6 czerwca 2023 roku mjr Damian Knap - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jacka Kolanko – Prezesa Zarządu.

Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie będą zatrudnieni przez kontrahenta odpłatnie, w charakterze pracowników fizycznych przy procesie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pracach porządkowych i remontowych. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji rola pracy jest szczególnie ważna, gdyż polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale zapobiega także jego bezczynności. Praca uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Obecnie działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość zdobycia środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

 

Opracowanie: chor. sztab. Andrzej Kalisz

                        mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej