Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Oddział Zewnętrzny Płoty Drukuj

pokaż mapę

Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie

ul. Koszalińska 2

72-310 Płoty

Tel./Fax: (91) 385-27-20 / (91) 385-16-42

E-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie  jest zakładem karnym typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych. Jego docelowa pojemność to 302 miejsca.

RYS HISTORYCZNY DAWNEGO ZAKŁADU KARNEGO W PŁOTACH - OBECNEGO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W PŁOTACH ZAKŁADU KARNEGO W NOWOGARDZIE
 
Z dniem 1.01.1970 r. Kodeks Karny wprowadzając karę aresztu wojskowego określił, że ma być ona wykonywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym zakładzie karnym. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 czerwca 1970 r. dotyczące zasad wykonywania kary aresztu wojskowego nie określało zakładu, w którym ma być ona wykonywana. W tej sytuacji wojskowi przebywali w jednostkach, w których mieli kontakt z osadzonymi cywilami skazanymi przez sądy powszechne za przestępstwa typowo kryminalne. Po dwuletnim okresie funkcjonowania instytucji kary aresztu wojskowego Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie zorganizował w dniach 27-28 czerwca 1972 sympozjum na temat „kara aresztu wojskowego i jej wykonywanie". Wypracowano na nim jeden generalny wniosek, że istnieje potrzeba odizolowania skazanych żołnierzy, a w szczególności skazanych za przestępstwa wojskowe od elementu kryminalnego. Wprowadzając ww. wniosek w życie podjęto kroki w celu adaptacji obiektu koszarowego po Jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju w Płotach do warunków więziennych. Przekazano go pod władanie Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dniu 21 grudnia 1972 r. przetransportowano do nowo utworzonego więzienia grupę skazanych na karę aresztu wojskowego. W początkowym okresie organizacyjnym zakład ten był filią jednostki nowogardzkiej. W trakcie kontroli organizacji prac związanych z zagospodarowaniem zakładu przez ówczesnego Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów oceniono ich zaawansowanie jako bardzo dobre i z dniem 27 lutego 1973r. powołano samodzielną jednostkę -Zakład Karny w Plotach, który był przeznaczony dla skazanych mężczyzn (bez względu na ich grupę klasyfikacyjną) odbywających karę aresztu wojskowego. Specyfiką tej jednostki było występowanie w niej obok funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych realizujących cele związane z resocjalizacją. Kadra zawodowa realizowała ponadto zadania związane z bieżącym szkoleniem wojskowym osadzonych żołnierzy. Przełożony żołnierzy zawodowych miał status zastępcy dyrektora jednostki. Jednostka penitencjarna w Płotach była samodzielnym zakładem do dnia 5 lipca 2001r, kiedy to Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 5 lipca 2001r. utworzył na jej bazie Oddział Zewnętrzny podległy Zakładowi Karnemu w Nowogardzie. Na przestrzeni 2008 dokonano gruntownej rozbudowy Oddziału Zewnętrznego dzięki której powstał nowoczesny oddział mieszkalny dla skazanych z otwartą podgrupą klasyfikacyjną, budynek bramy z przyległymi garażami, boisko, zaplecze logistyczne zawierające magazyny, nowoczesna kuchnię, salę widzeń. Dokonano też rozbudowy budynku administracyjnego. Msze św. odbywane dotychczas w improwizowanej kaplicy, której role pełniła stołówka dla skazanych w starym budynku mieszkalnym uzyskały godną oprawę, którą stanowi obecnie nowo oddana do użytku kaplica, również wchodząca w skład budynku logistycznego. Cała ww. infrastruktura więzienna została uroczyście otwarta i poświęcona w grudniu 2008r. a zaludniona przez osadzonych w lutym 2009r.

                                                                                                                            opracowanie: kpt. Artur Bojanowicz

Dyrektor zakładu karnego
płk Jerzy Dudzik
Tel./Fax: (91) 432-66-00 / (91) 392 52 84
E-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Paweł Kowalski
Tel./Fax: (91) 432-66-00 / (91) 392-52-84
E-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Sławomir Dudziak
Tel./Fax: (91) 432-66-00 / (91) 392-52-84
E-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Lebiecki
Tel./Fax: (91) 432-66-00 / (91) 392-52-84
E-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl
Kierownik oddziału zewnętrznego
mjr Małgorzata Jabłońska
Tel./Fax: (91) 385-27-20 / (91) 385-16-42
E-mail: oz_ploty@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Przemysław Sońtka
Tel./Fax: (91) 432-66-11 /(91) 392-52-84
E-mail: przemyslaw.sontka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Dowódca Zmiany: (91) 38 52 720

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddz. Okręgowy Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 8.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Zasady przyjmowania paczek

 ZASADY OGÓLNE:

    W myśl art. 113 a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego: "skazany ma prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg.".
    W myśl art. 113 a § 4 Kodeksu Karnego wykonawczego: "skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1.Do  Oddziału Zewnętrznego w Płotach paczki mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem poczty, gońca łub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę. Paczki przyjmowane są od godz. 8.00 do godz. 14.00°. Wydawanie paczek odbywa się w godz. od 8.00 do 18.00

2. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać wymiarów 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości.Paczka nie może przekraczać wagi 5 kg wraz z opakowaniem.

3. W przypadku dostarczenia paczek zawierających niedozwolone artykuły oraz paczek przekraczających dopuszczalny ciężar nie będą one przyjmowane.

4.Za zezwoleniem dyrektora, osadzeni mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać paczkę z niezbędną odzieżą lub z artykułami higienicznymi. Paczki te mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem.

5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, osadzeni mogą otrzymać paczkę z lekami po uzyskaniu przez skazanego pozytywnej opinii lekarza a tymczasowo aresztowani dodatkowo po pozyskaniu zgody organu dysponującego. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium, a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

6.Artykuły o których mowa w pkt 4 i 5, powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest określić wyraźnym nadrukiem (napisem) na opakowaniu jej rodzaj: „HIGIENICZNA”, „ODZIEŻOWA” „ŻYWNOŚCIOWA”, „LEKI”

7.W paczce żywnościowej nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających sprawdzenie ich zawartości (np. konserwy, art. w opakowaniach szklanych).

8.Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce i uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

9.Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się, których osadzony kwituje odbiór własnoręcznym podpisem. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli

10. W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m.in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności skazanego.

11.Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego i regulaminów.

 

Ww. zasady ogólne wynikają z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997r., Nr 90 poz. 557 z późn. zm.) a zasady szczegółowe wynikają z §  31.1 zarządzenia nr 79/2011 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 23.12.2011r. "w sprawie porządku wewnętrznego " obowiązującego  w zakładzie typu półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz § 31.1 zarządzenia nr 80/2011 Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie z dnia 23.12.2011r. "w sprawie porządku wewnętrznego " obowiązującego  w zakładzie typu otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie i obowiązują od 02 stycznia 2012r.


 
UWAGA!!
Dostarczenie osadzonym paczek z żywnością o których mowa w art. 113a § 3 kkw oraz artykułami higienicznymi o których mowa w art. 113 a § 4 kkw, może być realizowane również za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie. Przy realizacji dodatkowego sposobu otrzymywania paczek obowiązywać będą poniższe zalecenia:

 

1.Paczki żywnościowe i higieniczne są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową lub higieniczną, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty (wzór zamówienia – załącznik nr 1).

2. Od pierwszego kwietnia br. istnieje możliwość zakupu papierosów i napojów w formie paczki żywnościowej w Przedsiębiorstwie Państwowym „Gardia”. W ramach tzw. e – paczki można będzie zakupić artykuły żywnościowe do 5 kilogramów oraz poza tym limitem papierosy w ilości do 50 paczek lub 0,5 kilograma tytoniu oraz napojów w ilości do 10 litrów.

3. Zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą składać:
- w punkcie sprzedaży,
- drogą pocztową na adres: P.P.Gardia, ul. zamkowa 7b, 72 -200 Nowogard.

4.Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą produktów dostępnych w punkcie sprzedaży” (lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży – załącznik nr 2).

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży (z wyszczególnieniem cen, gramatury) będą dostępne w jednostce penitencjarnej:
- w punkcie sprzedaży,
- W poczekalni dla odwiedzających,
- na stronie internetowej zakładu karnego,
- w sali widzeń.

6. Paczki będą realizowane po wpłacie na konto punktu sprzedaży lub gotówką w tym punkcie.

7. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:
P. P. Gardia,
ul. Zamkowa 7 b
72-200 Nowogard
27 1240 3884 1111 0000 4209 2500

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

8.Paczka realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia lub przesłania zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

9.Zamówienie jest przyjmowane do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bądź przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1- druk zamówienia paczki

Załącznik Nr 2- Lista produktów do zakupienia

_______________________________________________________________________________________

 

 K O M U N I K A T

 
        Informuję, iż wyraziłem zgodę na możliwość sporządzenia paczki higienicznej w trakcie widzenia przez osoby odwiedzające. Zawartość paczki mogą stanowić wyłącznie artykuły dostępne do sprzedaży w kantynie. Oprócz artykułów higienicznych w jej skład mogą wchodzić artykuły piśmiennicze oraz karty telefoniczne i znaczki pocztowe. Ciężar paczki nie może przekroczyć 5 kg.

                                                                                                     podpisano: Dyrektor ZK w Nowogardzie

_______________________________________________________________________________________

 

UWAGA!!!
Poniżej prezentujemy zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, które zostaną wprowadzone w życie od 01.07.2015r
.


 
 
Od 1- go lipca br. , w wyniku nowelizacji przepisów prawnych, zmianie ulegają niektóre przepisy w w Kodeksie Karnym Wykonawczym . Wprowadzone regulacje dotyczą między innymi: możliwości odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, możliwością wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności, prawa do spacerów, paczek żywnościowych, tzw. "akumulacji", możliwości korzystania przez osoby tymczasowo aresztowane z aparatów telefonicznych czy sposobu postępowania z korespondencją.
Oto niektóre z nich :
 
- art. 8 §3kkw . Skazany i TA będą mieli możliwość dodatkowego porozumiewania się z przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym który będzie go reprezentował przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a prowadzona z nim korespondencja nie będzie podlegała nadzorowi ani cenzurze.
 
- art. 48 a §1 kkw. Daje możliwość sądowi wstrzymania w każdym czasie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Osoba odbywająca taką karę w zakładzie karnym, po złożeniu oświadczenia na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym będzie mogła, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, opuścić więzienie.
 
- art. 75 §3 kkw. Nowe uregulowania dają możliwość procedowania komisji penitencjarnej "na odległość" za pomocą urządzeń audiowizualnych.
 
- art. 105 a §2 kkw. Dyrektor jednostki otrzymuje uprawnienia pozwalające decydować o większej liczbie osób pełnoletnich odwiedzających skazanego.
 
- art. 110 a § 1 kkw. Skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej art. spożywcze
o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.
 
- art. 112 §3 i 4 kkw. Nowe uregulowania dają możliwość skorzystania z dodatkowego spaceru( w przeciągu 7 dni) osadzonym, którzy z powodu konwojowania nie mogli w nim uczestniczyć w danym dniu.
 
- art. 113a §3 kkw. Osadzony będzie mógł częściej otrzymywać paczki. Raz w miesiącu będzie mógł otrzymać art. żywnościowe lub wyrobu tytoniowe za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę będzie można otrzymać po złożeniu na piśmie zamówienia i pokryciu kosztów przygotowania paczki przez kantynę. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.
 
- art. 126 kkw. Wprowadza obowiązek zakładania tzw. "akumulacji" na oprocentowanym rachunku sum depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wypłacania jej skazanemu w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki. Ponadto z akumulacji będzie można spłacić grzywnę, która zamieniona została na zastępczą karę pozbawienia wolności.
 
- art. 143 §3 kkw. Konsekwencja odbywania kary "umieszczenia w celi izolacyjnej" skutkująca pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w który kara została wymierzona - nie będzie stosowana.
 
- art. 217 b kkw. Korespondencję tymczasowo aresztowanego przesyłać będzie się bezpośrednio do adresata , chyba że organ do dyspozycji którego pozostaje postanowi inaczej.
 
- art. 217 c kkw . Tymczasowo aresztowany będzie mógł korzystać z aparatu telefonicznego po uzyskaniu zgody z organu dysponującego. Utrzymano zakaz korzystania z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 
Wszystkie ww. zmiany oraz inne zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015r. „o zmianie ustawy -Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw”, są dostępne w pliku PDF dostępnym pod niżej zamieszonym linkiem.

 

Link do tekstu ustawy z 20 lutego 2015r. wprowadzjącej zmiany w KK i KKW

________________________________________________________________________________________

 

 

Zasady udzielania widzeń

Zakład Typu Półotwartego

1.Widzenia udzielane są: w niedziele - od godz. 8:00 do 15:00 w wyznaczonych pomieszczeniach (salach widzeń).
2. Zgłoszenie chęci odbycia widzenia osoba odwiedzająca dokonuje w godz. 7:30 do 13:30.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg. W tym szczególnie: nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych, swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w
korzystaniu z widzenia.
4. Widzenie z art. 105a § 3 kkw nie podlega łączeniu z innymi i udzielane jest jeden raz w miesiącu po wykorzystaniu widzeń
regulaminowych.
5. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a§ 3 kkw.
6. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 kkw uzyskuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
7. W czasie widzeń osadzeni oraz ich rodziny mogą prowadzić rozmowy z dyżurnym wychowawcą.
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu.
9. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.


Zakład Typu Otwartego

1. Widzenia udzielane są: w niedziele - od godz. 8:00 do 15:00 w wyznaczonych pomieszczeniach (salach widzeń).
2. Zgłoszenie chęci odbycia widzenia osoba odwiedzająca dokonuje w godz. 7:30 do 13:30.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg. W tym
szczególnie: nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych, swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.
4. Widzenie z art. 105a § 3 kkw nie podlega łączeniu z innymi i udzielane jest jeden raz w miesiącu po wykorzystaniu widzeń
regulaminowych.
5. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a§ 3 kkw.
6. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 kkw uzy-skuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
7. W czasie widzeń osadzeni oraz ich rodziny mogą prowadzić rozmowy z dyżurnym wychowawcą.
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościo-wych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu.
9. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 

W pierwszej kolejności widzenia bedą udzielane następującym osobom odwiedzającym osadzych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będacym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprwanym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.