Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Rzeszów Załęże Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Tel./Fax: (17) 858-07-00 / (17) 853-54-20

E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu jest największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie o pojemności 1002 osadzonych i jedną z największych w Polsce. Jest to zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonują trzy oddziały penitencjarne tworzone przez kilka oddziałów mieszkalnych. W strukturze jednostki funkcjonuje 11 oddziałów mieszkalnych dla tymczasowo aresztowanych, skazanych recydywistów penitencjarnych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne, albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki oraz ośrodek diagnostyczny. Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu usytuowany jest na obrzeżach miasta w północno – wschodniej jego części. Pierwszą siedzibą więzienia w Rzeszowie był Zamek Lubomirskich, który w 1820 roku został oficjalnie wykupiony przez Austriaków od Jerzego Romana Lubomirskiego. Pierwszego maja 1902 roku rozpoczęto remont zamku, przystosowujący go dla potrzeb sądu i więzienia. W okresie okupacji hitlerowskiej zamek pełnił nadal funkcję więzienia, będącego największym we wschodniej części dystryktu krakowskiego, w którym były wydzielone cele do dyspozycji gestapo. Po wyzwoleniu tj. od września 1944 r. w Rzeszowie powstało Centralne Więzienie. Zabytkowy charakter zamku rzeszowskiego zadecydował o tym, że w 1973 r. w Załężu koło Rzeszowa rozpoczęto budowę nowego aresztu śledczego, którą zakończono w grudniu 1980 roku. Od tej chwili rozpoczął się nowy rozdział więziennictwa rzeszowskiego.

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Robert Kogut
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Waldemar Janczura
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Kulczycki
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Robert Żółkiewicz
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Norbert Gaweł
Tel./Fax: (17) 858-07-55 / 606-400-737
E-mail: norbert.gawel@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zatrudnienie osadzonych- oferta dla pracodawców

Ważne telefony

Sekretariat: (17) 858-07-00
Dowódca Zmiany: (17) 858-07-00 / (17) 858-07-34 / (17) 858 -07-35
Dział Organizacyjny: (17) 858-07-60
Dział Kadr: (17) 858-07-60
Dział Penitencjarny: (17) 858-07-55
Dział Ochrony: (17) 858-07-30
Dział Ewidencji: (17) 858-07-40
Dział Kwatermistrzowski: (17) 858-07-10
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (17) 858-07-27 / (17) 858-07-28
Dział Łączności i Informatyki: (17) 858-07-10
Dział Finansowy: (17) 858-07-50
Służba Zdrowia: (17) 858-07-64

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
91101015280034051391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.30
Wtorek: 8.00-15.30
Środa: 8.00-17.00
Czwartek: 8.00-15.30
Piątek: 8.00-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

 

UWAGA !

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396 z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych:

Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a§3 kkw skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, (dotychczas miał taką możliwość raz na kwartał), artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą.

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.

 

Praktyczna realizacja przekazywania paczki żywnościowej osadzonemu będzie odbywać się na następujących zasadach:
1.    Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1 Kkw.
2.    Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Ważne: w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego. Zalecany do stosowania wzór formularza zamówienia na paczkę stanowi załącznik do niniejszego pisma.
3.    Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
4.    Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej;

a.    w punkcie sprzedaży,
b.    w biurze przepustek,
c.    w poczekalni dla osób odwiedzających,
d.    w sali widzeń,
e.    na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

6. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową na adres:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów

7. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

8. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Ilość i rodzaj artykułów żywnościowych jakie osadzony może posiadać w celi mieszkalnej określa Porządek Wewnętrzny; kawę - 0.5 kg, herbatę - 0,25 kg i inne artykuły żywnościowe; łączny ciężar artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg. 

 

Paczki odzieżowo-higieniczne dla osadzonych mogą być doręczane do zakładu od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 14.00, z wyjątkiem świąt:
a) bezpośrednio przez nadawcę paczki w dni realizacji widzeń,
b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską czy gońca.

Przesłanie osadzonym odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Środki higieny osobistej i inne przedmioty będą przyjmowane wyłącznie w opakowaniach pozwalających na kontrolę ich zawartości.

Zezwolenie na otrzymanie paczki z odzieżą, obuwiem, bielizną będzie wydawane w przypadku nieposiadania w/w rzeczy przez osadzonego w celi lub depozycie rzeczy własnych. Ilość i rodzaj rzeczy osobistych, jakie osadzony może posiadać w celi określa Porządek Wewnętrzny.
 

Uwaga!

 

Wyroby tytoniowe są wliczone do ogólnej wagi paczki.

 

Ilość wyrobów tytoniowych zakupionych za pośrednictwem e-paczki określona jest w Porządku Wewnętrznym.

 

Numeru konta kantyny:

74 1130 1105 0005 2102 0220 0004

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W KANTYNIE ZK W RZESZOWIE

 

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

 

DRUK ZAMÓWIENIA PACZKI

 

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

 


 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia osadzonych odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 w następujące dni:

 1. w dni robocze – środy, czwartki, piątki;
 2. w niedziele,
 3. w święta:
 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Widzenia dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu odbywają się od środy do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

 

Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 13.00. W trakcie widzeń przypadających w święta wymienione w pkt. C nieczynna jest kantyna.


Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych:
a) tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób,
b) skazani odbywają widzenia w ogólnej sali widzeń przy osobnym stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,
c) widzenia skazanych odbywają się również w sali widzeń bezdozorowych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
       
Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej może być zrealizowana wyłącznie z osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Osoby odwiedzające wyrażają zgodę na odbycie widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Fakt ten potwierdzają przed rozpoczęciem widzenia własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

Otwieranie pokoju widzeń dokonywane jest przez funkcjonariusza po upływie czasu widzenia lub wcześniej na wezwanie osób odbywających widzenie.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia pomiędzy skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.

W całym kompleksie pomieszczeń, gdzie realizowane są widzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

INFORMUJE SIĘ ODWIEDZAJĄCYCH, IŻ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE, NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACYJNA W SPRAWIE KOLEJNOŚCI UDZIELANIA WIDZEŃ.
W pierwszej kolejności widzenia osobom odwiedzających osadzonych udziela się:
· Kobietom w zaawansowanej ciąży;
· Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
· Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);
· Osobom powyżej 75 roku życia.

 

WIDEOROZMOWY

1. W trakcie trwania widzeń istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do prowadzenia rozmów za pośrednictwem łącza internetowego „SKYPE”.

2. Skazani zainteresowani możliwością kontaktu z osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego, składają wniosek do wychowawcy w tej sprawie, w którym podają dane personalne osoby, z która zamierzają nawiązać kontakt w tej formie.

3. Pierwszeństwo korzystania z łącza internetowego „SKYPE” maja skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy oraz ci, których rodzina lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od zakładu karnego, lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna, bądź finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

4. Korzystanie z komunikatora internetowego możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia dyrektora, a także zgody osoby, z którą kontakt ma być nawiązany.

5. Czas korzystania z łącza internetowego „SKYPE” określa się na 15 minut.

6. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt ustalonych zasad korzystania z komunikatora internetowego, połączenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.