Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Stargard Szczeciński Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim

Aleja Żołnierza 42

73-110 Stargard Szczeciński

Tel./Fax: (91) 576-31-00 / (91) 576-31-69

E-mail: zk_stargard_szczecinski@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim jest jednostką podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego i jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego,
zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.

Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim swoją powierzchnią obejmuje fragment byłego obozu dla polskich jeńców wojennych “Dulag L” (Durchgangsleger) – czyli obozu przejściowego. Obóz ten, zajmujący teren o powierzchni około 600 ha ogrodzony był drutem kolczastym z wieżami strażniczymi. Z końcem roku 1939 obóz otrzymał nazwę “Stalag II D”. Pierwsi jeńcy polscy, którzy przybyli jesienią 1939 roku zastali na pustym niemalże terenie jedynie barak kuchenny i gospodarczy, w którym mieszkała załoga obozowa. Dopiero w połowie 1940 roku polscy jeńcy zbudowali w Stalagu baraki drewniane i murowane przeznaczone dla jeńców zachodnich. Po wyzwoleniu miasta obiekty byłego obozu przejęło WP, gdyż znajdowały się na terenie poligonu. Z uwagi na małą przydatność tych obiektów Dowództwo Garnizonu wyraziło gotowość przekazania tego terenu i obiektów na potrzeby miasta. Okoliczność ta zbiegła się z faktem poszukiwania przez Więziennictwo odpowiednich obiektów na ośrodki pracy więźniów po likwidacji wielu tego typów zakładów przy górnictwie węglowym. W związku z sąsiedztwem dużego garnizonu WP, Centralne Władze Więziennictwa podjęły decyzję o wyodrębnieniu w byłym obozie, specjalnego zakładu dla skazanych wojskowych i innych służb paramilitarnych. Pod koniec 1957 roku obiekty poobozowe zostały przekazane do dyspozycji więziennictwa. Pod koniec pierwszego kwartału 1958 roku przygotowano pierwszy barak dla skazanych. W dniu 30 kwietnia 1958 roku przyjęto na ewidencję pierwszą grupę skazanych.

W Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła posiada m.in. dobrze wyposażoną pracownię komputerową. Szkoła ma upoważnienie do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w społecznej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Nawiązano stałą współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Domem Kultury, Stargardzkim Centrum Kultury. Na terenie jednostki działa grupa samopomocowa anonimowych alkoholików. Prowadzone są zajęcia w ramach aktywizacji zawodowej Klubu Pracy.

Na terenie jednostki działają również różnorodne koła zainteresowań w których skazani mogą aktywnie zdobywać nowe lub rozwijać swoje umiejętności.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Leszek Kucyrka
Tel./Fax: (91) 576-31-03
E-mail: leszek.kucyrka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Zbigniew Kulczycki
Tel./Fax: (91) 576-31-03
E-mail: zbigniew.kulczycki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Elżbieta Kaźmierczak
Tel./Fax: (91) 576-31-03
E-mail: elzbieta.kazmierczak1@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Patryk Pruński
Tel./Fax: (91) 576-31-14
E-mail: patryk.prunski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (91) 576-31-03
Dowódca Zmiany: (91) 576-31-01
Dział Organizacyjny: (91) 576-31-14
Dział Kadr: (91) 576-31-07
Dział Penitencjarny: (91) 576-31-20
Dział Ochrony: (91) 576-31-50
Dział Ewidencji: (91) 576-31-40
Dział Kwatermistrzowski: (91) 576-31-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (91) 576-31-09
Dział Łączności i Informatyki: (91) 576-31-12
Dział Finansowy: (91) 576-31-30
Służba Zdrowia: (91) 576-31-39

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddz. Okręgowy Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
28101015990058901391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 07:00-15:00
Wtorek: 07:00-15:00
Środa: 07:00-17:00
Czwartek: 07:00-15:00
Piątek: 07:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Od dnia  01.07.2015 r. w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim obowiązują następujące zasady dotyczące przyjmowania paczek:
1. Osadzeni mają prawo otrzymać za pośrednictwem zakładu karnego jeden raz w miesiącu paczkę (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe), której ciężar nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym.
2. Osadzonym powracającym z widzeń bezdozorowych oraz przepustek zabrania się wnoszenia paczek.
3. Za zezwoleniem dyrektora lub kierującego oddziałem osadzeni mogą również otrzymać, nie częściej niż raz na 3 miesiące, paczkę z artykułami higienicznymi o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg z wyłączeniem płynów, żeli oraz artykułów, których opakowanie uniemożliwia ich dokładną kontrolę np.; pasty do zębów. Paczka powinna być opatrzona napisem „ARTYKUŁY HIGIENICZNE”.
4. Paczki odzieżowe wydawane są w magazynie depozytów osadzonych wg określonego grafiku. Paczki ze środkami higienicznymi wydawane są w oddziałach mieszkalnych.
5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza, za zgodą dyrektora skazani mogą otrzymać przesyłkę z lekami. Nadawca przesyłkę zobowiązany jest opatrzyć napisem „LEKI”. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium – a wydawanie leków odbywa się według wskazań lekarza.
6. Wewnątrz każdej paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
7. Paczka odzieżowa nie zostanie przyjęta do zakładu karnego kiedy łączna ilość odzieży, bielizny i obuwia w depozycie osadzonego przekroczy 12 kg. Paczka przekazywana z zewnątrz musi zawierać wyłącznie odzież, bieliznę i obuwie oraz wyraźnie określoną zawartość w postaci szczegółowego wykazu. Paczka powinna być opatrzona napisem „ODZIEŻ”.
8. Wprowadza się możliwość otrzymania paczki z żywnością wyłącznie za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie zakładu karnego. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
9. Zabrania się przesyłania do zakładu karnego paczek o tzw. „mieszanej zawartości” na przykład art. higienicznych z odzieżą, itp.
10. Za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego skazany może otrzymywać paczki ze środkami higieny o których mowa w art. 113a § 4 Kkw również za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim. Przy realizacji dodatkowego sposobu otrzymywania paczek ze środkami higieny obowiązywać będą zalecenia określone dla sposobu otrzymywania paczek z żywnością.


Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 - wzór zamówienia

Załącznik nr 2 - lista produktów

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia odbywają się w salach widzeń.
2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w niedziele i poniedziałki oraz w dniu 26 grudnia w godzinach 8:00 – 16:00.   Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach 7:30 – 14:00.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy nadzorujących ich przebieg, w szczególności;
- nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych,
- swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.
4. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
5. Z poczęstunku, o którym mowa w pkt  4. nie korzystają osadzeni odbywający widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.
6. Widzenie z art. 105a §3 kkw nie podlega łączeniu z innymi i udzielane jest jeden raz w miesiącu.
7. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienie do widzenia z art. 105a §3 kkw.
8. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 kkw uzyskuje jedna osoba dorosła (opiekun) wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
9. Skazani dorośli odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, osadzeni za ich zgodą na podstawie art. 84 § 2 kkw w celi ze skazanymi młodocianymi mają uprawnienie do dodatkowego widzenia raz w miesiącu.
10. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń za zgodą i w sposób określony przez organ, w którego dyspozycji pozostają.
11. Widzenia na terenie zakładu karnego ze skazanymi będą udzielane w pierwszej kolejności niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży;
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- niepełnosprawnym za znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Od dnia 1 października 2014 r. skazanym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania (np. poza granicami RP) lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna bądź finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie, dyrektor może, na pisemny wniosek skazanego, zezwolić na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem komunikatora  SKYPE. Wnoszący prośbę, jest zobowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów oraz posiadania konta SKYPE.