Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Warszawa - Białołęka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Warszawie-Białołęce

ul. Ciupagi 1B

03-016 Warszawa

Tel./Fax: (22) 27-97-300 / (22) 27-97-321

E-mail: zk_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Warszawie-Białołęce jest najmłodszą jednostką penitencjarną w okręgu warszawskim.
Początki Zakładu Karnego jako samodzielnej jednostki datuje się na dzień 19 marca 1991 roku. Krótka historia zakładu tworzyła się w trudnych latach przemian politycznych i społecznych w kraju.
Pierwotnie Zakład Karny przeznaczony był dla skazanych mężczyzn dorosłych uprzednio odbywających karę pozbawienia wolności, został także wydzielony oddział dla tymczasowo aresztowanych.
 W 1994 roku Minister Sprawiedliwości podporządkował Zakładowi Karnemu Oddział Zewnętrzny w Popowie. Usytuowana w malowniczym pod względem geograficznym miejscu jednostka jest oddziałem typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla skazanych dorosłych i młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Oddział Zewnętrzny w Popowie powstał w związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie skazanych na terenie usytuowanego w sąsiedztwie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.
 Dnia 12 września 2008 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas uroczystej mszy św. dokonał aktu wręczenia sztandaru na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce. Zakład Karny znalazł się w gronie nielicznych jednostek penitencjarnych w Polsce mających Sztandar.
 Ważnym przedsięwzięciem dla jednostki było przystąpienie do realizacji „Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakład Karny jako jedyny w okręgu warszawskim przystąpił do realizacji wszystkich czterech projektów:
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”.
2. Penitencjarny doradca zawodowy.
3. Cykl Szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
4. Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego.
Zakład Karny jest jednostką typu półotwartego dla odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych ponadto dla tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną oraz objętych programem substytucji metadonowej. Pojemność Zakładu Karnego to 470 miejsc , natomiast pojemność Oddziału zewnętrznego w Popowie wynosi 139 miejsc.                                                                                                                    Architekturę jednostki stanowi: 5 budynków parterowych przeznaczonych na pawilony mieszkalne dla skazanych, budynek wartowni ze stanowiskiem dowodzenia dowódcy zmiany, budynek administracji, sala widzeń z kantyną dla skazanych, brama wjazdowa i budynek przejścia, warsztat remontowy.
W zakładzie obecnie służbę pełni 156 funkcjonariuszy, zatrudnionych jest także 20 pracowników cywilnych. Pracę wychowawczą w oddziałach penitencjarnych pełni 14 wychowawców – w tym wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej i wychowawca ds. kulturalno oświatowych oraz 3 psychologów.
 Zgodnie z art.67&3 KKW, w oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się głównie pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe. W zakładzie karnym i podległym mu oddziale zewnętrznym realizowane są wszystkie możliwe przedsięwzięcia sprzyjające readaptacji społecznej skazanych.
Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym sięga liczby 140 osób. 80% spośród nich jest zatrudnionych poza terenem Zakładu Karnego w systemie bez konwojenta. W ramach umów skazani pracują na terenie szpitali warszawskich, sprzątają ulice Warszawy, segregują odpadki, dbają o zieleń na terenie Stolicy, wykonują prace remontowo - porządkowe w warszawskich sądach, Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Premiera R.P.
Pozostali skazani pracują na terenie jednostki wykonując prace remontowo porządkowe. Prawie 60% spośród wszystkich zatrudnionych swoją pracę wykonuje nieodpłatnie w trybie art. 123a§2 KKW.
Zatrudnienie skazanych w odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w okresie letnim sięga 95% wszystkich skazanych odbywających tam karę pozbawienia wolności.
Skazani niejednokrotnie są pomysłodawcami inicjatyw mających na celu pomoc i przedsięwzięcia prospołeczne. Uczestniczą w akcjach przeciwpowodziowych i popowodziowych, „sprzątają świat”, uczestniczą w akcjach charytatywnych.
 W kontekście szeroko rozumianej pomocy postpenitencjarnej, w jednostce podejmuje się szereg przedsięwzięć sprzyjających społecznej readaptacji skazanych.
Zarówno w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka jak i w Oddziale Zewnętrznym w Popowie prowadzi się w szerokim zakresie programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej.
W szerokim zakresie realizowane są zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, zajęcia z zakresu pracy z agresją i redukcji stresu, zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania przemocy i integracji rodzin. W realizacji tych zadań jednostka jest wspomagana przez instytucje zewnętrzne m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka, Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja „Sławek”, Białołęcki Ośrodek Kultury, Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Białołęka, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, Region Języka Polskiego Anonimowych Narkomanów Okręgu Warszawskiego, Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja „ Zdążyć z Pomocą”, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Mazowiecka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, instytucje samorządowe powiatu pułtuskiego i wyszkowskiego.
Pomocą postpenitencjarną rocznie jest objętych ok. 800 skazanych.
 W bogatej ofercie zajęć kulturalno - oświatowych realizowanych w Zakładzie Karnym i w Oddziale Zewnętrznym są m. in. wycieczki do atrakcyjnych pod względem historycznym i kulturalnym miejsc na terenie i w okolicach Warszawy, spotkania z gośćmi znanymi ze świata kultury i sztuki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia oświatowe z zakresu readaptacji społecznej i oświatowej w formie audycji emitowanych przez lokalny radiowęzeł, zajęcia w ramach kół zainteresowań m.in. koła ogrodniczego, brydżowego, akwarystycznego, modelarskiego. Skazani mają do dyspozycji bibliotekę z księgozbiorem w liczbie ponad 10.000 woluminów.
Wytwory skazanych wykonane w ramach działalności kół zainteresowań wielokrotnie zostały przekazywane do domów opieki społecznej, szkół, przedszkoli. Prace skazanych były także przekazywane na aukcje z przeznaczeniem na cele charytatywne.
 Przy Zakładzie Karnym funkcjonuje drużyna piłkarska oraz nieetatowa drużyna przeciwpożarowa. Efektem pracy i zaangażowania grupy przeciwpożarowej był puchar Dyrektora Okręgowego OISW w Warszawie i III miejsce w Okręgowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Służby Więziennej „Siedlce 2011”.
 Zakład Karny w Warszawie-Białołęce dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej właściwie dobierającej metody i środki wychowawcze, osiąga ponadprzeciętne efekty pracy, co znajduje odzwierciedlenie  w m. in.: 100% powrotności z blisko 1700  udzielonych rocznie zezwoleń na czasowe opuszczenie Zakładu Karnego  w trybie art.  138§1 pkt. 7 i 8 KKW, art. 91 pkt 7 i 92 pkt 9 KKW, a liczna kolekcja dyplomów podziękowań od przedstawicieli wielu komórek  samorządów lokalnych za pracę, pomoc i zaangażowanie skazanych oraz funkcjonariuszy  tutejszej jednostki  jest świadectwem szerokiej współpracy  ze  środowiskami lokalnymi. 
 
 Opracował: por. Paweł Mitura   

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jerzy Kurpiel
Tel./Fax: (22) 27-97-301
E-mail: jerzy.kurpiel@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Ludmiła Kwiecińska
Tel./Fax: (22) 27-97-301
E-mail: ludmila.kwiecinska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Adam Karpiński
Tel./Fax: (22) 27 97 301
E-mail: adam.karpinski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Paweł Mitura
Tel./Fax: (22) 27-97-375
E-mail: pawel.mitura@sw.gov.pl
Zastępca oficera prasowego
kpt. Anna Jancewicz-Czugajewska
Tel./Fax: (22) 27-97-333
E-mail: anna.jancewicz-czugajewska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (22) 27-97-301
Dowódca Zmiany: (22) 27-97-305
Dział Organizacyjny: (22) 27-97-333 / 27-97-334
Dział Kadr: (22) 27-97-401 / 27-97-402 / 27-97-403
Dział Penitencjarny: (22) 27-97-308
Dział Ochrony: (22) 27-97-306
Dział Ewidencji: (22) 27-97-309 / przyjęcia 27-97-390 / transporty 27-97-393 / statystyka 27-97-394 / zwolnienia 27-97-395
Dział Kwatermistrzowski: (22) 27-97-311
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 27-97-406 / 27-97-407
Dział Łączności i Informatyki: (22)27-97-315
Dział Finansowy: (22) 27-97-313
Służba Zdrowia: (22) 27-97-312

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Warszawa
Ciupagi 1 B
Warszawa
14101010100400481391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: -----------
Środa: 09.00-15.00
Czwartek: 09.00-15.00
Piątek: 09.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

/Data/Files/240131isad/spo.pdf                         

      

                                                                Zasady przyjmowania paczek  

 

● Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku osadzony może otrzymać za zgodą dyrektora
zakładu karnego lub kierującego oddziałem penitencjarnym nr I i II paczkę z żywnością przekraczającą dopuszczalny ciężar.
● Dyrektor zakładu karnego lub kierujący oddziałem penitencjarnym nr I i II może wyrazić zgodę na przesłanie osadzonemu – w formie paczki –  leków i wyrobów medycznych.
● Na paczkach z żywnością musi znajdować się w widocznym miejscu napis, że wewnątrz znajduje się żywność.
● Paczki z lekami i wyrobami medycznymi przyjmowane są wyłącznie na podstawie talonu wydanego przez lekarza zakładu karnego, zgodnie z jego treścią i za pośrednictwem pracowników służby zdrowia.
● Na paczkach z lekami i wyrobami medycznymi musi znajdować się w widocznym miejscu talon
wydany osadzonemu przez administrację zakładu karnego lub oddziału zewnętrznego.
● Wewnątrz paczki z żywnością, odzieżą, artykułami higienicznymi i piśmienniczymi musi być
umieszczony spis jej zawartości.
● Wszystkie rodzaje paczek przyjmowane są wyłącznie w opakowaniach kartonowych
o maksymalnych wymiarach: wysokość – 35 cm, długość – 80 cm, szerokość – 50 cm.
● Paczki z żywnością, odzieżą, lekami i wyrobami medycznymi, artykułami higienicznymi
i piśmienniczymi, przyjmowane są w biurze przepustek zakładu karnego bezpośrednio od nadawcy
w dni widzeń w godz. 830 – 1300 albo za pośrednictwem organu, instytucji lub osoby od poniedziałku do soboty w godz. 830 – 1300.
● W przypadku dostarczenia przez osobę fizyczną paczki z żywnością, odzieżą oraz artykułami
higienicznymi i piśmienniczymi, podlegają one – przed przyjęciem – kontroli dokonanej przez
funkcjonariusza zakładu karnego w obecności tej osoby.
● Paczka z odzieżą – przed jej wydaniem z magazynu depozytowego – podlega kontroli dokonanej przez funkcjonariusza zakładu karnego w obecności osadzonego.
● Paczka z żywnością oraz  artykułami higienicznymi i piśmienniczymi – przed ich wydaniem
w oddziale mieszkalnym – podlega kontroli dokonanej przez funkcjonariusza zakładu karnego
w obecności osadzonego.
● Przesyłane osadzonym leki i wyroby medyczne – za zgodą dyrektora zakładu karnego
lub kierującego oddziałem penitencjarnym nr I i II – wydawane są w ambulatoriach przez personel służby zdrowia na zasadach ustalonych przez lekarza.
●  Każda paczka z żywnością:
a) o ciężarze przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg,
b) przekraczająca dopuszczalne wymiary,
c) zawierająca artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości oraz artykuły w opakowaniu utrudniających kontrolę ich zawartości
nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu karnego tylko zwracana do nadawcy na jego koszt.
● W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.                                
● Artykuły znajdujące się w paczce z żywnością uznane przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

Do pobrania

 

Formularz zamówienia paczki

 

Paczka higieniczna

 

Paczka spożywcza

 

 

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń:
Widzenia dla osadzonych udzielane są w budynku sali widzeń w godz. 8.30 – 16.00 wg następującego grafiku:

1) Środa – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J,
2) Czwartek – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 K, L, Ł, N, O, P, R,
3) Piątek – osadzeni niezatrudnieni, których nazwiska rozpoczynają się literami:
 M, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż.
4) Niedziela – osadzeni zatrudnieni.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz: 08.00 -  12.30.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu karnego lub kierujący oddziałem penitencjarnym nr I i II może wyrazić indywidualną zgodę na zmianę terminu lub pory widzenia.
Przekazanie w czasie widzenia jakichkolwiek przedmiotów, np. książek, prasy, gier stolikowych,
dokumentów, wymaga pisemnej zgody dyrektora zakładu karnego lub kierującego oddziałem
penitencjarnym nr I i II Przedmioty te podlegają kontroli.

 

 

                                    WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:


- KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,
- OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,
- OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z WIDOCZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU, tj. na wózku inwalidzkim i o   kulach,
- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 

W Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce od 1 października 2014 roku osadzeni mają możliwość korzystania z wideorozmowy za pośrednictwem programu Skype.
 Nawiązanie kontaktu z rodziną i osobami bliskimi jest dostępne po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki w każdą:

 

środę w godz. 10ºº-13ºº  i  16ºº-18ºº
czwartek w godz. 10ºº-13ºº  i  16ºº-18ºº
piątek w  godz. 10ºº-13ºº   i 16ºº-18ºº
oraz II i IV niedzielę miesiąca w  godz. 9ºº-13ºº