Na terenie grudziądzkiej jednostki po raz kolejny zorganizowano kurs zawodowy opiekuna osób starszych lub z niepełnosprawnością. Aktualnie bierze w nim udział 15 osadzonych (12 kobiet i trzech mężczyzn).

Nowe umiejętności

Głównym celem procesu resocjalizacji w ramach obowiązującego systemu penitencjarnego jest to, aby skazany w nim uczestniczący na tyle podwyższał swoje kompetencje psychospołeczne i zawodowe, aby po opuszczeniu zakładu karnego odpowiednio szybko mógł odzyskać zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Deficyty występujące u skazanych jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym wymagają zaopatrzenia osadzonych w narzędzia dające im nowe umiejętności zawodowe.

Praktyczne wyzwania

Prowadzone szkolenie obejmuje teoretyczne treści takie jak: fizjologiczne i psychofizyczne aspekty starzenia, podstawę wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji, rolę i zadania opiekuna osób starszych i z niepełnosprawnością, współistniejące schorzenia wieku starczego, żywienie osób starszych, a w praktyce wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, ogólną rehabilitację osób z niepełnosprawnością, holistyczne podejście w komunikacji często z problematycznym, starszym pacjentem, a także pomoc w leczeniu i pielęgnacji pacjentów w wieku senioralnym.

Dalsze możliwości

Opiekun osób starszych, bądź z niepełnosprawnością ma za zadanie pomagać im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób wymagających opieki, a także miejsca jej sprawowania. Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osób, którymi się zajmuje, karmienie ich i podawanie leków. Ale także robienie zastrzyków, zmiana opatrunków, rehabilitacja. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego. Zadaniem opiekuna jest często pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych. Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji na temat prawidłowej opieki, odżywiania, sposobów ułatwiania codziennej opieki. Od opiekunów wymaga się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby, a podstawowym warunkiem jest sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą.

Szansa na zatrudnienie

Osadzeni biorący udział w kursach realizowanych na terenie grudziądzkiej  jednostki opuszczają mury z nowymi kompetencjami. Zdobyte w czasie zajęć umiejętności, powinny przełożyć się na podniesienie standardu życia byłych osadzonych oraz ich rodzin. Osoby zainteresowane pracą opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą sprawować również indywidualną opiekę w domu osoby potrzebującej.

tekst i zdjęcie Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej