Areszt Śledczy w Gliwicach poszukuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie aresztu śledczego i odpłatnym zatrudnieniem osadzonych.

Dysponujemy pomieszczeniem o powierzchni użytkowej 28,20 m2 dedykowanym na potrzeby zainteresowanych podmiotów. Pomieszczenie posiada wszystkie media oraz może być dostosowane do  indywidualnych potrzeb kontrahenta.

Korzyści dla przedsiębiorców:

  •  z tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorca otrzymuje zwrot w wysokości 35% wynagrodzeń brutto (tzw. ryczałt),
  •  osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  •  możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji oraz nieoprocentowanych pożyczek do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
  •  badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia mogą być przeprowadzane  przez lekarza medycyny pracy współpracującego z jednostką penitencjarna na terenie aresztu śledczego,
  •  istnieje możliwość pracy zmianowej wykonywanej przez osadzonych na rzecz kontrahenta,
  •  kontrahent zwolniony jest z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  •  korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie aresztu śledczego,
  •  zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy.

 

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

Areszt Śledczy w Gliwicach
ul. o. J. Siemińskiego 10
44-100 Gliwice
tel. 32 4000814
e-mail: as_gliwice@sw.gov.pl

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej