Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Uherce Mineralne Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

Uherce Mineralne

38-623 Uherce Mineralne

Tel./Fax: (13) 461-83-46 / (13) 461-84-00

E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. W strukturach tej jednostki funkcjonują dwa Oddziały Zewnętrzne w Średniej Wsi i Jabłonkach. Pojemność jednostki została określona na 671 miejsc. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu z podgrupami klasyfikacyjnymi P-2/t i M-2/t. W zakładzie mogą odbywać karę również skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 1971 roku zostaje powołany do życia Zakład Karny w Olszanicy. Na siedzibę zakładu karnego wybrano przebudowany w 1905 roku XVI - wieczny pałac wraz z zespołem dworskim, częściowo otoczony fosą, usytuowany w scenerii parku krajobrazowego. W 1972 roku Minister Sprawiedliwości przeniósł Zakład Karny z Olszanicy do miejscowości Uherce, z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn. Na podmokłych terenach, pomiędzy wzgórzami Lachawy - Żuków, w kilku barakowozach gdzie mieściła się administracja, a skazani mieszkali w namiotach, rozpoczęła się budowa zakładu karnego.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Tadeusz Kucharyk
Tel./Fax: (13) 460-88-50
E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mariusz Czmyr
Tel./Fax: (13) 460-88-50
E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Adam Nieznański
Tel./Fax: (13) 460-88-64
E-mail: adam.nieznanski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (13) 461-83-46
Dowódca Zmiany: (13) 460-88-77
Dział Organizacyjny: (13) 460-88-62
Dział Kadr: (13) 460-88-53
Dział Penitencjarny: (13) 460-88-64
Dział Ochrony: (13) 460-88-65
Dział Ewidencji: (13) 460-88-56
Dział Kwatermistrzowski: (13) 460-88-66
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (13) 460-88-54
Dział Łączności i Informatyki: (13) 460-88-55
Dział Finansowy: (13) 460-88-60
Służba Zdrowia: (13) 460-88-74

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
38-623 Uherce Mineralne
75 1010 1528 0035 9313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-14
Wtorek: 8-14
Środa: 8-14
Czwartek: 8-14
Piątek: 8-14

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Dyrektor może zezwolić na otrzymanie paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
Nie przyjmuje się paczek:

  • bez spisu zawartości;
  • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
  • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


Forma realizacji paczek żywnościowych

KOMUNIKAT Dyrekcja Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych informuje że, od dnia 1 lipca 2015 roku, w kantynie można realizować zamówienia na dostarczanie paczek żywnościowych dla osadzonych. Zatem zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a§3 skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie dostarczana po złożeniu zamówienia i wniesieniu opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą.

Załączniki są do pobrania stronie internetowej jednostki: sw.gov.pl (patrz jednostka organizacyjna - Zakład Karny Uherce Mineralne)

 

Paczki żywnościowe będą realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Najemcy lub gotówką w punkcie sprzedaży.
Środki pieniężne na realizację paczek żywnościowych należy wpłacać na podany nr konta:


SSP „Beata” prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych
BGŻ BNP Paribas S.A. - 16 2030 0045 1110 0000 0416 0050

UWAGA! Powyższy numer konta jest przeznaczony do wpłat środków pieniężnych na realizację paczki żywnościowej w kantynie. Numer konta do wpłat środków finansowych na realizację przez skazanych tzw. „wypiski” podany jest w zakładce "Dla interesantów".


W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez Kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia, musi zostać przekazana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Kantynie wraz z dowodem wpłaty.

Pliki do pobrania

 

- spis produktów

- zamówienie na paczkęZasady przyjmowania korespondencji kierowanej do osadzonych:
 
Zgodnie z art. 105 §1 k.k.w. osadzonemu należy umożliwić utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi m.in. poprzez korespondencję. Przez pojęcie „korespondencji” należy rozumieć „utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów, zbiór otrzymanych lub wysłanych listów, wymianę informacji między ludźmi na papierze (list, pocztówka)”. Natomiast przez pojęcie „listu” należy rozumieć „pisemną wypowiedź skierowaną przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata)”. W związku z powyższym, przesyłka wpływająca do osadzonego nienosząca znamion „korespondencji” w powyższym znaczeniu, tj. zawierająca jakiekolwiek inne przedmioty, rzeczy poza listem, będzie odsyłana do nadawcy.

Przedmioty oraz rzeczy niebędące „korespondencją” w powyższym znaczeniu mogą być przesyłane jedynie, za zgodą dyrektora, jako paczka, przy czym zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym zezwoleniem, które winno być przyniesione razem z paczką bądź naklejone na paczce. Wyjątek stanowi prasa tj. publikacje periodyczne w szczególności dzienniki i czasopisma, których przesłanie do osadzonego nie wymaga zgody dyrektora.

 


 

Zasady udzielania widzeń

Informujemy, że od 01 maja 2014 roku ulegają zmianie dni udzielanych widzeń w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych i Oddziałach Zewnętrznych w Średniej Wsi i Jabłonkach.

Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się: w SOBOTY, NIEDZIELE I DNI ŚWIĄTECZNE - USTAWOWO WOLNE OD PRACY w godzinach od 800 – 1600.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności,środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia.

INFORMACJA
 

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych i Oddziałach Zewnętrznych w Jabłonkach i Średniej Wsi w pierwszej kolejności udziela się widzeń następującym osobom odwiedzającym osadzonych:
• kobietom w zaawansowanej ciąży,
• osobom dorosłym będącym rodzicami lub  opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
• niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (w szczególności poruszającym się na wózku lub o kulach),
• osobom powyżej 75 roku życia.


ZASADY WEJŚCIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TREN JEDNOSTKI

Warunkiem wstępu na teren jednostki jest:
a. okazanie dokumenty tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji służbowej, dowodu tożsamości cudzoziemca, dokumentu paszportowego, prawa jazdy, ważnej legitymacji szkolnej, dzieci w wieku przedszkolnym – oświadczenie opiekuna) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki.
Na czas pobytu osoby na terenie jednostki funkcjonariusz pełniący służbę przy wejściu do jednostki deponuje dokument tożsamości;

b. zdeponowanie przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych w miejscu wskazanym przez bramowego;

c. poddanie się czynnościom kontrolnym przy użyciu urządzeń technicznych, oraz czynnościom kontrolnym, które mogą polegać na kontroli przy użyciu psa specjalnego, kontroli stanu trzeźwości za pomocą alkomatu, sprawdzeniu odzieży i obuwia, kontroli osobistej;

d. poddanie kontroli wnoszonych bagaży lub rzeczy oraz pojazdów wjeżdżających na teren jednostki. Osoby niewyrażające zgody na wylegitymowanie się lub podanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – nie zezwala się na wstęp do jednostki.

Po wejściu osoby na teren jednostki zabrania się:

a. zakłócania spokoju i porządku;
b. nawiązywania niedozwolonych kontaktów z osobami pozbawionymi wolności;
c. dostarczania bez zezwolenia funkcjonariusza jakichkolwiek przedmiotów na teren jednostki; pod groźbą zatrzymania na terenie jednostki, celem niezwłocznego przekazania Policji, osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej osoby, która nie stosuje się do polecenia wydanego na podstawie obowiązujących przepisów.