Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Poleć znajomemu Drukuj

wykonanie robót zadania inwestycyjnego Przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w budynku CZSW na potrzeby Zespołu Medycyny Pracy OISW w Warszawie

Roboty Budowlane

Termin składania ofert: 27.04.2011 09:00
CPV:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

budowlane

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznym: 67190 - 2011; data zamieszczenia:

06.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6408045, faks 022 6408024.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót zadania inwestycyjnego Przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w budynku CZSW na potrzeby Zespołu Medycyny Pracy OISW w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Planuje się przystosowanie pomieszczeń do wymagań, wynikających z przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej i przepisów ogólnobudowlanych. Przewiduje się wyburzenie i wymurowanie kilku ścian działowych oraz wymianę posadzek. Przewiduje się wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno - kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Przewiduje się wymianę grzejników c.o. Po robotach instalacyjnych planuje się odnowienie pomieszczeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium przetargowe ustala się na kwotę 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2011r. do godz.9.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (w przypadku gotówki wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Zamawiającego Nr Bank NBP O/W-wa 67 1010 1010 0405 3022 3000 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego w dniu 27 kwietnia 2011r. do godz. 9.00 Oferty bez wniesienia wadium będą traktowane jako niespełniające warunków przetargowych i na tej podstawie zostaną odrzucone bez rozpatrywania. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia; Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. W przypadku wniesienia wadium na konto Zamawiającego do oferty należy dołączyć kopię przelewu. W przypadku wniesienia wadium w którejś z pozostałych form oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w luźnej formie, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu należy trwale zamieścić w ofercie. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o uprawnieniach do kierowania bez ograniczeń w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy roboty o zbliżonej i większej powierzchni zabudowy oraz o podobnym charakterze do przedmiotu postępowania. Powierzchnia przebudowy to 409 m2. Sformułowanie podobny charakter robót należy rozumieć jako roboty związane z budową lub przebudową obiektów użyteczności publicznej.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli złoży wykaz wykonanych robót budowlanych .

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli złoży oświadczenie na formularzu ofertowym o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art.24 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-520 Warszawa ul.Wiśniowa 50 OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 09:00, miejsce: 02-520 Warszawa ul.Wiśniowa 50 OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE w pokoju nr 5 II p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Do OISW Warszawa wpłynęła prośba o wyjaśnienie : Nawiązując do rozdziału V ust. V.2 pkt. K SIWZ prosimy o wyjasnienie czy w momencie , gdy zachodzą rozbieżności pomiędzy opublikowanym przez Państwa przedmiarem, a dokumentacją techniczną, możliwe jest dokonywanie zmian w kosztorysie ofertowym względem przedmiaru, polegających np. na zmianie obmiaru, dodaniu lub ujęciu pozycji kosztorsyowych. Prosimy również o opublikowanie kosztorysu ślepego w wersji szczegółowej (np. w wersji edytowalnej programu NORMA, ewentualnie PDF) poniewąz posiadając tylko przedmiar oraz zestawienia materiałów , robocizny i sprzętu nie jest możliwe ich idealne dopasowanie przy tworzemiu kosztorysu ofertowego, chyba że nie wymagają Państwo, żeby zestawienia załączone do kosztorysu ofertowego idealnie odzwierciedlały zestawienia załączone do SIWZ.

 

Odpowiedź:

Wyjaśniam, że zgodnie z zapisem rozdziału V ustęp 2 punkt K SIWZ w przetargu wykonanie robót zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w budynku CZSW na potrzeby Zespołu Medycyny Pracy OISW w Warszawie”   („Kosztorys ofertowy uproszczony lub pełny. Podstawą do określenia ceny ofertowej jest dokumentacja techniczna i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarem wiążące są ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Konsekwencje wadliwego opracowania kosztorysu ofertowego, wyłącznie na podstawie dostarczonego przedmiaru i bez uwzględnienia rzeczywistego zakresu robót, wynikającego z dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. Roboty uwzględnione w tej dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie mogą być uznane za roboty dodatkowe i nie będą stanowić podstawy dodatkowego wynagrodzenia”.), w momencie , gdy zachodzą rozbieżności pomiędzy opublikowanym przedmiarem, a dokumentacją techniczną, możliwe jest dokonywanie zmian w kosztorysie ofertowym względem przedmiaru, polegających np. na zmianie obmiaru, dodaniu lub ujęciu pozycji kosztorysowych.
            Informuję, że nie ma możliwości opublikowania kosztorysu ślepego w wersji szczegółowej.

Pliki do pobrania:

Utworzony o : 2011-04-06 13:45 przez: Jerzy Sowa
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-11 15:33, autor ostatniej modyfikacji: Jerzy Sowa