Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Warszawa - Białołęka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Warszawie-Białołęce

ul. Ciupagi 1B

03-016 Warszawa

Tel./Fax: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

E-mail: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Warszawie-Białołęce jest najmłodszą jednostką penitencjarną w okręgu warszawskim.
Początki Zakładu Karnego jako samodzielnej jednostki datuje się na dzień 19 marca 1991 roku. Krótka historia zakładu tworzyła się w trudnych latach przemian politycznych i społecznych w kraju.
Pierwotnie Zakład Karny przeznaczony był dla skazanych mężczyzn dorosłych uprzednio odbywających karę pozbawienia wolności, został także wydzielony oddział dla tymczasowo aresztowanych.
 W 1994 roku Minister Sprawiedliwości podporządkował Zakładowi Karnemu Oddział Zewnętrzny w Popowie. Usytuowana w malowniczym pod względem geograficznym miejscu jednostka jest oddziałem typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla skazanych dorosłych i młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Oddział Zewnętrzny w Popowie powstał w związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie skazanych na terenie usytuowanego w sąsiedztwie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.
 Dnia 12 września 2008 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas uroczystej mszy św. dokonał aktu wręczenia sztandaru na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce. Zakład Karny znalazł się w gronie nielicznych jednostek penitencjarnych w Polsce mających Sztandar.
 Ważnym przedsięwzięciem dla jednostki było przystąpienie do realizacji „Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakład Karny jako jedyny w okręgu warszawskim przystąpił do realizacji wszystkich czterech projektów:
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”.
2. Penitencjarny doradca zawodowy.
3. Cykl Szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
4. Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego.
Zakład Karny jest jednostką typu półotwartego dla odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych ponadto dla tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną oraz objętych programem substytucji metadonowej. Pojemność Zakładu Karnego to 470 miejsc , natomiast pojemność Oddziału zewnętrznego w Popowie wynosi 139 miejsc.                                                                                                                    Architekturę jednostki stanowi: 5 budynków parterowych przeznaczonych na pawilony mieszkalne dla skazanych, budynek wartowni ze stanowiskiem dowodzenia dowódcy zmiany, budynek administracji, sala widzeń z kantyną dla skazanych, brama wjazdowa i budynek przejścia, warsztat remontowy.
W zakładzie obecnie służbę pełni 156 funkcjonariuszy, zatrudnionych jest także 20 pracowników cywilnych. Pracę wychowawczą w oddziałach penitencjarnych pełni 14 wychowawców – w tym wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej i wychowawca ds. kulturalno oświatowych oraz 3 psychologów.
 Zgodnie z art.67&3 KKW, w oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się głównie pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe. W zakładzie karnym i podległym mu oddziale zewnętrznym realizowane są wszystkie możliwe przedsięwzięcia sprzyjające readaptacji społecznej skazanych.
Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym sięga liczby 140 osób. 80% spośród nich jest zatrudnionych poza terenem Zakładu Karnego w systemie bez konwojenta. W ramach umów skazani pracują na terenie szpitali warszawskich, sprzątają ulice Warszawy, segregują odpadki, dbają o zieleń na terenie Stolicy, wykonują prace remontowo - porządkowe w warszawskich sądach, Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Premiera R.P.
Pozostali skazani pracują na terenie jednostki wykonując prace remontowo porządkowe. Prawie 60% spośród wszystkich zatrudnionych swoją pracę wykonuje nieodpłatnie w trybie art. 123a§2 KKW.
Zatrudnienie skazanych w odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w okresie letnim sięga 95% wszystkich skazanych odbywających tam karę pozbawienia wolności.
Skazani niejednokrotnie są pomysłodawcami inicjatyw mających na celu pomoc i przedsięwzięcia prospołeczne. Uczestniczą w akcjach przeciwpowodziowych i popowodziowych, „sprzątają świat”, uczestniczą w akcjach charytatywnych.
 W kontekście szeroko rozumianej pomocy postpenitencjarnej, w jednostce podejmuje się szereg przedsięwzięć sprzyjających społecznej readaptacji skazanych.
Zarówno w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka jak i w Oddziale Zewnętrznym w Popowie prowadzi się w szerokim zakresie programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej.
W szerokim zakresie realizowane są zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, zajęcia z zakresu pracy z agresją i redukcji stresu, zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania przemocy i integracji rodzin. W realizacji tych zadań jednostka jest wspomagana przez instytucje zewnętrzne m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka, Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja „Sławek”, Białołęcki Ośrodek Kultury, Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, Region Języka Polskiego Anonimowych Narkomanów Okręgu Warszawskiego, Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja „ Zdążyć z Pomocą”, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Mazowiecka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, instytucje samorządowe powiatu pułtuskiego i wyszkowskiego.
Pomocą postpenitencjarną rocznie jest objętych ok. 800 skazanych.
 W bogatej ofercie zajęć kulturalno - oświatowych realizowanych w Zakładzie Karnym i w Oddziale Zewnętrznym są m. in. wycieczki do atrakcyjnych pod względem historycznym i kulturalnym miejsc na terenie i w okolicach Warszawy, spotkania z gośćmi znanymi ze świata kultury i sztuki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia oświatowe z zakresu readaptacji społecznej i oświatowej w formie audycji emitowanych przez lokalny radiowęzeł, zajęcia w ramach kół zainteresowań m.in. koła ogrodniczego, brydżowego, akwarystycznego, modelarskiego. Skazani mają do dyspozycji bibliotekę z księgozbiorem w liczbie ponad 10.000 woluminów.
Wytwory skazanych wykonane w ramach działalności kół zainteresowań wielokrotnie zostały przekazywane do domów opieki społecznej, szkół, przedszkoli. Prace skazanych były także przekazywane na aukcje z przeznaczeniem na cele charytatywne.
 Przy Zakładzie Karnym funkcjonuje drużyna piłkarska oraz nieetatowa drużyna przeciwpożarowa. Efektem pracy i zaangażowania grupy przeciwpożarowej był puchar Dyrektora Okręgowego OISW w Warszawie i III miejsce w Okręgowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Służby Więziennej „Siedlce 2011”.
 Zakład Karny w Warszawie-Białołęce dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej właściwie dobierającej metody i środki wychowawcze, osiąga ponadprzeciętne efekty pracy, co znajduje odzwierciedlenie  w m. in.: 100% powrotności z blisko 1700  udzielonych rocznie zezwoleń na czasowe opuszczenie Zakładu Karnego  w trybie art.  138§1 pkt. 7 i 8 KKW, art. 91 pkt 7 i 92 pkt 9 KKW, a liczna kolekcja dyplomów podziękowań od przedstawicieli wielu komórek  samorządów lokalnych za pracę, pomoc i zaangażowanie skazanych oraz funkcjonariuszy  tutejszej jednostki  jest świadectwem szerokiej współpracy  ze  środowiskami lokalnymi. 
 
 Opracował: por. Paweł Mitura   

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Zbigniew Białek
Tel./Fax: (22) 27-97-301
E-mail: zbigniew.bialek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Ludmiła Kwiecińska
Tel./Fax: (22) 27-97-301
E-mail: ludmila.kwiecinska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Adam Karpiński
Tel./Fax: (22) 27 97 301
E-mail: adam.karpinski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Robert Żochowski
Tel./Fax: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02
E-mail: robert.zochowski@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Paweł Mitura
Tel./Fax: (22) 27-97-370
E-mail: pawel.mitura@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 27-97-301
Dowódca Zmiany: (22) 27-97-305
Dział Organizacyjny: (22) 27-97-333
Dział Kadr: (22) 27-97-401 / 27-97-402
Dział Penitencjarny: (22) 27-97-370
Dział Ochrony: (22) 27-97-306
Dział Ewidencji: (22) 27-97-390 przyjęcia / 27-97-393 transporty / 27-97-394 statystyka
Dział Kwatermistrzowski: (22) 27-97-363
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 27-97-406
Dział Łączności i Informatyki: (22)27-97-363
Dział Finansowy: (22) 27-97-407
Służba Zdrowia: (22) 27-97-360

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Warszawa
Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
14 1010 1010 0400 4813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: -----------
Środa: 09.00-15.00
Czwartek: 09.00-15.00
Piątek: 09.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

/Data/Files/240131isad/spo.pdf                                                      

   O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. Poz. 396). Ustawa nakłada na administrację zakładów karnych i aresztów śledczych nowe obowiązki m.in.:

 Od dnia 1 lipca 2015 roku  na podstawie art. 113a  KKW:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może też być złożone przez osobę najbliższą.

 

      

 

 

Jak zrobić paczkę dla osadzonych przebywających
 w Zakładzie Karnym w Warszawie – Białołęce

 

 

Od 1 lipca 2015 r. paczkę żywnościową będzie można zrealizować za pośrednictwem internetu oraz bezpośrednio w kantynie zakładu karnego podczas widzenia.

 

Zasady realizacji za pośrednictwem internetu:

1.Wejdź na stronę internetową: www.sw.gov.pl, zakładka „Jednostki”.

2. Wybierz jednostkę penitencjarną „Zakład Karny w Warszawie – Białołęce”.

3. Wybierz zakładkę „Widzenia i przyjmowanie paczek”, pobierz i uzupełnij formularz w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce, użyj do tego celu listy produktów dostępnych w sprzedaży, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

4. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.  

 

Dane do wpłaty:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia"

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Nr konta: 09 1130 1017 0020 1458 9320 0006

 W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony, np. Kowalski Jan s. Stanisława, ZK Warszawa – Białołęka.

5.Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty za pośrednictwem e-mail, wysyłając na adres podany w formularzu zamówienia lub wyślij drogą pocztową na adres jednostki z dopiskiem „Kantyna”.

6. Kantyna po otrzymaniu formularza, zapłaty oraz ustaleniu uprawnienia spakuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.

 

Zasady realizacji za pośrednictwem kantyny (podczas widzeń)

 

1) Pobierz formularz zamówienia od pracownika kantyny i sprawdź u funkcjonariusza prowadzącego widzenie, czy osadzony ma prawo do zrealizowania paczki.

2) Uzupełnij formularz w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów i jest ogólnie dostępna w sali widzeń zakładu karnego..

3) Wypełniony formularz złóż u pracownika kantyny oraz zapłać za towary. Otrzymasz dowód zapłaty za paczkę.

4) Kantyna po otrzymaniu formularza, potwierdzeniu wpłaty, zrealizuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.

 

Ważne informacje !

 

1) Od dnia 1 lipca 2015r. skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową z art. żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi.

2) Paczki nadawane osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

3) Przy realizacji paczki żywnościowej należy wziąć pod uwagę, że skazany w celi mieszkalnej może posiadać do 6 kg żywności.

4) Czas dostarczenia paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

Zwroty za paczki

 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od IGB MAZOVIA (tj. wyjście na wolność, transport, brak uprawnień), przekazywane są niezwłocznie przez IGB MAZOVIA osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

                                                           

                                                                Zasady przyjmowania paczek 

 Godziny i sposób wydawania paczek

 

1. Dyrektor zakładu karnego lub kierujący oddziałem penitencjarnym mogą wyrazić zgodę na przesłanie osadzonemu  w formie paczki  leków i wyrobów medycznych.
2. Osadzony ma prawo otrzymać raz na dwa miesiące paczkę z artykułami higienicznymii piśmienniczymi.
3. Paczki żywnościowe, w skład których wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, z odzieżą, artykułami higienicznymi i piśmienniczymi podlegają ewidencjonowaniu.
4. Paczki z lekami i wyrobami medycznymi przyjmowane są wyłącznie na podstawie talonu wydanego przez lekarza zakładu karnego, zgodnie z jego treścią i za pośrednictwem pracowników służby zdrowia.
5. Na paczkach z lekami i wyrobami medycznymi musi znajdować się w widocznym miejscu talon wydany osadzonemu przez lekarza zakładu karnego.
6. Wewnątrz paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi i piśmienniczymi musi być umieszczony spis  jej zawartości.
7. Paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi i piśmienniczymi przyjmowane są wyłącznie w opakowaniach kartonowych o maksymalnych wymiarach: wysokość – 35 cm, długość – 80 cm,szerokość – 50 cm.
8. Paczki z odzieżą, lekami i wyrobami medycznymi, artykułami higienicznymi  i piśmienniczym,przyjmowane są w biurze przepustek zakładu karnego bezpośrednio od nadawcy w dni widzeń w godz. 08:30 – 12:30 albo za pośrednictwem organu, instytucji lub osoby od poniedziałku do piątku i w niedziele w godz. 08:30 – 13:00.
9. W przypadku dostarczenia przez osobę fizyczną paczki z odzieżą oraz artykułami higienicznymii piśmienniczymi, podlegają one  przed przyjęciem  kontroli dokonanej przez funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego w obecności tej osoby.
10. Paczka z odzieżą  przed jej wydaniem  podlega kontroli dokonanej przez funkcjonariusza zakładu karnego w obecności osadzonego.
11. Paczki żywnościowe, w skład których wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego oraz artykułami higienicznymi i piśmienniczymi  przed ich wydaniem w oddziale mieszkalnym  podlegają kontroli dokonanej przez funkcjonariusza zakładu karnego w obecności osadzonego.
12. Przesyłane osadzonym leki i wyroby medyczne wydawane są w ambulatoriach przez personel służby  zdrowia na zasadach ustalonych przez lekarza.
13. Paczki z lekami i wyrobami medycznymi, których zawartość nie jest zgodna z wystawionym talonem, nie będą przyjmowane przez administrację zakładu karnego tylko zwracane do nadawcy.
16. Paczki adresowane do osadzonych bez wskazania adresu zwrotnego nie będą przyjmowane przez administrację zakładu karnego.

 


 

Do pobrania

 

Formularz zamówienia paczki

 

Cennik artykułów spożywczych

 

Cennik artykułów higienicznych

 

 

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń:
Widzenia dla osadzonych udzielane są w budynku sali widzeń w godz. 8.30 – 16.00 wg następującego grafiku:

1) Środa – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J,
2) Czwartek – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 K, L, Ł, N, O, P, R,
3) Piątek – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 M, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż.
4) Niedziela – osadzeni zatrudnieni.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz: 08.00 -  12.30.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu karnego lub kierujący oddziałem penitencjarnym nr I i II może wyrazić indywidualną zgodę na zmianę terminu lub pory widzenia.
Przekazanie w czasie widzenia jakichkolwiek przedmiotów, np. książek, prasy, gier stolikowych,
dokumentów, wymaga pisemnej zgody dyrektora zakładu karnego lub kierującego oddziałem
penitencjarnym nr I i II Przedmioty te podlegają kontroli.

 

 

                                    WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:


- KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,
- OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,
- OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z WIDOCZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU, tj. na wózku inwalidzkim i o   kulach,
- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 

W Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce od 1 października 2014 roku osadzeni mają możliwość korzystania z wideorozmowy za pośrednictwem programu Skype.
 Nawiązanie kontaktu z rodziną i osobami bliskimi jest dostępne po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki w każdą:

 

środę w godz. 10ºº-13ºº  i  16ºº-18ºº
czwartek w godz. 10ºº-13ºº  i  16ºº-18ºº
piątek w  godz. 10ºº-13ºº   i 16ºº-18ºº
oraz II i IV niedzielę miesiąca w  godz. 9ºº-13ºº