Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lubań Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lubaniu

Podwale 1

59-800 Lubań

Tel./Fax: (75) 722-93-50 / (75) 722-93-66

E-mail: as_luban@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Bardzo trudno odtworzyć historię zakładu. Zachowane szczątkowo zapiski odnoszą się do genezy powstania, okresu drugiej wojny światowej i czasów powojennych. W maju 1852 roku rozpoczęto budowę sądu i więzienia. Pierwszych więźniów wprowadzono 1 grudnia 1853 roku. / inne źródła podają, że 2 grudnia 1853 r./ Byli to przeważnie młodociani płci męskiej, zatrudniani w miesiącach letnich do prac polowych. W zimie zaś wyplatali sieci, rąbali drewno oraz darli pierze. W ciągu dnia 2 godziny przeznaczone były na ich edukację.
Z nie do końca poświadczonych dokumentów historycznych wynika zaś, że w czasie I wojny światowej w murach lubańskiego aresztu była więziona druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego.
W okresie II wojny światowej administratorem aresztu byli hitlerowcy, którzy osadzali w tej jednostce m.in. kobiety z francuskiego ruchu oporu zatrzymane w wyniku przeprowadzenia akcji "Noc i mgła". Francuzki z lubańskiego więzienia przetransportowane zostały do żeńskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Tam podzieliły losy wielu więźniarek.
Okres powojenny lata 1945-1956 to wdrażanie w życie zarządzeń oraz wytycznych panującej wówczas władzy. Świadczą o tym zapisy w książce inspekcyjnej więzienia karno-śledczego w Lubaniu. Więźniowie zatrudnieni byli w kamieniołomach lubańskich, oraz na terenie zakładu w produkcji nakładczej (naklejanie na szklanki naklejek) i introligatorstwie.
W latach 1956-1958 w lubańskim więzieniu przeprowadzono remont budynku penitencjarnego, co wpłynęło na poprawę warunków socjalno-bytowych. Warunki socjalno-bytowe nie należały do najlepszych: przeludnienie, brak łóżek, sienników, w celach nie było możliwości załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych (wg. obowiązującego porządku, osadzeni w ciągu dnia mogli dwa razy załatwić swoje potrzeby). Lata 70-te i osiemdziesiąte to okres największego przeludnienia, gdzie liczba osadzonych sięgała 400 osób, podczas gdy faktyczne możliwości ograniczały się do około 123 miejsc.
Rok 1989 to rok przemian ustrojowych w kraju, a także głębokich reform w polskim systemie penitencjarnym, nie ominął również aresztu w Lubaniu. Między innymi w lubańskim areszcie wdrażano zmiany w sposobie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz modernizowano budynek penitencjarny. W roku 1999 systemem gospodarczym zmodernizowano gabinety: lekarski i stomatologiczny.
Rok 2000 to początek gruntownych przemian w jednostce. m. in. zmodernizowano kotłownię, w której zainstalowano kotły gazowe niskotemperaturowe oraz blok żywnościowy dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów a także unowocześniona została łaźnia dla osadzonych. Obecnie osadzeni przebywają w celach dwu i trzy osobowych. Ostatnie duże cele (11 osobowe ) zostały zmodernizowane. Cele są wyposażone w instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie oraz dopływ zimnej wody. Wykonano doprowadzenie ciepłej wody do cel mieszkalnych. 29 listopada 2003 roku w Areszcie Śledczym w Lubaniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. W roku 2003 lubański areszt obchodził swój Jubileusz 150 - lecia. Z tej okazji jednostce nadany został sztandar, który ufundowała załoga. Do scenariusza obchodów 150-lecia aresztu włączono też Uliczny Bieg Święta Niepodległości o puchar dyrektora aresztu. Uroczystości Jubileuszu były okazją do nawiązania dobrej współpracy z więziennikami z Görlitz i Czech. Współpraca ta trwa do dziś i jest tym cenniejsza, że lubański areszt jest jednostką przygraniczną.
Rok 2008 był rokiem kolejnych zmian organizacyjnych w jednostce. Wybudowano nowy budynek administracyjny, który w znacznym stopniu usprawnił organizacje pracy funkcjonariuszom oraz dal możliwość pozyskania nowych miejsc dla osadzonych.
Obecnie pojemność aresztu w Lubaniu wynosi 157 miejsc dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.
Przebywający w Lubaniu osadzeni mogą korzystać z biblioteki i świetlicy oraz oddanej do użytku w dniu 18.09.2012 r. kaplicy więziennej.
Na grudzień 2013 roku przypadał kolejny Jubileusz jednostki. W dniu 2 grudnia 2013 r. załoga aresztu świętowała 160-lecie istnienia lubańskiej jednostki.
6 września 2014 r. dla uczczenia pobytu w murach obecnego aresztu w latach 1943-1944 kobiet, działaczek francuskiego ruchu oporu odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą tamte, tragiczne wydarzenia. Przeznaczenie – areszt śledczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Lubaniu zatrudnia 75 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych w wymiarze 2,10 etatu. Wśród funkcjonariuszy 31 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 6 wyższe zawodowe, 38 legitymuje się wykształceniem średnim. Wszyscy pracownicy cywilni posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Wiesław Zwiefka
Tel./Fax: (75) 722-93-52
E-mail: as_luban@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Małgorzata Bernolak-Dragunowicz
Tel./Fax: (75) 722-93-58 / 506-635-852
E-mail: Malgorzata.Bernolak-Dragunowicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (75) 722-93-52
Dowódca Zmiany: (75) 722-93-69 / 601 147 438
Dział Organizacyjny: (75) 722-93-52
Dział Kadr: (75) 722-93-58
Dział Penitencjarny: (75) 722-93-59
Dział Ochrony: (75) 722-93-53
Dział Ewidencji: (75) 722-93-56
Dział Kwatermistrzowski: (75) 722-93-57
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (75) 722-93-50 w. 382
Dział Łączności i Informatyki: (75) 722-93-67
Dział Finansowy: (75) 722-93-54
Służba Zdrowia: (75) 722-93-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
Wrocław
22 1010 1674 0005 8913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

W związku z wejściem w życie - z dniem 1 lipca 2015 roku - ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396), zmianie ulegają m.in. zasady korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień do otrzymywania paczek żywnościowych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian można znaleźć tutaj.

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego.
2. Zakupy realizowane będą w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie aresztu, zwanym dalej „kantyną”.
3.  Paczki żywnościowe dostarczane z zewnątrz nie będą przyjmowane.
4. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
5. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu realizującego zamówienie. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.
6. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu.
7. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w:
- w punkcie sprzedaży,
- na sali widzeń,
- w oddziałach mieszkalnych( oddziałowy i wychowawca),
- na bramie głównej aresztu,
- na stronie internetowej jednostki.
8. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
9. Numer konta bankowego do realizacji zamówień na paczki 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005.
10. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem opłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, przy czym dotrzymanie tegoż terminu uzależnia się od terminu potwierdzenia przez areszt uprawnienia do otrzymania paczki. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.
12. Realizacja zamówień na paczki żywnościowe i ich wydawanie będzie się odbywać we wtorki. W uzasadnionych przypadkach paczki mogą być wydawane w inny dzień tygodnia.
13. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub pielęgniarkę za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy, tubki, słoiki, itp.) a także przedmioty i dokumenty, o których mowa w art. 110 a§4 kkw, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie.

Paczki odzieżowe i higieniczne

1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Osadzony o możliwości dostarczenia paczki powiadamia rodzinę przekazując zezwolenie- talon osobie dostarczającej paczkę drogą pocztową lub podczas realizacji widzenia. 
2. Do paczki odzieżowej można dołączyć bez konieczności uzyskania zezwolenia środki higieny osobistej (mydło – 2 szt., pasta do zębów – 1 szt., szczoteczka do zębów – 1 szt., krem do golenia – 1 szt., krem po goleniu – 1 szt., dezodorant w sztyfcie lub w kulce – 1 szt., nożyki jednorazowe do golenia – 5 szt., papier toaletowy 4 rol., chusteczki higieniczne 1op. oraz kartki, koperty i znaczki).
3. Przesyłając paczkę  higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego. W sposób trwały, obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy umieszcza się informacje „ PACZKA HIGIENICZNO - ODZIEŻOWA”. Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do aresztu . Zezwolenie-talon higieniczno - odzieżowy umieszcza się wewnątrz  paczki.
4. Czasopisma z wykluczeniem prasy zawierających treści pornograficzne oraz książki służące samokształceniu mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy i przedmioty te będą przekazywane na zewnątrz upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
6. Paczki odzieżowe dla osadzonych przyjmowane są do jednostki w dni realizacji widzeń. Odzież będzie wydana osadzonemu dopiero po przyjęciu na stan magazynu. Paczki higieniczno – odzieżowe podlegają kontroli w obecności osadzonego.

 

Sprzęt audiowizualny

Sprzęt audiowizualny przyjmowany jest do Aresztu Śledczego w Lubaniu na podstawie prośby zatwierdzonej przez dyrektora, w której są zawarte warunki przyjęcia i użytkowania sprzętu audiowizualnego, osadzony może posiadać w celi sprzęt audiowizualny, komputerowy oraz czajnik elektryczny o mocy do 1000 wat przedłużacz z przewodem ochronnym do 2,5 mb. przewodu zasilającego z max. 4 gniazdami, antenę w obudowie z tworzywa sztucznego, bez widocznych części metalowych, przewód antenowy o długości max. 2,5 mb. Do aresztu przyjmowane będą wyłącznie odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu nie większej niż 19 cali, przenośne odbiorniki radiowe – CD/DVD, dekodery DVB-T, oraz inne urządzenia audiowizualne bez głośników wolno stojących (bez wbudowanych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej, tzn. Bluetooth, WiFi oraz sieci LAN bądź czytnika kart pamięci, wersje slim bez wbudowanych dysków HDD), zasilane z instalacji elektrycznej, bezprzewodowej. 

 

 

Ważne informacje w skrócie

 

Zmiany nowelizacyjne KKw


Numer konta bankowego do realizacji zamówień na e-paczki:

39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

Lista dostępnych produktów - aktualna ze stycznia 2016 r.

Formularz zamówienia


Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla osadzonych odbywają się w sali widzeńw w następującym porządku:
 - w czwartki w godz. 8.30 do 15.30 dla tymczasowo aresztowanych  i skazanych, wobec których stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania  tymczasowego aresztowania,
 - w piątki w godz. 8.30 do 15.30 dla skazanych, wobec których  stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania kary pozbawienia wolności,
 - w niedzielę, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 8.30 do 10.30 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, wobec których stosuje się regulamin organizacyjno - porządkowy  wykonywania  tymczasowego aresztowania,
- w niedzielę, dni świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 10.30 do 15.30 dla skazanych
wobec, których stosuje się regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności.
W uzasadnionych przypadkach na podstawie indywidualnej prośby dopuszcza się realizację widzeń w innych dniach.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor aresztu, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział wiekszej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych   przez odwiedzających na terenie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
W myśl art. 217§1a Kkw tymczasowo aresztowany z zastrzeżeniem §1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.
Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
Małoletni do lat 15 korzysta z widzeń z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora jednostki.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Osadzony tymczasowo aresztowany na podstawie art. 217 § 1 Kkw może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ dysponujący, do którego dyspozycji pozostaje.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRAWO DO WIDZENIA Z OSADZONYMI MAJĄ:
- KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY,
- OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH),
- OSOBY W WIEKU POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.
Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej są realizowane w pomieszczeniu sali widzeń w środy w godz. 11.00 do 15.00.
Widzenia
dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej są realizowane w niedzielę w godz. od 10.30 do 15.30.