Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wrocław Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

Tel./Fax: (71) 327-26-00 / (71) 329-17-72

E-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych. W placówce znajduje się także areszt dla mężczyzn i kobiet. Pojemność jednostki wynosi 1370 miejsc.


 

W zakładzie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie kształci się skazanych w trzech rodzajach szkół: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie szkoły zasadniczej – ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum); szkoła policealna dla dorosłych o kierunku technik – informatyk oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe o kierunkach: elektryk oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
W jednostce prowadzone są także oddziaływania terapeutyczne. Oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu (młodocianych i dorosłych pierwszy raz odbywających karę), których skierowano do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, dysponuje 28 miejscami. Natomiast w oddziale dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych w 25 celach mieszkalnych może przebywać jednorazowo 50 osadzonych.
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu uczestniczył  w realizacji projektu systemowego „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka była liderem okręgu wrocławskiego pod względem osiągniętych wskaźników realizacji projektu. Administracja zakładu aktywnie pozyskiwała i wydatkowała środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Obecnie jednostka jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

  


Zaprojektowany przez niemieckich architektów Maxa Lebena i Heinricha Butza zakład karny przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu  powstał w 1895 roku, a jego budowa trwała 6 lat. Początkowo więzienie składało się z dwóch budynków. Większy, wzniesiony na planie krzyża, przeznaczono dla mężczyzn, natomiast mniejszy, trójskrzydłowy, dla kobiet. W okresie I wojny światowej do kompleksu dobudowano trzeci budynek (obecnie pawilon kobiecy), który pełnił funkcję lazaretu. Do czasu przejęcia władzy w Niemczech przez partię narodowo-socjalistyczną jednostka funkcjonowała jako placówka śledcza oraz więzienie dla młodocianych, następnie zmieniono jej charakter na karny. Zgodnie z dyrektywami płynącymi z Berlina od 1936 roku na terenie zakładu rozpoczęto wykonywanie wyroków śmierci przez zgilotynowanie. Do tego celu wykorzystywano dwie gilotyny – elektryczną oraz ręczną.

 

Najtragiczniejsza karta w historii zakładu to czasy II wojny światowej oraz następujących bezpośrednio po jej zakończeniu stalinowskich represji. W latach 1939-1945 na terenie placówki ginęli członkowie ruchu oporu, partyzanci i działacze organizacji antyhitlerowskich z całej Europy. Byli to głównie Czesi, Słowacy oraz Polacy, ale wśród straconych w tamtym okresie znaleźli się również Niemcy, Rosjanie, Austriacy, Włosi, Hiszpanie i Jugosłowianie. Dla wielu osób więzienie przy ulicy Kleczkowskiej było ostatnim przystankiem przed przewiezieniem do obozów koncentracyjnych. Po przejęciu przez sowietów w 1945 roku władzy nad miastem, zakład po raz kolejny stał się miejscem egzekucji. Przeciwnicy polityczni stalinowskich rządów, działacze polskich organizacji niepodległościowych oraz partyzanci byli rozstrzeliwani na jednym z dziedzińców jednostki, a następnie grzebani na pobliskim cmentarzu. W latach 70-tych do kompleksu dobudowano kolejny budynek, obecnie mieści się w nim administracja jednostki oraz siedziba OISW. W 1981 roku zakład ponownie stał się miejscem ważnych i dramatycznych wydarzeń historycznych. Po wprowadzeniu na terenie kraju stanu wojennego za murami placówki przy ulicy Kleczkowskiej zostali internowani działacze "Solidarności" oraz polityczni przeciwnicy ówczesnej władzy. W 1997 roku jednostka, podobnie jak spora część Wrocławia, została zalana przez falę powodziową. Poziom wody przekraczał dwa metry, w związku z czym zniszczeniu uległy cele i pomieszczenia położone na parterze budynków wchodzących w skład kompleksu. Profesjonalnie wykwalifikowana kadra podejmuje obecnie szereg działań mających na celu pogłębianie i poszerzanie współpracy z szeroko rozumianym „światem zewnętrznym”. Stwarzając odpowiednie warunki do prowadzenia skutecznych oddziaływań penitencjarnych, administracja zakładu współpracuje m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pożytku publicznego, fundacjami, hospicjami oraz szeregiem stowarzyszeń. 

Opracował: ppor. Tomasz Wołkowski

 

 

 

Źródła:

dolny-slask.org.pl

fotopolska.eu

zbiory autora


 

Zarząd Terenowy NSZZ F i PW w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

 

 

 

 

Przyjęcia interesantów w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

 

 

 


 

 

      

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Stanejko
Tel./Fax: (71) 327-26-25
E-mail: andrzej.stanejko@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Beata Grabińska
Tel./Fax: (71) 327-26-22
E-mail: beata.grabinska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Bartłomiej Lenartowicz
Tel./Fax: (71) 327-26-23
E-mail: bartlomiej.lenartowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Kulesz
Tel./Fax: (71) 327-26-60
E-mail: dariusz.kulesz@sw.gov.pl
p.o. Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Edward Muzeja
Tel./Fax: (71) 327-26-667
E-mail: edward.muzeja@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Tomasz Wołkowski
Tel./Fax: (71) 327-26-62
E-mail: rzecznik.1.wroclaw@sw.gov.pl; tomasz.wolkowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (71) 327-26-25
Dowódca Zmiany: (71) 327-26-00 wewn. 111
Dział Organizacyjny: (71) 327-26-31
Dział Kadr: (71) 327-26-26
Dział Penitencjarny: (71) 327-26-63
Dział Ochrony: (71) 327-26-51
Dział Ewidencji: (71) 327-26-44
Dział Kwatermistrzowski: (71) 327-26-72
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 327-26-29
Dział Łączności i Informatyki: (71) 327-26-30
Dział Finansowy: (71) 327-26-35
Służba Zdrowia: (71) 327-26-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP/O.o Wrocław
09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-14:00
Wtorek: 8:00-14:00
Środa: 8:00-14:00
Czwartek: 8:00-14:00
Piątek: 8:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK 

 

http://e-paka.igbpiast.pl - Link do zakupu produktów spożywczych i higienicznych.

 

Zamówienie na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

 

(Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia 49/2016 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2016 r. - Porządek Wewnętrzny w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu)

 

§ 17. 1. Paczki o których mowa w art. 113a § 4 Kkw przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1200.

2. Paczki przyjmuje się:

1) bezpośrednio od nadawcy,

2) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie,

3. Zaadresowana paczka musi zawierać następujące dane osobowe odbiorcy: imię, nazwisko i imię ojca, a także imię, nazwisko, imię ojca i adres nadawcy.

4. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów.

5. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym.

6. Paczka przyjmowana bezpośrednio od nadawcy, podlega kontroli w jego obecności.

7. Do zakładu nie przyjmuje się paczek o których mowa w art. 113a § 4 Kkw bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub zawierających w szczególności:

1) artykuły spożywcze,

2) sprzęt łączności i urządzenia techniczne,

3) broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4) leki w nieoryginalnych opakowaniach,

5) przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody dyrektora,

 

§ 18. 1. Paczki żywnościowe zamawiane przez osoby najbliższe oraz paczki zawierające niezbędną odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny, które nie zawierają artykułów wymagających odnotowania ich w karcie magazynowej, wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1745.

2. Paczki wydawane są w oddziale mieszkalnym w wyznaczonym pomieszczeniu lub miejscu.

3. Paczkę zawierającą artykuły wymagające odnotowania ich w karcie magazynowej osadzonego wydaje się w magazynie po ich odnotowaniu.

4. Paczkę z lekami wydaje się w ambulatorium w sposób ustalony wcześniej przez lekarza.

 

§ 19. 1. Zakupu artykułów znajdujących się w paczce żywnościowej o której mowa w art. 113a § 3 Kkw dokonuje się za pośrednictwem kantyny zakładowej, zgodnie z regulaminem kantyny.

2. Wniosek o sporządzenie paczki żywnościowej przyjmuje oddziałowy we wszystkie dni tygodnia w trakcie wydawania śniadania. Formularz wniosku dostępny jest u oddziałowego, na sali widzeń oraz w kantynie.

3. Wniosek podlega zwrotowi w szczególności w przypadku braku dostępnych środków finansowych lub uprzednim otrzymaniu w danym miesiącu paczki żywnościowej, a także w przypadku wymierzenia osadzonemu kary dyscyplinarnej o której mowa w art. 143 § 1 pkt 4 Kkw.

4. Paczka żywnościowa zamówiona przez osobę o której mowa w art. 113a § 3 Kkw podlega zwrotowi, jeśli nadawca nie jest wpisany na listę osób bliskich.

5. Waga paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniu. Osadzony ma obowiązek dostosować ilość artykułów żywnościowych w paczce do ograniczenia wagowego wynikającego z § 11 ust. 1 tabela 9 pkt 2.

 

 KOMUNIKAT 

 

Informuje się, że w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym Wykonawczym od dnia 1 lipca 2015 roku nie są przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany m.in. w kodeksie karnym wykonawczym. Poniżej przedstawia się nowe uregulowania dotyczące sposobu otrzymywania paczek żywnościowych oraz ilości artykułów żywnościowych, które skazany może posiadać w celi.

Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

 

Zasady udzielania widzeń

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

zmiana od dnia 20.06.2016 r.

(Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia 49/2016 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2016 r. - Porządek Wewnętrzny w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu) 

 

§ 13. 1. Widzenia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w godzinach od 800 do 1500, niezależnie od przypadających w tym czasie dni wolnych od pracy, w pięciu turach:

1) pierwsza tura o godzinie 800,

2) druga tura o godzinie 930,

3) trzecia tura o godzinie 1100,

4) czwarta tura o godzinie 1230,

5) piąta tura o godzinie 1345,

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 800 do 1500.

4. Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 700, najpóźniej do 35 minut przed rozpoczęciem danej tury widzenia. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu karnego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

5. W jednej turze udziela się nie więcej niż 25 widzeń.

6. Zapis osób na tury od drugiej do piątej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze.

7. W piątej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

8. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych przeprowadza się:

1) w czwartki w pierwszej turze,

2) w niedziele w pierwszej turze.

9. Widzenia dla osadzonych niezatrudnionych udzielane w środy i piątki w pięciu turach, w czwartki w turach od drugiej do piątej, w sobotę od pierwszej do piątej tury i w niedziele w drugiej i trzeciej turze.

10. Widzenia dla osadzonych zatrudnionych udziela się:

1) w soboty we wszystkich turach,

2) w niedziele od drugiej do piątej tury,

3) w dni powszednie, gdy nie wykonują obowiązków pracowniczych – razem z osadzonymi niezatrudnionymi.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

12. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca lub osadzony.

13. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz używania wyrażeń i zwrotów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obelżywe, a także gwary przestępców. Zakazuje się zachowań naruszających dobre obyczaje.

14. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie zakładu.

15. W trakcie trwania widzenia zezwala się na realizację zakupów towarów dostępnych w kiosku znajdującym się na sali widzeń.

16. Zakupów w kiosku znajdującym się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

17. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.

18. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakichkolwiek przedmiotów od innych osadzonych lub osób ich odwiedzających, za wyjątkiem przedmiotów, na których przekazanie zezwolił dyrektor zakładu,

4) korzystać z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby osadzeni będą doprowadzani do innych toalet.

19. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

20. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

21. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

22. Tabela nr 12 określa dni i porządek przeprowadzania widzeń.

 

 

 

Tabela nr 12. Dni i porządek przeprowadzania widzeń

 

 

Dzień tygodnia

Numer tury widzenia i godziny jej rozpoczęcia

Grupa osadzonych korzystających z widzenia.

Uwagi

Poniedziałek

-

-

widzenia nie odbywają się

Wtorek

-

-

widzenia nie odbywają się

Środa

Tura pierwszagodzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura drugagodzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Czwartek

Tura pierwszagodzina 800

tymczasowo aresztowani

-

Tura drugagodzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Piątek

Tura pierwszagodzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura drugagodzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz § 13 ust. 10, pkt. 3

do godz.1445

Sobota

Tura pierwszagodzina 800

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura drugagodzina 930

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

do godz.1445

Niedziela

Tura pierwszagodzina 800

tymczasowo aresztowani

-

Tura drugagodzina 930

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni zatrudnieni

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni zatrudnieni

do godz.1445