21 lutego w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyło się spotkanie dyskusyjnego klubu książki zorganizowane we współpracy z Biblioteką Śląską dla osadzonych. Dzięki kooperacji katowickiego aresztu z biblioteką oraz dużemu zainteresowaniu wśród adresatów spotkania planowane jest organizowanie analogicznych spotkań cyklicznie.

Edukacja kulturowa i promocja czytelnictwa

Kooperacja Biblioteki Śląskiej i Aresztu Śledczego w Katowicach jest ukierunkowana na prowadzenie działań mających na celu readaptację społeczną osób osadzonych w katowickim areszcie o charakterze kulturalno-oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa, kultury wysokiej oraz edukacji kulturowej. Jak pokazują wieloletnie doświadczenia tutejszej jednostki (należy wspomnieć, że Areszt Śledczy w Katowicach już prowadził szerko zakrojoną współpracę z Biblioteką Śląską w przeszłości, zob. działalność biblioterapeutyczna: https://bs.katowice.pl/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/dzialalnosc-biblioterapeutyczna/ ) zajęcia prowadzone przez pracowników Biblioteki Śląskiej cieszą się dużą popularnością wśród osadzonych oraz, co najważniejsze, sprawiają, że osadzeni samoistnie wykazują chęć dążenia do wiedzy. Należy podkreślić, że przekazywana wiedza podczas zajęć jest niezwykle cenna dla osadzonych, którzy w wielu przypadkach nie mieli możliwości pobrania tego rodzaju edukacji na wolności. Dzięki tego typu działaniom podejmowanym przez Służbę Więzienną przy współpracy z innymi instytucjami osadzeni odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz wykazują także chęć do samokształcenia w oparciu o dostępne w tutejszej jednostce książki i czasopisma.

Readaptacja społeczna przede wszystkim

Oferta zajęć prowadzonych przez pracowników Biblioteki Śląskiej związana z edukacją kulturową ma przede wszystkim na celu prospołeczny rozwój odbiorców, profilaktykę przestępczości, wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do informacji i kultury, a także przekazywanie wiedzy w zakresie literatury i innych sztuk. To również wzbudzenie poczucia identyfikacji z regionem i społeczeństwem, świadomość możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze. Tego rodzaju innowacyjne działania są podejmowane przez Areszt Śledczy w Katowicach w celu możliwie jak najbardziej skutecznej readaptacji społecznej i redukcji wykluczenia społecznego, do którego przyczynia się często brak wykształcenia, wiedzy ogólnej czy zainteresowań oraz bierna postawa wobec rzeczywistości.

Tekst: por. Daria Czajka

Zdjęcia: sierż. Bartłomiej Zygarlicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej