W dniu 21.01.2017 w Areszcie Śledczym w Suwałkach odbyły się dwa spotkania osadzonych z przedstawicielami Fundacji SNAP – Stop Narkotykom, Alkoholizmowi, Przemocy. Były formą ciekawie opowiedzianej lekcji profilaktyki w ramach działań z zakresu resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych.

Przedstawiciele Fundacji SNAP spotkali się ze skazanymi w oddziale półotwartym i z  młodocianymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego.  Ideą spotkań, w które wpisywał się także koncert muzyczno – profilaktyczny, było przekazanie osadzonym pozytywnego przesłania, że każdy, jeśli tylko chce, może zmienić swoje życie – zerwać z uzależnieniami, przemocą, przestępczością. Celem zajęć było także wywołanie w osadzonych potrzeby poszukiwania wartości i motywacji do zmian.

Spotkania wpisują się w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej. Koncert, rozmowy ze skazanymi, dzielenie się przez prowadzących własnymi doświadczeniami i refleksjami oraz przykłady osobistej przemiany były lekcją edukacji i profilaktyki. Zajęcia miały na celu także kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich. Prowadzący spotkanie Piotr Stępniak podkreślał, że był złym człowiekiem, co opłacił wieloletnimi, burzliwymi pobytami w więzieniach, ale jednocześnie to właśnie w zakładzie karnym postanowił stać się innym, dobrym człowiekiem. Jego celem na 2017 rok jest odwiedzenie wszystkich zakładów karnych w Polsce i przeprowadzanie spotkań profilaktycznych, by zachęcać osadzonych do poszukiwania wartości i sensu życia wolnego od uzależnienia i przemocy, budowanego na biblijnych wartościach.

 

Fundacja SNAP działa na terenie całej Polski. Prowadzi spotkania w szkołach, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, jednostkach penitencjarnych, domach pomocy społecznej, ośrodkach akademickich. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom mającym trudności w przystosowaniu się do życia w otaczającej rzeczywistości, wskazywanie możliwości zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb w sposób bezprzemocowy, zgodny z prawem, nie krzywdząc innych i siebie. Działacze SNAP zajmują się głównie działalnością społeczną na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Realizują to między innymi poprzez pracę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie spotkań edukacyjno – profilaktycznych, tworzenie Centrów Przeciwdziałania Narkomanii, Punktów pomocy doraźnej, Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla ofiar przemocy.

 

tekst i zdjęcia: por. Małgorzata Błażewicz

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej