• Odbywają się w każdą sobotę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w sali widzeń, w godz. 8:00-16:00
 • zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14.00,
 • widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni powszednie oraz w dni, w których udzielane         są widzenia w godz. 9.00 – 14.30,
 • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób pełnoletnich odwiedzających skazanego,
 • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu,
 • osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
 • skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mogą korzystać z jednego dodatkowego widzenia w miesiącu z dzieckiem/ćmi trwającego 60 minut - w/w dzieci winny być wpisane do karty widzeń na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzających sprawowanie stałej pieczy (skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem), a widzenie może odbywać się tylko pod opieka osoby pełnoletniej,
 • w ciągu dnia udziela się widzenia w wymiarze 60 minut, w pierwszej kolejności w danym miesiącu mimo posiadania innego rodzaju widzeń należy wykorzystać widzenie regulaminowe – nie dotyczy to dodatkowego widzenia z dziećmi,
 • skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego, wykorzystać je jednorazowo,
 • nagrodę w postaci dłuższego widzenia realizuje się jednorazowo w całym wymiarze,
 • skazani na widzeniu ubrani są w odzież więzienną,
 • w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego-artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej,
 • w czasie widzenia umożliwia się odwiedzającym złożenie zamówienia na zrealizowanie paczki żywnościowej w ramach limitu wynikającego z kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem zasad ich realizacji. Szczegółowe zasady realizacji paczki żywnościowej są podane do wiadomości skazanych oraz ich rodzin      w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i w sali widzeń,
 • osadzony udający się na widzenie bez osoby dozorującej w osobnym pomieszczeniu, może zabrać ze sobą: prześcieradło, koce, poduszkę, ręczniki, mydło, czajnik, kubki, herbatę, kawę;
 • czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej – do 120 minut,
 • widzenia udzielane między osadzonymi tutejszego zakładu, a będącymi najbliższą rodziną, realizowane są w dni powszednie, w godzinach pracy administracji w sali widzeń.
 • za zgodą Dyrektora, po spełnieniu przesłanek oraz na zasadach ustalonych w regulaminie korzystania przez osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Czarnem       z komunikatora internetowego Skype, skazani mogą korzystać z kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) za pomocą skypa.
 • widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się z uwzględnieniem zasad określonych w Kodeksie karnym wykonawczym.
 • kobiety w ciązy, osoby niepełnosprawne oraz osoby dorosłe, którym towarzyszą dzieci do lat 3  będą obsługiwane w pierwszej kolejności

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
1. Paczki żywnościowe oraz higieniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe.
2. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego. Ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.
3. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową,
4. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w sali widzeń,
c) w oknie dyżurki funkcjonariusza bramowego
d) na stronie internetowej link do strony IGB Pomerania
5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
6. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.
7. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.
8. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,
10. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
b) na stronie internetowej link do strony IGB Pomerania, wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,
c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w jednostce (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.),

 WAŻNE!

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

(Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "Pomerania" w Czarnem
 ul. Pomorska 1, 77- 330 Czarne
72 1130 1121 0006 5624 2920 0010)

Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].
W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Koszalinie bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

Aktualny wykaz arytkułów oraz formularz zamówienia znajduje się tutaj link do strony IGB Pomerania

 

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek         7:00-15:00

Środa           7:00-15:00

Czwartek      7:00-15:00

Piątek          7:00-15:00

NBP o. Gdańsk

78 1010 1140 0033 8813 9120 0000

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej