W dniu 26 kwietnia 2023 roku mjr Damian Knap - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie reprezentowaną przez Pana Tadeusza Badacha – Prezesa OSM w Krasnymstawie oraz Pana Mirosława Fideckiego – Wiceprezesa OSM w Krasnymstawie

Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie będą zatrudnieni przez kontrahenta odpłatnie, w charakterze pomocy mleczarskiej, przy procesie produkcyjnym oraz przy pracach porządkowych. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

 

Praca jako jedna z form oddziaływań resocjalizacyjnych

W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale również zapobiega jego bezczynności. Praca daje często możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Obecnie działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość zdobycia środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

Tekst i zdjęcia: chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej