Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wrocław Nr 1 Poleć znajomemu Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego na dostawę produktów leczniczych

Inne

Jednostka organizacyjna: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu
Termin składania ofert: 23.03.2011 11:00
CPV:

Wrocław, dnia 11.02.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (o wszczęciu postępowania)
Nr 1/DSZ/A/2011 na dostawę Produktów leczniczych dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50 – 211 Wrocław,
tel. 0–71–32-72-600, fax 0–71-32-91-772.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8, Prawa zamówień publicznych.
III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, w godz. 8.00-15.00, lub pocztą na pisemny wniosek zamawiającego
Adres strony internetowej , na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia lub zakresu zamówienia , z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
a) Produkty lecznicze zał. nr 1 SIWZ
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część będzie rozpatrywana osobno.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2011r..
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykażą brak podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1.

VIII. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3;
2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do ofert:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2;
b) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załączniki nr 5 do specyfikacji;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z wykorzysta-niem załącznika nr 6 do specyfikacji.
d) ważne zezwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane.

IX.Informacja na temat wadium:
a) Wykonawcy wniosą wadium w wysokości sumy wadiów dla poszczególnych preparatów – zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zamawiający ustala dla każdej części zamówienia wadium w wysokości 1% wartości zamówienia.
c) Wadium może być wnoszone:
- w pieniądzu
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr109, poz. 1158 z późn. zmianami.
d) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zakładu Karnego w NBP O/O Wrocław 09 1010 1674 0046 4613 9120 0000
e) Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
f) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w kasie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35 w terminie do dnia 23.03.2011 r. do godz. 11ºº.
g) Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie przewidzianym w art. 46 Prawa zamówień publicznych. W ofercie należy podać numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawcy będą odbierali osobiście w kasie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.
h) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wartość brutto zamówienia ( najniższa cena -100 % )
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie ZK Nr 1 we Wrocławiu, ul Kleczkowska 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2011 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 23.03.2011 r. o godz. 12.00.
XII. Termin związania z ofertą - 60 dni.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:- nie dotyczy
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2011 r.

 
  

 

 

 

Utworzony o : 2011-02-11 09:37 przez: Marek Łażewski
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-21 13:30, autor ostatniej modyfikacji: Marek Łażewski