17 stycznia 2023 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez ppłk. Piotra Buraka - Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, po blisko roku przerwy wznawia współpracę z firmą LAUDE SMART INTERMODAL S.A. reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Kuczaba – Dyrektora Centrum logistycznego LAUDE w Zamościu w zakresie odpłatnego zatrudnieniu skazanych.

Realizacja programu „Praca dla więźniów”

Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie współpracuje z pięcioma podmiotami zatrudniającymi skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, w formie odpłatnej, głównie z branży spożywczej i budowlanej. Codziennie mury krasnostawskiego więzienia, celem świadczenia pracy odpłatnej opuszcza blisko 70 skazanych. Wznowienie współpracy z LAUDE SMART INTERMODAL S.A. reprezentującej branżę logistyczną i transportową, pozwoli na poszerzenie katalogu miejsc pracy odpłatnej oferowanej skazanym, z pełnym wykorzystaniem ich predyspozycji. Pozwoli również na pełniejszą realizację ciążących na skazanych zobowiązań finansowych, w szczególności zobowiązań alimentacyjnych. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

Praca - efektywną formą resocjalizacji

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych. Praktyczna ich realizacja opiera się w dużym stopniu na pracy, która w szczególności sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu wolnego skazanego, ale również zapobiega jego bezczynności. Praca uczy legalnego zdobywania pieniędzy, odpowiedzialności i punktualności, współpracy z innymi oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi po wyjściu z więzienia. Wykonywanie pracy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz pozytywnie wpływa na osiąganie stabilizacji życiowej po odbyciu kary. Obecnie działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych. Odpłatne świadczenie pracy jest preferowaną formą oddziaływań, ponieważ dodatkowo daje możliwość zdobycia środków finansowych przez osadzonych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

Powszechność zatrudnienia skazanych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, kształtuje się na poziomie ok. 70%, w tym co istotne, zatrudnienie odpłatne skazanych zobowiązanych alimentacyjnie sięga blisko 70%.

Tekst i zdjęcia: chor. Bartłomiej Suryś

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej