W pierwszym semestrze nauczaniem objętych zostało 152 słuchaczy, którzy kształcili się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych: monter BUD.25, monter BUD.11, krawiec MOD.03, kucharz. HGT.02, piekarz SPC.03.

Słuchacze, którzy zakończyły cykl nauczania i uzyskali zaliczenie, otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniającego do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzone zostały w dniach 9 -19 stycznia  przez okręgową komisję egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin składał się z dwóch części: części teoretycznej przy komputerze i części praktycznej.

Słuchacz, który zda egzamin zawodowy otrzyma od okręgowej komisji egzaminacyjnej urzędowy certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych

Za wszystkich absolwentów Grono Pedagogiczne trzyma mocno kciuki w uzyskaniu jak najlepszych wyników.

 

opracowanie: CKU
zdjęcie źródło: @Agencja wyborcza.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej