Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie
Aktualnie przebywasz na: Strona główna Praca Fundusz socjalny

Fundusz socjalny Drukuj

Fundusz Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin

Fundusz Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin został utworzony na podstawie Umowy Generalnej o wprowadzeniu i funkcjonowaniu Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej, zawartej w Warszawie w dniu 9 października 2001 roku, pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. a Centralnym Zarządem Służby Więziennej, z udziałem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz na podstawie Umowy Generalnej o wprowadzeniu i funkcjonowaniu Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej oraz ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci, zawartej w Warszawie w dniu 24 listopada 2008 roku pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. a Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczycieli udziału w zyskach (dywidendy),
obliczonego według formuł zawartych w podpisanych umowach oraz z zysków wypracowanych dzięki lokowaniu środków finansowych Funduszu.
Środki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym w związku z leczeniem i rehabilitacją oraz zakupem leków specjalistycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego.
Komisja może przyznać pomoc również w innych przypadkach, o ile uzna je za szczególnie uzasadnione.
Przyznana przez Komisję pomoc jest udzielana w formie zapomogi finansowej. Przyznane środki finansowe przekazywane są przelewem na konto pomocnicze jednostki organizacyjnej więziennictwa, w której osoba uprawniona pełni służbę lub jest zatrudniona.
Informacja o przyznaniu zapomogi, przekazywana jest pisemnie kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z określeniem jej adresata oraz wysokości.
Funduszem zarządza Komisja, w skład, której wchodzą:
1) trzej przedstawiciele Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
2) trzej przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Dyrektor Generalny Służby Więziennej, natomiast obsługę finansową Funduszu zapewnia Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Członkowie Komisji wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
Osoby uprawnione mogą wystąpić do Komisji raz na dwa lata z wnioskiem o przyznanie pomocy z Funduszu.
Wniosek na rzecz osoby uprawnionej, za jej zgodą może również złożyć kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony uprawniony do pomocy. Do wniosku każdorazowo należy dołączyć aktualne kopie dokumentów świadczących o sytuacji uprawnionego do pomocy, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych z danym zdarzeniem (np. opisana dokumentacja medyczna, zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, imienne faktury, rachunki itp.). Kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję, przesyłane są one wraz z dołączoną do wniosku dokumentacją, do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych. Wypłatę przyznanej przez Komisję pomocy finansowej, realizują właściwe jednostki organizacyjne Służby Więziennej.
Komisja może udzielić pomocy finansowej również z własnej inicjatywy.
W przypadku śmierci osoby uprawnionej przed rozpatrzeniem przesłanego do Komisji wniosku, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, na której konto została przekazana pomoc finansowa jest zobowiązany do wypłaty świadczenia uprawnionemu członkowi rodziny wnioskodawcy.
Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.