Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Płońsk Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Płońsku

Warszawska 49

09-100 Płońsk

Tel./Fax: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

E-mail: as_plonsk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Płońsku jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Pojemność jednostku ustalono na 126 miejsc.

Miasto Płońsk leży w odległości około 60 km na północ od Warszawy w rozwidleniu dróg nr 10 Warszawa – Bydgoszcz oraz nr 7 Warszawa – Gdańsk.

Krótki opis historii jednostki

Budynek Aresztu Śledczego w Płońsku powstał prawdopodobnie u schyłku wieku XIX ( nigdzie nie ma materiałów historycznych z datą powstania aresztu). W ciechanowskiej Delegaturze Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego istnieje jedynie adnotacja, iż budynek aresztu nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast jest ujęty w spisie adresowym Miasta Płońska jako obiekt chroniony z końca XIX wieku. W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska istnieje adnotacja : „Areszt Śledczy – budynek główny wzniesiony w 1905 roku. Zabudowania więzienne otoczone murem, niedostępne, murowane z cegły pełnej, tynkowane. Budynek posiada kartę ewidencji zabytków w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Ciechanowie”. W studium historyczno – urbanistycznym Płońska znajdujemy informację, iż płońskie więzienie powstało w okresie pierwszego dziesięciolecia XX wieku.

Okres międzywojenny, to także okres aktywnej działalności w kraju różnych partii politycznych. Na ziemiach powiatu płońskiego sytuacja była podobna. Za swoją działalność trafia do płońskiego więzienia wielu działaczy politycznych niewygodnych ówczesnej władzy. Odbywają oni w więzieniu w Płońsku bądź to kary, bądź po kilku tygodniach pobytu są kierowani do innych więzień – głównie Płocka i Warszawy.

Podczas drugiej wojny światowej płońskie więzienie było, siłą rzeczy, narzędziem w rękach III Rzeszy. Powstał Zarząd Więzienia – Gefängnisverwaltung, Plöhnen, Warschau Strasse. Terror i masowa zagłada nie ominęły powiatu płońskiego. Szczególnie tępiono inteligencję i nauczycieli. W płońskim więzieniu przebywali więźniowie, których następnie wywożono do obozów pracy w powiecie płońskim i obozów koncentracyjnych. Na skutek pobytu w obozach i więzieniach śmierć poniosło 7885 osób z powiatu płońskiego. Trzy dni przed wyzwoleniem Płońska, 16 stycznia 1945 roku, Niemcy dokonali masowej egzekucji 78 Polaków z płońskiego więzienia.

W okresie powojennym, płońskie więzienie także służyło utrwalaniu władzy, z tym, że teraz

„ludowej”. Prawdopodobnie w pierwszych latach powojennych było aresztem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Marek Kowalski
Tel./Fax: (23) 663-32-11
E-mail: as_plonsk@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Małgorzata Nowak
Tel./Fax: (23) 663-32-25/(23) 663-32-48
E-mail: malgorzata.nowak@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (23) 663-32-11
Dowódca Zmiany: (23) 663-32-16
Dział Kadr: (23) 663-32-35
Dział Penitencjarny: (23) 663-32-29
Dział Ochrony: (23) 663-32-25
Dział Ewidencji: (23) 663-32-23
Dział Kwatermistrzowski: (23) 663-32-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (23) 663-32-12
Dział Łączności i Informatyki: (23) 663-32-40
Dział Finansowy: (23) 663-32-17
Służba Zdrowia: (23) 663-32-19

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy
ul. Warszawska 49
09-100 Płońsk
32101010100918771391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

ZMIANA DRUKU ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ OD 1 LUTEGO 2016 ROKU

 1. Art. 113a § 3 Kkw Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
 2. Art. 113a § 7 Kkw Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
 3. Ciężar paczki żywnościowej NIE PODLEGA OGRANICZENIOM wagowym (art. 113a§3Kkw – dotychczas limit wagi wynosił 5kg.) Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z art.110a§1 Kkw skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej odbywa się w następujący sposób:

1. Osadzony składa na piśmie zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej zgodnie ze wzorem zamówienia na paczkę.


2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do kantyny aresztu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży w Areszcie Śledczym w Płońsku zgodnie ze wzorem zamówienia na paczkę.


3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Płońsku.


4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) w poczekalni dla osób odwiedzających,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki,
f) u oddziałowych.


5. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez punktu sprzedaży, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.


6. Po wpłynięciu zamówienia przedstawiciel punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Płońsku kontaktuje się z wyznaczonym funkcjonariuszem aresztu i przekazuje dane osadzonego, którego zamówienie dotyczy oraz dane osoby składającej zamówienie. Funkcjonariusz sprawdza w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej oraz czy osoba składająca zamówienie odnotowana jest w Noe.NET jako osoba najbliższa i przekazuje informację zwrotną do punktu sprzedaży.
 

7. Sprawdzenie uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej,   o której mowa w ust. 6 dokonuje się poprzez ustalenie czy:
a) skazany w danym miesiącu nie otrzymał jeszcze paczki żywnościowej,
b) nie została wymierzona mu kara pozbawienia możliwości otrzymywania paczek,
c) udzielono mu nagrody w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki (lub częstsze otrzymywanie paczek w przypadku tymczasowo aresztowanego),
d) zezwolono mu na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu  na stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.
 

8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub  przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 

10. Otrzymanie przez osadzonego paczki żywnościowej w drodze realizacji zamówienia podlega rejestracji w systemie Noe.NET.

 

UWAGA:
Osadzony realizując zamówienie na otrzymanie paczki o której mowa w art. 113a §3 Kodeksu Karnego Wykonawczego, zobowiązany jest uwzględnić możliwość przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy. 
   

 

Do pobrania:

 

Zamówienie_na_paczkę

Lista_produktów

Lista_artykułów_higienicznych

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w dniach:

 • dla osadzonych niezatrudnionych – wtorek, sobota i niedziela w godzinach  8 00 – 15 00; zgłoszenia przyjmowane są w godzinach  7 30 – 13 30.
 • dla osadzonych zatrudnionych – wtorek, sobota, niedziela, jeżeli są to dni wolne od pracy wynikające z ustalonego systemu pracy, w godzinach 8 00 – 15 00; zgłoszenia przyjmowane są w godzinach  7 30 – 13 30.

  Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BP-073-299/14/1825 z dnia 31.07.2014 r. w Areszcie Śledczym w Płońsku w pierwszej kolejności udzielane jest widzenie osobom odwiedzającym skazanych:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.
 1. Widzenia adwokackie udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 30, w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu.
 2. Widzenia odbywają się w sali widzeń usytuowanej w budynku administracji.
 3. Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci do lat 15 otrzymują widzenia w pierwszej kolejności.