Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wrocław Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

Tel./Fax: (71) 327-26-00 / (71) 329-17-72

E-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 

 

HISTORIA

   Zaprojektowany przez niemieckich architektów Maxa Lebena i Heinricha Butza zakład karny przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu powstał w 1895 roku, a jego budowa trwała 6 lat. Początkowo więzienie składało się z dwóch budynków. Większy, wzniesiony na planie krzyża, przeznaczono dla mężczyzn, natomiast mniejszy, trójskrzydłowy, dla kobiet. W okresie I wojny światowej do kompleksu dobudowano trzeci budynek (obecnie pawilon kobiecy), który pełnił funkcję lazaretu. Do czasu przejęcia władzy w Niemczech przez partię narodowo-socjalistyczną jednostka funkcjonowała jako placówka śledcza oraz więzienie dla młodocianych, następnie zmieniono jej charakter na karny. Zgodnie z dyrektywami płynącymi z Berlina od 1936 roku na terenie zakładu rozpoczęto wykonywanie wyroków śmierci przez zgilotynowanie. Do tego celu wykorzystywano dwie gilotyny – elektryczną oraz ręczną.

 

   Najtragiczniejsza karta w historii zakładu to czasy II wojny światowej oraz następujących bezpośrednio po jej zakończeniu stalinowskich represji. W latach 1939-1945 na terenie placówki ginęli członkowie ruchu oporu, partyzanci i działacze organizacji antyhitlerowskich z całej Europy. Byli to głównie Czesi, Słowacy oraz Polacy, ale wśród straconych w tamtym okresie znaleźli się również Niemcy, Rosjanie, Austriacy, Włosi, Hiszpanie i Jugosłowianie. Dla wielu osób więzienie przy ulicy Kleczkowskiej było ostatnim przystankiem przed przewiezieniem do obozów koncentracyjnych. Po przejęciu przez sowietów w 1945 roku władzy nad miastem, zakład po raz kolejny stał się miejscem egzekucji. Przeciwnicy polityczni stalinowskich rządów, działacze polskich organizacji niepodległościowych oraz partyzanci byli rozstrzeliwani na jednym z dziedzińców jednostki, a następnie grzebani na pobliskim cmentarzu.

   W latach 70-tych do kompleksu dobudowano kolejny budynek, obecnie mieści się w nim administracja jednostki oraz siedziba OISW. W 1981 roku zakład ponownie stał się miejscem ważnych i dramatycznych wydarzeń historycznych. Po wprowadzeniu na terenie kraju stanu wojennego za murami placówki przy ulicy Kleczkowskiej zostali internowani działacze "Solidarności" oraz polityczni przeciwnicy ówczesnej władzy.

   W 1997 roku jednostka, podobnie jak spora część Wrocławia, została zalana przez falę powodziową. Poziom wody przekraczał dwa metry, w związku z czym zniszczeniu uległy cele i pomieszczenia położone na parterze budynków wchodzących w skład kompleksu.

 

   Ostatnie lata to czas renowacji. Remont kapitalny przeszedł pawilon przeznaczony dla kobiet oraz jedno ze skrzydeł pawilonu dla mężczyzn. Dodatkowym impulsem do odnowienia kolejnych cel i pomieszczeń było przyznanie Polsce współorganizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej, a Wrocławiowi miana jednego z miast-gospodarzy.

 


PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych. W placówce znajduje się także areszt dla mężczyzn i kobiet. Ponadto w jednostce przebywają skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej, skierowani do oddziałów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychotropowych oraz wymagający rehabilitacji.

 DZIAŁALNOŚĆ

  

Szkoła

W jednostce funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie kształci się skazanych w trzech rodzajach szkół: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie szkoły zasadniczej – ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum) szkoła policealna dla dorosłych o kierunku technik – informatyk kwalifikacyjne kursy zawodowe o kierunkach: elektryk oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Bazę szkoły stanowią pracownie technologiczne do realizacji praktycznej nauki zawodu, pracownia informatyczna, elektryczna, elektroniczna oraz biblioteka. Wyposażenie warsztatów pozwala na przygotowanie słuchaczy do egzaminu zewnętrznego z praktycznej nauki zawodu.

Oddziały terapeutyczne

W zakładzie prowadzone są oddziaływania terapeutyczne:

oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu (młodocianych, dorosłych pierwszy raz karanych), których skierowano do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, dysponujący 28 miejscami. Program psychoterapii uzależnienia powstał w oparciu o psycho-biospołeczny model uzależnienia i koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia prof. J. Mellibrudy. Program realizowany jest przez 4 osoby personelu merytorycznego. W pracy terapeutycznej stosowane są indywidualne i grupowe formy pracy. Oddział współpracuje z grupą samopomocową Anonimowych Alkoholików.

Oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn przebywających w zakładzie typu zamkniętego, młodocianych i dorosłych pierwszy raz karanych, uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. W 25 celach mieszkalnych może przebywać jednorazowo 50 skazanych. Program psychoterapii uzależnień oparty jest na założeniach modelu MINNESOTA, (w tym koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia J. Mellibrudy). Na teoriach behawioralno-poznawczych opiera się uczenie pacjentów umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Program terapii indywidualnej i grupowej realizuje 5 osób personelu merytorycznego. Oddział współpracuje z wrocławską grupą Narkomanów Anonimowych, Wydziałem Zdrowia UM we Wrocławiu oraz ośrodkiem MONAR.

 

Działalność kulturalno – oświatowa

W jednostce funkcjonuje radiowęzeł transmitujący i retransmitujący programy radiowe i telewizyjne. Ponadto nadawane są audycje własne: informacyjne, edukacyjne oraz filozoficzno-religijne. Upowszechnianiu kultury wśród osadzonych, wzbudzanie ich aktywności i kształtowaniu społecznie pożądanych postaw służy współredagowany przez więźniów miesięcznik "Gadget". W porozumieniu z Fundacją na Rzecz Równości realizowane są warsztaty teatralno-terapeutyczne. Stałymi współpracownikami oraz częściowymi pomysłodawcami przedsięwzięcia są wrocławscy aktorzy teatralni Elżbieta Golińska i Marek Tybur. Inicjatywa ma na celu rozwój umiejętności twórczych, podniesienie poczucia własnej wartości, pobudzenie wrażliwości i wyobraźni oraz kształtowanie zdolności publicznych wystąpień i autoprezentacji. W okresie letnim organizowane są mecze piłki siatkowej, cieszące się dużym zainteresowaniem skazanych. Osadzeni korzystają także z bogatego, liczącego ponad 20 tysięcy egzemplarzy, księgozbioru umieszczonego w dwóch filiach biblioteki.Kapelan więzienny

W zakładzie zatrudniony jest kapelan więzienny, który przygotowuje osadzonych i sprawuje dla niech sakramenty: Mszy Świętej, pojednania, namaszczenie chorych.Przeprowadza szereg spotkań indywidualnych, organizuje życie modlitwy, okolicznościowe nabożeństwa i spotkania w grupach, również z zaproszonymi gośćmi. Ponadto prowadzi bibliotekę religijną i gazetkę, organizuje konkursy religijne, korzysta z wewnętrznego radiowęzła dzieląc się przy tym uniwersalnymi wartościami. W miarę możliwości organizuje pomoc charytatywną.

 

Z inicjatywy kapelana w naszej jednostce powstał Żywy Różaniec w ramach którego poszczególni osadzeni codziennie odmawiają jedną dziesiątkę różańca wyznaczoną na dany miesiąc. Przed Świętami Bożego Narodzenia od lat ma miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa, połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Na zaproszenie osadzonych, kapelan po Świętach odwiedza ich z tradycyjną kolędą. Nasz kapelan jest też zawsze do dyspozycji kadry, z którą corocznie pielgrzymuje na Jasną Górę w Ogólnopolskiej Pielgrzymce SW.


Zatrudnienie skazanych

Kilkudziesięcioosobowa grupa osadzonych pracuje poza terenem jednostki, w systemie bez konwojenta. Z zakładem w tym zakresie współpracuje szereg firm budowlanych, przedsiębiorstwo higieny komunalnej, szpital MSWiA, Sąd Okręgowy, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz jedno z wrocławskich hospicjów. Ponadto skazani zatrudniani są odpłatnie i nieodpłatnie na potrzeby jednostki – w kuchni, warsztatach, garażach oraz przy pracach remontowych.


Szpital

Oddział chorób wewnętrznych leczy średnio ok. 300 chorych rocznie. Leczeniem na oddziale wewnętrznym objęci są pacjenci wymagający intensywnego leczenia szpitalnego (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienia mięśnia sercowego, zapalenie płuc, nerek, chorych na AIDS, będący w okresie zespołu abstynencyjnego). Leczy się również chorych z wieloma innymi schorzeniami: stany padaczkowe, marskość wątroby, itp.
W Zakładzie Karnym funkcjonuje pracownia rehabilitacyjna wykonująca ok. 7000 zabiegów usprawniających oraz gabinety stomatologiczne, gdzie udziela się ok. 7000 porad stomatologicznych. Szpital dysponuje również pracownią endoskopową i ultrasonograficzną. Na terenie zakładu karnego realizowany jest program substytucji metadonowej, w którym ilość pacjentów stale wzrasta.


Programy i projekty dotyczące społecznej readaptacji skazanych:

W jednostce realizowanych jest kilkadziesiąt programów społecznej readaptacji skazanych. Są to m.in.:

Bezrobocie, to nie dla mnie” - program mający na celu zapoznanie skazanych z trendami panującymi na rynku pracy, sposobami sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz procedurami rekrutacyjnymi.

Duluth” - program adresowany do sprawców przemocy domowej mający na celu uświadomienie czym jest przemoc, uzyskanie przez uczestnika świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, poznanie nowych, alternatywnych zachowań. Program opracowany na podstawie „Education Groups For Man Who Batter – The Duluth Model”.

ART” - program mający na celu profilaktykę agresji.

Program edukacyjny dla skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu” - program obejmuje skazanych mających problem z alkoholem. Zajęcia mają charakter profilaktyczno – edukacyjny w zakresie problematyki nietrzeźwości na drogach oraz auto diagnostyczny w obszarze stylu picia alkoholu.

Równowaga” - program oparty na założeniach i podstawach programowych wynikających z psychologii zdrowia oraz resocjalizacji jednostki poprzez sport.

 

Na podstawie umowy zawartej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wdrożenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego, obejmującego prowadzenie wśród zainteresowanych skazanych szkoleń o charakterze zawodowym oraz oddziaływań aktywizująco-wzmacniających.

W latach 2008-2012 roku, w ramach realizacji projektu w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu przeprowadzono 28 kursów dla 347 osadzonych, w zawodach: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 12 edycji; Brukarz – 2 edycje; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 4 edycje; Magazynier z obsługą komputera – 2 edycje; Malarz – 8 edycji.

Kursy uzupełniane są o zajęcia aktywizacji zawodowej, których celem jest ułatwienie powrotu osadzonych na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Tym samym ZK Nr 1 we Wrocławiu był liderem okręgu wrocławskiego pod względem osiągniętych wskaźników realizacji projektu.

 

Opracował: ppor. Tomasz Wołkowski

 

 

Źródła:

dolny-slask.org.pl

fotopolska.eu

zbiory autora


Zarząd Terenowy NSZZ F i PW w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

 

 

 

 


 

 

      

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Andrzej Stanejko
Tel./Fax: (71) 327-26-25
E-mail: andrzej.stanejko@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Beata Grabińska
Tel./Fax: (71) 327-26-24
E-mail: beata.grabinska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Dariusz Sztuka
Tel./Fax: (71) 327-26-60
E-mail: dariusz.sztuka@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Tomasz Wołkowski
Tel./Fax: (71) 327-26-62
E-mail: rzecznik.1.wroclaw@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (71) 327-26-25
Dowódca Zmiany: (71) 327-26-00 wewn. 111
Dział Organizacyjny: (71) 327-26-31
Dział Kadr: (71) 327-26-26
Dział Penitencjarny: (71) 327-26-63
Dział Ochrony: (71) 327-26-51
Dział Ewidencji: (71) 327-26-44
Dział Kwatermistrzowski: (71) 327-26-72 / (71) 327-26-73 / (71) 327-26-74
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 327-26-29
Dział Łączności i Informatyki: (71) 327-26-30
Dział Finansowy: (71) 327-26-35
Służba Zdrowia: (71) 327-26-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP/O.o Wrocław
09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-14:00
Wtorek: 8:00-14:00
Środa: 8:00-14:00
Czwartek: 8:00-14:00
Piątek: 8:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

 

GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA KORESPONDENCJI
ORAZ PACZEK

§ 16. 2. Korespondencja w tym polecona, może zawierać wyłącznie listy, dokumentację ważną dla osadzonego, zdjęcia rodziny i osób bliskich, materiały piśmienne i przedmioty kultu religijnego.
5. Każdy rodzaj korespondencji wysyłanej przez osadzonych musi zawierać imię, nazwisko oraz imię ojca nadawcy.
6. Osadzony posiadający środki pieniężne w wysokości zapewniającej pokrycie opłaty za przesyłkę zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
7. Osadzonemu, któremu nie przysługuje prawo do wysłania korespondencji na koszt zakładu zostanie ona zwrócona wraz z uzasadnieniem o przyczynie zwrotu.
§ 17. 1. Paczki przyjmowane są w następujących dniach i godzinach:
 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 830 i 930 - 1300,
 2) w sobotę, niedzielę oraz święta w godzinach 800 - 1200,
2. Paczki przyjmuje się:
 1) bezpośrednio od nadawcy,
 2) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie,
 3. Zaadresowana paczka musi zawierać następujące dane osobowe odbiorcy: imię, nazwisko i imię ojca, a także imię, nazwisko i adres nadawcy.
4. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i  ilość artykułów.
5. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym.
6. Paczka przyjmowana bezpośrednio od nadawcy, podlega kontroli w jego obecności.
7. Do zakładu nie przyjmuje się paczek żywnościowych o ciężarze powyżej 5 kg wraz z  opakowaniem, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 113a § 3 Kkw oraz paczek bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub zawierających:
1) artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, a także napoje, jogurty, sosy, lody, jaja, orzechy w  łupinach, grzyby,  surowe mięso,  mrożonki,  produkty  wymagające  gotowania, wyroby garmażeryjne, słodzik, cukier w ilości powyżej 1 kg, wyroby  tytoniowe, oraz artykuły w  opakowaniach utrudniających kontrolę ich  zawartości: słoiki, konserwy, folia aluminiowa,
 2) sprzęt łączności i urządzenia techniczne,
 3) broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do  obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe,
4) leki w nieoryginalnych opakowaniach,
5) przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody dyrektora,
8. Do zakładu nie przyjmuje się również paczek co do, których stwierdzono brak uprawnień osadzonych do ich otrzymania lub przekroczenie ciężaru paczki żywnościowej określonego w decyzji dyrektora.

 

 http://e-paka.igbpiast.pl - Link do zakupu produktów spożywczych i higienicznych.

Zasady udzielania widzeń

 

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

 

§ 13. 1. Widzenia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w  godzinach od 800 do 1500, niezależnie od przypadających w tym czasie dni wolnych od pracy, w pięciu turach:

1) pierwsza tura o godzinie 800,

2) druga tura o godzinie 930,

3) trzecia tura o godzinie 1100,

4) czwarta tura o godzinie 1230,

5) piąta tura o godzinie 1345,

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 800 do 1500.

4. Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 645, najpóźniej do 35 min przed rozpoczęciem danej tury widzenia. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu karnego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

5. W jednej turze udziela się nie więcej niż 25 widzeń.

6. Zapis osób na tury od drugiej do piątej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze.

7. W piątej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

8. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych przeprowadza się:

1) w czwartki w pierwszej turze,

2) w soboty w pierwszej turze.

9. Widzenia dla osadzonych niezatrudnionych udzielane są w środy i piątki w pięciu turach, w czwartki w turach od drugiej do piątej, oraz w sobotę od drugiej do piątej tury.

10. Widzenia dla osadzonych zatrudnionych udziela się:

1) w soboty od drugiej do piątej tury,

2) w niedziele we wszystkich turach,

3) w dni powszednie, gdy nie wykonują obowiązków pracowniczych – razem z  osadzonymi niezatrudnionymi.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

12. Zakupów w kiosku znajdującym się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

13. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.

14. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakiekolwiek przedmioty od innych osadzonych lub osób ich odwiedzających,

4) korzystać z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby będą doprowadzani do innych toalet.

15. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

 

W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.16. Tabela nr 13 określa dni i porządek przeprowadzania widzeń.

 

Tabela nr 13. Dni i porządek przeprowadzania widzeń

 

Dzień tygodnia

Numer tury widzenia i godziny jej rozpoczęcia

Grupa osadzonych korzystających z widzenia.

Uwagi

Poniedziałek

-

-

widzenia nie odbywają się

Wtorek

-

-

widzenia nie odbywają się

Środa

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Czwartek

Tura pierwsza – godzina 800

tymczasowo aresztowani

-

 

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Piątek

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

-

 

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz §  13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Sobota

Tura pierwsza – godzina 800

tymczasowo aresztowani

-

 

Tura druga – godzina 930

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

 

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

 

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

 

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

do godz.1445

Niedziela

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni zatrudnieni

-

 

Tura druga – godzina 930

osadzeni zatrudnieni

-

 

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni

-

 

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni zatrudnieni

-

 

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni zatrudnieni

do godz.1445