Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Wrocław Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy we Wrocławiu

Świebodzka 1

50-046 Wrocław

Tel./Fax: 71/32 72 400, fax 71/343 66 10

E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Historia i przeznaczenie jednostki

Areszt powstał jako część kompleksu sądowo – więziennego, wzniesionego w latach 1845-1852, według projektu Carla Ferdynanda von Busse. Wykonane w surowej czerwonej cegle budynki przypominają średniowieczne budowle typu zamkowego. Pierwotnie, neogotycki zespół składał się z dwóch zewnętrznych skrzydeł budynków sądowych oraz usytuowanej za nimi budowli w kształcie krzyża, przeznaczonej na potrzeby więziennictwa. Budynki sądowe były wielokrotnie przebudowywane i rozbudowywane, natomiast pierwotny wygląd budowli więziennej pozostał zasadniczo niezmieniony. Najbardziej interesujące, ze względów architektonicznych, są w niej zakończenia ramion krzyża, których środkowa część ma kształt ryzalitu o formie połowy ośmiokąta, w którego trzech ścianach, umieszczono wysokie na trzy kondygnacje okna. Ramiona krzyża zbiegają się w centrum, którym jest ośmioboczna hala centralna. W roku 1911 między wschodnim i południowym skrzydłem wzniesiono budynek szpitala ( obecnie mieści się w nim szpital psychiatryczny).

 


Areszt dysponuje 251 etatami funkcjonariuszy oraz posiada 14,5 etatów dla pracowników cywilnych.
Wśród funkcjonariuszy 84 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 32 wyższe zawodowe, pozostali średnie.

Działalność penitencjarna możliwa jest dzięki materialnej bazie, na którą składa się 11 świetlic w oddziałach mieszkalnych; biblioteka z około 17 500 książek; radiowęzeł, w którego pomieszczeniach okresowo działa zespół muzyczny (jego dorobek zarejestrowano na kilku płytach CD) i redagowana jest przez osadzonych gazetka więzienna; pracownia artystyczna, sala muzykoterapii (głównie dla pacjentów szpitala, ale także dla wyselekcjonowanych grup spoza niego). Administracja aresztu organizuje dla skazanych, w oparciu o fundusz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a także Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, kursy przyuczające do zawodu. Dotychczas zorganizowano kursy przyuczające do zawodu malarza budowlanego, technologa robót wykończeniowych a także do zawodu brukarza. Planuje się zorganizowanie kursu przyuczającego do zawodu hydraulika. Administracja organizuje także programy readaptacji społecznej kierowane do skazanych. Psycholodzy działu penitencjarnego przeprowadzają programy profilaktyki uzależnień kierowane do skazanych nadużywających alkoholu, do skazanych zażywających narkotyki.

Posługi religijne, są dostępne dla wiernych czterech wyznań. Najliczniejsi, wyznania rzymsko- katolickiego mają swoją kaplicę.

Funkcjonujący w areszcie Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczeniami obejmuje pacjentów Szpitala Psychiatrycznego (poddani obserwacji sądowo-psychiatrycznej tymczasowo aresztowani i skazani z zaburzeniami psychicznymi, poddani diagnostyce i leczeniu) dysponującego 46 łóżkami oraz pacjentów Ambulatorium. Izba chorych z 4 łóżkami, gabinety przyjęć usytuowane na terenie oddziałów, gabinet stomatologiczny, zabiegowy, pracownie RTG, EEG, EKG,  uzupełniają zaplecze medyczne. ZOZ zatrudnia 8 lekarzy, lekarza stomatologa, 2 psychologów, 18 pielęgniarek i 3 innych funkcjonariuszy. Pełną opiekę specjalistyczną zapewnia dodatkowo 9 lekarzy, zatrudnionych w niepełnym wymiarze na etatach cywilnych.

W areszcie usytuowano Ośrodek Diagnostyczny, w którym wykonywane są badania, o których mowa w art.83§1 i 3 kkw. Może w nim przebywać jednorazowo 34 skazanych. Personel ośrodka stanowi 4 psychologów.

W wykonywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności, administracja jednostki wspierana jest przez Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Biuro Porad Obywatelskich przy Uniwersytecie Wrocławskim, Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”, przedstawicieli Dolnośląskiej Intergrupy AA, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy – o charakterze tej współpracy przesądza specyfika aresztu.

 

Najbardziej dramatycznym wydarzeniem w powojennej historii aresztu, była powódź w 1997 roku, w czasie której, na blisko trzy doby, teren i budynki zostały zatopione do poziomu 1,5 – 2 metrów. Infrastruktura gospodarcza jednostki i najniżej położone oddziały mieszkalne zostały w znacznym stopniu zniszczone.

Pojemność aresztu wynosi 803 miejsca w oddziałach mieszkalnych i 46 w szpitalu psychiatrycznym. Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, a ponadto dla kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu w szpitalu psychiatrycznym i dla kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego. W lutym 2005r. w Areszcie utworzony został także oddział zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych o pojemności 42 miejsc.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Grzegorz Wojciechowski
Tel./Fax: 713272450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Andrzej Susłowicz
Tel./Fax: 713272450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Stanisław Walkowiak
Tel./Fax: 71/3272450
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Szczepan Ociepa
Tel./Fax: 71/32-72-400
E-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Krzysztof Anders
Tel./Fax: 71/32-72-467
E-mail: rzecznik.as.wroclaw@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 71 32 72 450
Dowódca Zmiany: 71 32 72 401
Dział Organizacyjny: 71 32 72 551
Dział Kadr: 71 32 72 454; 554; 551
Dział Penitencjarny: 71 32 72 467
Dział Ochrony: 71 32 72 420
Dział Ewidencji: 71 32 72 460 , 461, 462
Dział Kwatermistrzowski: 71 32 72 500, 501,502
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 32 72 563
Dział Łączności i Informatyki: 71 32 72 549
Dział Finansowy: 71 32 72 470
Służba Zdrowia: 71 32 72 514

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O
Wrocław
79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 10.00-12.00
Środa: 10.00-12.00
Czwartek:
Piątek: 10.00-12.00

Zasady przyjmowania paczek

                                                              

WAŻNE!!!!

Inne zmiany od 1 lipca 2015 roku w zakładce Ogłoszenia!


PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu śledczego.

2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą (o której mowa w art. 115§11 KK) w formie pisemnej oraz po pokryciu kosztów paczki. Zamówienie może również złożyć osobiście.

3. Zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przyjmującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu (na adres: „KANTYNA” Areszt Śledczy we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław).

Zamówienie podlega weryfikacji przez pracownika sklepu, czas realizacji zgodnie z punktem 7. W przypadku błędnie wypełnionego zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia.

4. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów.

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów (do wglądu) są dostępne w jednostce penitencjarnej:

  • u oddziałowego oddziału mieszkalnego

  • w punkcie sprzedaży,

  • na sali widzeń,

  • w paczkowni zewnętrznej,

  • na bramie głównej,

  • oraz na stronie internetowej jednostki http://sw.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zakładce Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz stronie sklepu: http://e-paka.igbpiast.pl.

6. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła lub osobie wskazanej w oświadczeniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy zamówienia.

9. Wewnątrz paczki powinno znajdować się zamówienie na paczkę.

10. Paczki żywnościowe wydawane są w oddziale mieszkalnym w dni robocze, w godzinach pracy administracji.


 

PACZKI ODZIEŻOWE I HIGIENICZNE

 

1. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Osadzony o możliwości dostarczenia paczki powiadamia rodzinę drogą korespondencyjna lub telefonicznie.

2. Do paczki odzieżowej można dołączyć bez konieczności uzyskania zezwolenia środki higieny osobistej (mydło-2szt., pasta do zębów – 1 szt., szczoteczka do zębów – 1 szt., krem do golenia – 1 szt., krem po goleniu – 1 szt., dezodorant w sztyfcie lub w kulce – 1 szt., nożyki jednorazowe do golenia – 5 szt. lub lub wkłady do maszynek do golenia – 4 szt., papier toaletowy 4 rol., chusteczki higieniczne 1op. oraz kartki, koperty i znaczki).

3. Osadzony ponadto może dokonywać zakupów środków higieny osobistej i przedmiotów osobistego użytku podczas widzenia lub na druku za pośrednictwem kantyny oraz za pośrednictwem strony internetowej sklepu: http://e-paka.igbpiast.pl

Przesyłając paczkę odzieżową lub higieniczno-odzieżową na opakowaniu należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

4. Czasopisma i prasę, których nie można zaprenumerować za pośrednictwem aresztu oraz książki służące samokształceniu, których nie ma w księgozbiorze tutejszej biblioteki, mogą być dostarczone w paczce higieniczno-odzieżowej po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora. Nie zezwala się na czasopisma, prasę i książki zawierające treści pornograficzne.

5. Rzeczy i przedmioty przekazane bez zezwolenia lub które uznane zostaną za niedozwolone, zostaną przekazane do magazynu bez możliwości wydania osadzonemu. Rzeczy te i przedmioty będą przekazywane na zewnątrz upoważnionej osobie lub będą przesyłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

6. Paczki higieniczne oraz higieniczno-odzieżowe przyjmowane są w paczkowni zewnętrznej przy ul. Świebodzkiej 1A wg poniższego schematu:

  • Poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 10:00

  • Środa od godz. 08:00 do godz. 10:00

  • Piątek od godz. 08:00 do godz. 10:00

Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe przesyłane pocztą będą przyjmowane na bramie głównej od poniedziałku do piątku. Paczki higieniczne i higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności osadzonego w pomieszczeniu paczkowni wewnętrznej.

Paczka higieniczna lub higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone na talonie będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu śledczego lub w przypadku żywności podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.


 


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzęt RTV (dla osadzonych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora AŚ na jego posiadanie) przyjmowany jest w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00

2. Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

np. Józef Nowak syn Edmunda

NBP O/O WROCŁAW

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

3. Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

np. Józ... Now... syn Edmu...

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50 –046 WROCŁAW

4. Zabrania się wnoszenia na teren Aresztu Śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

5. Na terenie Aresztu Śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6. Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego na zasadach określonych w art. 217 c Kkw (wymagana zgoda jednego lub wszystkich organów dysponujących, w zależności do czyjej osadzony pozostaje dyspozycji).

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

OGŁOSZENIE!

Kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia składają zgłoszenia na widzenie bez konieczności oczekiwania w kolejce tj. w pierwszej kolejności.

UWAGA! ZMIANA WIDZEŃ W NIEDZIELĘ OD 1 LIPCA 2015 roku

Widzenia udzielane są w sali widzeń - zgodnie z kolejnością zgłoszeń osób odwiedzających.

Wprowadzono drugie widzenie dla skazanych, a ograniczono dla tymczasowo aresztowanych.

Widzenia skazanych rozpoczynają się w: poniedziałek – godz. 900, wtorek – godz. 900,1100,1300, czwartek – godz. 900, 1100,1300, niedziela – godz. 900 i 1300,

Widzenia tymczasowo aresztowanych rozpoczynają się w: poniedziałek – godz. 1100,1300, środa – godz. 900,1100,1300, niedziela – godz. 1100

W niedziele widzenia o godz. 900 dla skazanych udziela się wyłącznie osobom przyjeżdżającym spoza Wrocławia.

 

Widzenia w Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne będą odbywać się w drugi dzień świąteczny wg grafiku jak w niedziele. Dyrektor jednostki będzie ustalał terminy widzeń w dni świąt ruchomych osobnym komunikatem. Kantyna w dni świąteczne będzie nieczynna.

W piątek i sobotę widzeń nie udziela się!

Jednorazowo w widzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osadzonych. Zgłoszenia przyjmowane są do 60 min. przed rozpoczęciem danej tury. Osoby udające się na widzenie wchodzą 15 minut przed wyznaczoną godziną.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, w uzasadnionych wypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na udział w widzeniu większej ilości osób pełnoletnich. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Aresztu Śledczego.

Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem zgodnie z art.105a §7 i 8 Kkw przez funkcjonariusza w przypadku:

- odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom

- nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców

- próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki

- nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Art. 217 Kkw :

"§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

 

Od dnia 15.10.2014r. skazani mogą korzystać z możliwości kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem SKYPE'A. Rozmowa za pośrednictwem komunikatora internetowego wymaga zgody zarówno skazanego jak i osoby, z którą taki kontakt ma zostać nawiązany oraz podania adresu SKYPE'A. Po wyrażeniu zgody przez skazanego i osobę bliską Dyrektor aresztu wydaje zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy.

 

Wzór zgody w załączeniu. Dokładnie wypełniony wzór należy przesłać na adres aresztu.

......................................................

imię, nazwisko, osoby bliskiej

........................................................

adres zamieszkania

Pan Dyrektor

Aresztu Śledczego

ul. Świebodzka 1

50-046 WROCŁAW

Wyrażam zgodę na prowadzenie rozmów za pośrednictwem SKYPA z

................................................................

imię, nazwisko, imię ojca skazanego,

.................................................................

stosunek pokrewieństwa

Adres SKYPA..................................

..................................................

podpis osoby wyrażającej zgodę