Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Płońsk Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Płońsku

Warszawska 49

09-100 Płońsk

Tel./Fax: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

E-mail: as_plonsk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Płońsku jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Pojemność jednostku ustalono na 126 miejsc.

Miasto Płońsk leży w odległości około 60 km na północ od Warszawy w rozwidleniu dróg nr 10 Warszawa – Bydgoszcz oraz nr 7 Warszawa – Gdańsk.

Krótki opis historii jednostki

Budynek Aresztu Śledczego w Płońsku powstał prawdopodobnie u schyłku wieku XIX ( nigdzie nie ma materiałów historycznych z datą powstania aresztu). W ciechanowskiej Delegaturze Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego istnieje jedynie adnotacja, iż budynek aresztu nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast jest ujęty w spisie adresowym Miasta Płońska jako obiekt chroniony z końca XIX wieku. W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska istnieje adnotacja : „Areszt Śledczy – budynek główny wzniesiony w 1905 roku. Zabudowania więzienne otoczone murem, niedostępne, murowane z cegły pełnej, tynkowane. Budynek posiada kartę ewidencji zabytków w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Ciechanowie”. W studium historyczno – urbanistycznym Płońska znajdujemy informację, iż płońskie więzienie powstało w okresie pierwszego dziesięciolecia XX wieku.

Okres międzywojenny, to także okres aktywnej działalności w kraju różnych partii politycznych. Na ziemiach powiatu płońskiego sytuacja była podobna. Za swoją działalność trafia do płońskiego więzienia wielu działaczy politycznych niewygodnych ówczesnej władzy. Odbywają oni w więzieniu w Płońsku bądź to kary, bądź po kilku tygodniach pobytu są kierowani do innych więzień – głównie Płocka i Warszawy.

Podczas drugiej wojny światowej płońskie więzienie było, siłą rzeczy, narzędziem w rękach III Rzeszy. Powstał Zarząd Więzienia – Gefängnisverwaltung, Plöhnen, Warschau Strasse. Terror i masowa zagłada nie ominęły powiatu płońskiego. Szczególnie tępiono inteligencję i nauczycieli. W płońskim więzieniu przebywali więźniowie, których następnie wywożono do obozów pracy w powiecie płońskim i obozów koncentracyjnych. Na skutek pobytu w obozach i więzieniach śmierć poniosło 7885 osób z powiatu płońskiego. Trzy dni przed wyzwoleniem Płońska, 16 stycznia 1945 roku, Niemcy dokonali masowej egzekucji 78 Polaków z płońskiego więzienia.

W okresie powojennym, płońskie więzienie także służyło utrwalaniu władzy, z tym, że teraz

„ludowej”. Prawdopodobnie w pierwszych latach powojennych było aresztem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Sławomir Biliński
Tel./Fax: (23) 663-32-11
E-mail: as_plonsk@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Marek Zabłocki
Tel./Fax: (23) 663-32-29
E-mail: dp_plonsk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (23) 663-32-11
Dowódca Zmiany: (23) 663-32-16
Dział Kadr: (23) 663-32-35
Dział Penitencjarny: (23) 663-32-29
Dział Ochrony: (23) 663-32-25
Dział Ewidencji: (23) 663-32-23
Dział Kwatermistrzowski: (23) 663-32-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (23) 663-32-12
Dział Łączności i Informatyki: (23) 663-32-40
Dział Finansowy: (23) 663-32-17
Służba Zdrowia: (23) 663-32-19

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy
ul. Warszawska 49
09-100 Płońsk
32101010100918771391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 1. Paczki mogą być doręczane do aresztu bezpośrednio przez nadawcę paczki lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca codziennie w godzinach od  8 00 - 15 00.
 2. Podstawą przyjęcia paczki odzieżowej, higienicznej i z lekami lub innymi przedmiotami jest pisemne potwierdzenie uprawnienia do otrzymania paczki .
 3. Wewnątrz paczki z żywnością należy umieścić spis jej zawartości z wyszczególnieniem ilości poszczególnych składników.
 4. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
 5. Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów 47 cm x 28 cm x 40 cm.
 6. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację aresztu, chyba że osadzony posiada stosowne zezwolenie na otrzymywanie paczek o większym ciężarze lub dodatkowych paczek z żywnością. O odmowie przyjęcia paczki z w/w względów powiadamia się osadzonego. Nie będzie przyjęta także paczka w której stwierdzone zostaną niedozwolone przedmioty.W paczce nie mogą znajdować się: wyroby tytoniowe, artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły uznane przez administrację za niedozwolone ( np. dezodorant  typu „spray”, płyny oparte na alkoholu, szampon, proszek do prania).Paczka żywnościowa dostarczona do aresztu powinna być zapakowana i opisana na sposób pocztowy (obowiązuje wpisanie adresata i nadawcy). Podlega ona kontroli zawartości w obecności osoby dostarczającej.
 7. Paczka podlega zwrotowi na koszt nadawcy lub nie zostanie przyjęta do aresztu w przypadku, gdy:
 • dany osadzony nie przebywa w areszcie (podaje się wtedy datę zwolnienia lub jednostkę penitencjarną do której osadzony został przetransportowany),
 • przekracza wraz z opakowaniem dopuszczalny ciężar,
 • przekracza w/w gabaryty,
 • zawiera przedmioty niedozwolone,
 • osadzony został pozbawiony możliwości jej otrzymania,
 • osadzony w danym kwartale otrzymał już paczkę.

 

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU
 
Istnieje możliwość otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.  Powyższe wynika z zapisu w Kodeksie karnym wykonawczym (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), który w art. 113 a § 3 przyznaje osadzonemu  prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg. Paczki realizować można w dniu widzenia.

 

Przy realizacji paczek w dniu innym niż dzień widzenia należy kierować się poniższymi zaleceniami:

 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
 2. Zamówienie jest realizowana na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej
 3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć :
 • w punkcie sprzedaży,
 • drogą pocztową;
 1.  Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne  w jednostce penitencjarnej:
 • w punkcie sprzedaży,
 • w biurze przepustek,
 • na sali widzeń,
 • na stronie internetowej jednostki penitencjarnej
 1. Zamówienie może być przyjęte (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
 2. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana  osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 3. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
 4. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła  (w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Do pobrania:

Formularz_zamówienia_na_paczkę

Lista_produktów

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w dniach:

 • dla osadzonych niezatrudnionych – wtorek, sobota i niedziela w godzinach  8 00 – 15 00; zgłoszenia przyjmowane są w godzinach  7 30 – 13 30.
 • dla osadzonych zatrudnionych – wtorek, sobota, niedziela, jeżeli są to dni wolne od pracy wynikające z ustalonego systemu pracy, w godzinach 8 00 – 15 00; zgłoszenia przyjmowane są w godzinach  7 30 – 13 30.
 • dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi – czwartki w godzinach 8 00 – 12 00; zgłoszenia przyjmowane są do godz. 10 00. 

  Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BP-073-299/14/1825 z dnia 31.07.2014 r. w Areszcie Śledczym w Płońsku w pierwszej kolejności udzielane jest widzenie osobom odwiedzającym skazanych:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.
 1. Widzenia adwokackie udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 30, w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu.
 2. Widzenia odbywają się w sali widzeń usytuowanej w budynku administracji.
 3. Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15 otrzymują widzenia w pierwszej kolejności.