Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Oleśnica Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Oleśnicy

Wały Jagiellońskie 1

56-400 Oleśnica

Tel./Fax: 71 3980700 / 71 3980712

E-mail: zk_olesnica@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Oleśnicy jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla skazanych młodocianych.  W ramach zakładu funkcjonuje oddział dla skazanych skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W zakładzie przebywają także skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Pojemność placówki została określona na poziomie 172 osadzonych.

      W jednostce prowadzonych jest szereg programów resocjalizacyjnych sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej, skierowanych do grup skazanych wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby. Zakład Karny w Oleśnicy utrzymuje również stałą współpracę z zewnętrznymi instytucjami - np. z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną w Oleśnicy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Oleśnicy. W celu aktywizacji zawodowej skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce systematycznie organizowane są kursy zawodowe. Z uwagi dużą liczbę skazanych skierowanych do odbycia terapii, organizowane są całe cykle zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych. Wśród nich można wymienić takie jak: zajęcia edukacyjne dotyczące uzależnień, edukacja seksualna, psychoedukacja, zajęcia relaksacyjne czy grupy zadaniowe, treningi terapeutyczne dla członków rodzin alkoholowych oraz dla sprawców przemocy w rodzinie, terapia grupowa, trening zastępowania agresji, program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth i inne.

 

Historia Zakładu Karnego w Oleśnicy

Pierwsze więzienie w Oleśnicy, jak podaje M. Nienałtowski, mogło powstać po 1741 roku, kiedy to Oleśnica stała się miastem powiatowym. Najprawdopodobniej znajdowało się ono w innym, niż obecnie, miejscu.

Gmach opisywanego więzienia został wzniesiony ok. 1880 roku. Trudno jednoznacznie stwierdzić dokładną datę wybudowania. Na planach miasta Oleśnicy z roku 1865 w obecnym miejscu nie ma budynku opisanego na mapie, jako więzienie. W trakcie badań, dotyczących więzienia, uzyskano materiały archiwalne z Technische Universität Berlin Architekturmuseum, których przedmiotem są plany rozbudowy więzienia w Oleśnicy z 1896 roku. Ich autorem był niemiecki architekt Karl Friedrich Endell, który zaprojektował również budynek dzisiejszego Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Czterokondygnacyjny budynek oleśnickiego więzienia w swoim kształcie i wyglądzie jest typowym przykładem budownictwa więziennego ukształtowanego przez pruski system penalny, oparty na więzieniach wybudowanych przez pruskie ministerstwo sprawiedliwości  przełomu wieków XIX i XX. Były to więzienia przeznaczone dla dużej liczby więźniów, którzy skazani byli niejednokrotnie na długoletnie kary więzienia.

Oleśnickie więzienie w latach 1939-1945 było przeznaczone dla mężczyzn, kobiet oraz nieletnich z karami aresztu i więzienia różnej  wysokości. Na początku lat 40-tych w oleśnickim areszcie było 190 miejsc z czego 20 miejsc dla kobiet. Więźniowie pochodzili z okręgów sądów krajowych w Oleśnicy i Wrocławia.

Zakład miał również swój udział w akcji „Noc i Mgła ” (Nacht Und Nebel). Kierowano tu mniejsze grupy więźniów śledczych z wrocławskiego sądu (Sondergericht Breslau), w większości przypadków były to kobiety z Francji. We wrześniu 1944 roku, po zakończeniu działalności Sondergericht Breslau większość więźniów znalazła się w obozach koncentracyjnych, głównie w pobliskim Gross-Rosen.

W oleśnickim więzieniu przetrzymywani byli również żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej oraz Związku Strzeleckiego zatrzymani przez Gestapo w Oleśnicy (Gespapo Oels). Byli to w szczególności żołnierze z terenu południowo – wschodniej części wielkopolski.

Według książki R. Szubińskiego "Pięćdziesięciu z Żagania", w oleśnickim więzieniu przebywał polski pilot myśliwca Spitfire – Stanisław Król oraz brytyjski pilot Sydney Dowse – umieszczeni w żagańskim obozie Stalag Luft III. Po dokonaniu „Wielkiej ucieczki” z obozu jenieckiego zostali pojmani po 12 dniach wędrówki i osadzeni w więzieniu w Oleśnicy. Następnie przewiezieni do wrocławskiego więzienia gdzie S. Król został zamordowany 14 kwietnia 1944 roku.

Więzienie w Oleśnicy zostało ewakuowane przez hitlerowców w styczniu 1945 roku. Po ewakuacji, prawdopodobnie w wyniku działań wojennych lub w celu zniszczenia dokumentacji, więzienie zostało częściowo spalone. W latach 60-tych rozpoczęto odbudowę i przygotowanie budynku do użytku.

Więzienie specjalne w Oleśnicy powstało w 1963 roku. Poprzednio istniało więzienie, lecz z uwagi na tradycje pracy ze skazanymi trudnymi, powyższą datę uznajemy jako początek działalności zakładu.

W drugiej połowie lat 60-tych Zakład Karny w Oleśnicy był wiodącym, wręcz pokazowym, zakładem dla skazanych niepełnosprawnych psychicznie. Poza Ośrodkiem Badań Przestępczości Ministerstwa Sprawiedliwości stanowił wówczas jeden z najbardziej znaczących dowodów humanizowania i racjonalizowania polskiego więziennictwa. Bogate doświadczenia personelu zakładu przyczyniły się w znacznym stopniu do kształtowania modelu traktowania skazanych niepełnosprawnych psychicznie w późniejszej pracy penitencjarnej. W 1965 roku nastąpiło przekształcenie więzienia specjalnego na więzienie specjalne – szpital psychiatryczny. Odtąd przyjmowano też osadzonych z aresztów śledczych wymagających obserwacji psychiatrycznej, w związku z toczącym się przeciwko nim postępowaniem karnym. Ponadto w latach 1965-1972 w zakładzie funkcjonował oddział psychiatrii sądowej o charakterze oddziału szpitalnego. Jednostka pełniła też rolę ośrodka obserwacyjno-rozdzielczego i dydaktycznego, a także położono szczególny nacisk na działalność naukowo-badawczą. Działalność oddziału obserwacyjno-rozdzielczego polegała - m.in. - na diagnozowaniu rodzaju i stopnia odchyleń od normy psychicznej osobowości skazanego oraz stanu zdrowia. Na jej podstawie podejmowano decyzje klasyfikacyjne, a także ustalano indywidualne programy oddziaływań dla skazanych. Po wejściu w życie zarządzenia w sprawie klasyfikacji w 1966 roku zakład zyskał rangę ośrodka centralnego.

W roku 1967 Więzienie Specjalne przekształcono w Zakład Karny w Oleśnicy. W roku 1972 Zakład Karny w Oleśnicy zreorganizowano. Przeznaczenie zakładu zmieniono na zakład karny dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo – wychowawczych. Zlikwidowano oddział psychiatrii sądowej. Po kilku jeszcze drobnych reorganizacjach w 1983 roku zmieniono przeznaczenie zakładu. Został utworzony oddział dla skazanych recydywistów i dorosłych uprzednio odbywających karę pozbawienia wolności. Kolejna zmiana przeznaczenia jednostki nastąpiła w 1996 roku, Zakład Karny w Oleśnicy stał się zakładem karnym dla recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Oleśnicy po tych zmianach funkcjonował do 1998 roku.

Kolejna zmiana przeznaczenia oleśnickiego zakładu nastąpiła na początku 1999 roku. W Zakładzie Karnym w Oleśnicy utworzono zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, dla młodocianych a ponadto dla skazanych skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Tak przekwalifikowana jednostka bez większych zmian funkcjonuje do dziś.

 

Źródła:

www.olesnica.nienaltowski.net

www.architekturmuseum.ub.tu-berlin.de

A. Kurek, Areszty i zakłady karne Opolszczyzny, Opole 2013; Ibidem, Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, Kraków 2007; ibidem, Więzienia na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 52/53, s. 199–237.

C. Pilichowski, Obozy Hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. Warszawa 1979, s. 346

A. Konieczny, Akcja „Noc i Mgła” w okupowanych przez III Rzeszę krajach zachodniej Europy. Wrocław 1995, Idem, Udział hitlerowskich sądów specjalnych we Wrocławiu i Opolu w realizacji akcji „Noc i Mgła”, Studia Śląskie – seria nowa, t. XVI, Opole 1969, K. Jonca,  Realizacja dekretu „Noc i Mgła” na Śląsku (1943-1945), Studia Śląskie – seria nowa, t. XXXII, Opole 1977.

E. Jakubek, Ostrowski ośrodek Armii Krajowej, Ostrów Wielkopolski 2005.

A. Kołodrubiec, Wyroki nazistowskiego OLG-Posen w niemieckim Oels, (w:) Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego, nr 1, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy, Oleśnica 2011, s. 15-26.

A. Gill: Wielka ucieczka, Warszawa 2003; T. Sojka, Sagan Befehl – fakty i dokumenty, Zielona Góra 1986; R. Szubański, Pięćdziesięciu z Żagania , Warszawa 1987, D. Downar, Drogi ucieczki, (w:) Zeszyty Żagańskie, nr 4, Żagań 2004.

C. Pilichowski, Obozy Hitlerowskie na ziemiach polskich… s. 346.

Kolarczyk T., Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy, (w:) Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 2-3, Warszawa 1992, s. 68-69.

 

Opracowali: Maciej Łakomy, Wioleta Balińska

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Robert Stasz
Tel./Fax: 071-398-07-00
E-mail: robert.stasz@sw.gov.pl
Rzecznik Prasowy
mjr Wioleta Balińska
Tel./Fax: 071-398-07-15
E-mail: rp_olesnica@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 713980701
Dowódca Zmiany: 713980700
Dział Kadr: 713980703
Dział Penitencjarny: 713980715, DZIAŁ TERAPEUTYCZNY 713980711
Dział Ochrony: 713980702
Dział Ewidencji: 713980706
Dział Kwatermistrzowski: 713980705
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 713980700
Dział Łączności i Informatyki: 713980704
Dział Finansowy: 713980708
Służba Zdrowia: 713980719

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Wrocław
Wały Jagiellońskie 1
56-400 Oleśnica
05 1010 1674 0006 1913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9,00-17,00
Wtorek: 8,00-15,00
Środa: 8,00-15,00
Czwartek: 8,00-15,00
Piątek: 8,00-15,00

Zasady przyjmowania paczek

 

I. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

3. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży artykułów przyjmowane są w każdy dzień tygodnia, w godzinach: 0800-1700.

4. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży przed jej wydaniem podlegają kontroli. Wewnątrz paczki powinno znajdować się zamówienie na paczkę.

5. Paczki żywnościowe podlegają kontroli w obecności skazanego.  

 

II. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK HIGIENICZNO-ODZIEŻOWYCH

1. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami zakupionymi za pośrednictwem zakładu karnego lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach dostarczone do zakładu.

2. Paczki higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności skazanego.

3. Paczka higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone w pkt 1 będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 

III. SZCZEGÓŁOWY TRYB REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ HIGIENICZNO-ODZIEŻOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ZAKŁADU KARNEGO

1. Zamówienie na otrzymanie paczki skazany może złożyć na piśmie w punkcie sprzedaży (kantynie) - podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie - lub oddziałowemu.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest podczas widzenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Może być też przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży.

3. Formularz zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się:

  1. na stronie internetowej zakładu;
  2. w punkcie sprzedaży (kantynie);
  3. na tablicy ogłoszeniowej przy sali widzeń;
  4. na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do zakładu.

4. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez oddziałowego że, skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej lub higieniczno – odzieżowej oraz wpłynięciu do punktu sprzedaży (kantyny) dowodu wpłaty za paczkę.

5. W przypadku zamówienia przez drogą pocztową wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [Imię i nazwisko, adres zamieszkania]

Zachodznia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST

56-100 Wołów, ul. Cicha 8

(nr konta) BGK o/Wrocław 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

z dopiskiem: OLESNICA - paczka żywnościowa dla:

[imię, nazwisko, imię ojca]

6. Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłąty należy przesłąć drogą pocztową na odres:

Zakład Karny Oleśnica, ul. Wały Jagiellońskie 1

Punt Sprzedaży

z dopiskiem: zamówienia paczki żywnościowej

[imię, nazwisko, imię ojca]

7. Paczka żywnościowa lub higieniczno-odzieżowa realizowana w drodze zamówienia, przekazywana jest osadzonemu nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, to odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej lub higieniczno-odzieżowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Uwaga, od dnia 1.08.2015 r. podmiotem realizującym sprzedaż produktów w kantynie oraz przygotowanie paczki żywnościowej jest Zachodnia
Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST.
Wykaz produktów - http://e-paka.igbpiast.pl
Zamówienie na paczkę

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

1. Widzenia udzielane są w wyznaczonych pomieszczeniach sali widzeń Zakładu Karnego w Oleśnicy w godz. 08.00 – 15.00 w czwartki, niedziele oraz dni świąteczne - za wyjątkiem:

01, 11 listopada 2016;  26 grudnia 2016;  06 stycznia 2017; 17 kwietnia 2017;   01, 03 maja 2017;  15 sierpnia 2017;  01, 11 listopada 2017;   25, 26 grudnia 2017

2. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń za wyjątkiem: kobiet w zaawansowanej ciąży, dorosły będący rodzicem lub opiekunem prawnym z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach) oraz osób powyżej 75 roku życia. Wymienione osoby przyjmowane są poza kolejnością.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dyrektor Zakładu Karnego może wyrazić zgodę na udział w widzeniu większej ilości osób pełnoletnich. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. W czasie widzenia zezwala się na poczęstunek z artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

5. W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

Informacja dla osób głuchych i głuchoniewidomych:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.(Dz.U. 2011.209.1234 z późn.zm.) o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępniona jest usługa pozwalająca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się poprzez:

 pocztę elektroniczną – zk_olesnica@sw.gov.pl

 oraz faks jednostki – 71-398-07-12