16 lutego 2024 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu skazanych z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie będą zatrudnieni nieodpłatnie przy wykonywaniu prac na cele społeczne. Krasnostawska jednostka penitencjarna będzie współpracować z muzeum w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji więziennej rola pracy jest szczególnie ważna, gdyż polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale zapobiega także jego bezczynności. Praca uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary.

 

Opracowanie: mł. chor. Krzysztof Niewiadomski

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej