3 lipca na Placu Bolesława Chrobrego w Katowicach odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej. Po raz pierwszy na uroczystości wojewódzkiej zostali promowani na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej funkcjonariusze okręgu katowickiego. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej w takiej formule jest obchodzone w tym roku po raz drugi i jest związane z nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej, na mocy której dzień 29 czerwca ustanowiony został oficjalnie Świętem Służby Więziennej. W tym dniu wspominamy Świętego Pawła Apostoła, który od 2018r. jest patronem Służby Więziennej. 
W uroczystości udział wzięli m.in. zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Bartłomiej Turbiarz, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach dr hab. Aleksandra Wentkowska, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, szefowie wojewódzkich służb mundurowych i reprezentujący instytucje współpracujące z więziennictwem, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, związków zawodowych w Służbie Więziennej, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej,  kadra kierownicza jednostek penitencjarnych, rodziny i bliscy funkcjonariuszy. Szczególnymi gośćmi byli członkowie najbliższej rodziny odznaczonego pośmiertnie  przez Ministra Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi dla więziennictwa” podkomisarza Witolda Bubika, funkcjonariusza Straży Więziennej.  

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem 

Tymi słowy do obecnych na placu Chrobrego funkcjonariuszy, gości i mieszkańców miasta zwrócił się zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Bartłomiej Turbiarz. Pułkownik podkreślił znaczenie realizowania misji Służby Więziennej w duchu humanitaryzmu i poszanowania prawa z uwzględnieniem organizacji i stowarzyszeń wspierających działania resocjalizacyjne. Podziękował również rodzinom i najbliższym funkcjonariuszy za codzienne wsparcie i zrozumienie. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Michał Mudy podkreślił rolę naszej formacji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego: „To właśnie my, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zapewniamy, aby pobyt w izolacji więziennej był praworządny, humanitarny i bezpieczny dla wszystkich. Zapewniając porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz przygotowując skazanych do powrotu do społeczeństwa każdego dnia przyczyniamy się do tego, by mieszkańcy naszego regionu mogli czuć się bezpiecznie". 

Słowa podziękowania za służbę skierował również do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej  Wojewoda Śląski, pan Marek Wójcik. 
"Chciałem podziękować za Państwa służbę. Służbę, która jest wymagająca, trudna, często niebezpieczna. Wykonywana w zakładach karnych i aresztach śledczych, ale jej znaczenie wykracza znacząco poza mury tych instytucji. To dzięki Państwu społeczeństwo ma poczucie sprawiedliwości, praworządności, a także zapewnione bezpieczeństwo”. 

W uroczystości udział wzięła kompania honorowa OISW Katowice z pocztem sztandarowym oraz poczty sztandarowe jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego. Poczet flagowy stanowili funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej. Oprawę muzyczną obchodów zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Awanse 

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia awansów i wyróżnienia tych funkcjonariuszy i pracowników, których cechuje szczególna postawa. 
Podczas uroczystej odprawy  zostały wręczone odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. 
Zostały wręczone również złote odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” nadane pośmiertnie dwóm funkcjonariuszom Straży Więziennej - ofiarom zbrodni katyńskiej oraz kapelanowi więziennemu pełniącemu posługę w latach 30-tych ub.wieku w więzieniu w Będzinie.  

W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 132 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 67 oficerów i 65 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom i pracownikom 78 odznak „Za zasługi dla więziennictwa”.  

Funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju otrzymała odznakę „Semper Paratus”, ustanowioną w celu wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życie lub zdrowia ludzkiego.

Istotnym elementem uroczystości była promocja na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Służby Więziennej, absolwentów studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki. 
Z okręgu katowickiego awansowano 39 funkcjonariuszy, którzy złożyli egzamin oficerski i uzyskali stopień podporucznika Służby Więziennej. Zdobycie szlifów oficerskich jest kolejnym etapem rozwoju zawodowego, który pozwala piąć się na wyższe szczeble kariery. 

Wymagająca służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręg katowicki zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i część województwa opolskiego. Jest największym w Polsce pod względem liczby jednostek penitencjarnych. W skład okręgu wchodzi 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych, co wraz z oddziałami zewnętrznymi powoduje, że jednostki penitencjarne okręgu katowickiego są usytuowane w 19 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Pojemność wszystkich jednostek okręgu katowickiego wynosi ponad 8 tysięcy 300 miejsc. Aktualnie przebywa prawie 7,5 tys. osadzonych.  

Jednostki penitencjarne okręgu katowickiego przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Są to zakłady wszystkich typów i rodzajów. Na terenie funkcjonuje oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych oraz ośrodek diagnostyczny przeprowadzający badania psychologiczno – penitencjarne skazanych. Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Pomoc skazanym kobietom i mężczyznom odbywa się w ramach oddziałów terapeutycznych funkcjonujących na terenie więzień.

Narzędziem resocjalizacji  jest zatrudnienie, nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W okręgu katowickim jest zatrudnionych ponad 2 tys. 600 funkcjonariuszy i prawie 200 pracowników cywilnych. W tej grupie 24% osób to funkcjonariuszki. Jest ich 625, a wraz z pracownikami cywilnymi ponad 700 osób. 
W Służbie Więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka
Zdj. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej