyroby tytoniowe, woda i napoje mogą być zakupione wyłącznie na terenie jednostki.
  • Powyższe artykuły i wyroby wnoszone przez osadzonego na teren oddziałów z widzeń podlegają kontroli, przy czym uwzględnia się ustalenia zawarte porządku wewnętrznym.
  • W czasie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zezwala się na przygotowanie we własnym zakresie herbaty lub kawy.
  • Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale otwartym (podgrupa R-3) podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.
  • Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziałach półotwartych (podgrupa R-2) podlegają kontroli administracji zakładu karnego.
  • Przekazanie osobie odwiedzającej przedmiotu w formie upominku, może nastąpić tylko w razie posiadania odpowiedniego zezwolenia.
  • Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub odurzających nie zostaną wpuszczone na teren jednostki organizacyjnej zgodnie z RRM z dnia 04.08.2010 w sprawie szczegółowego trybu działań f-szy SW podczas wykonywania czynności służbowych.
Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków dotyczących działalności jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.