16 listopada 1995 r. na spotkaniu w Paryżu została przyjęta przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Deklaracja Na Temat Zasad Tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance. Z tej okazji w dniu 16 listopada obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”.

Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia. Zakres tolerancji jest historycznie zmienny. W większości społeczeństw albo nie było jej wcale, albo była bardzo ograniczona na skutek tego, że jednemu systemowi moralnemu przysługiwało uprzywilejowane stanowisko bądź monopol. Tolerancja objęła najwcześniej innowiercze wierzenia i praktyki religijne, stopniowo rozszerzono ją na inne dziedziny, np. sferę obyczajów. Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam, gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji.

Tolerancja jest wartością moralną. Jest częścią „kultury pokoju”, a pokój nie jest zadaniem jedynie dla rządów czy organizacji międzynarodowych. Tworzenie „kultury pokoju”, bycie tolerancyjnym wymaga zaangażowania każdego z nas. Bez tolerancji nie ma kultury pokoju, a świat cierpi z powodu przemocy i wojen.

Tolerancja to sposób w jaki myślimy, wartość jaką wyznajemy, sposób postępowania i traktowania innych oraz rola jaką pełnimy w społeczeństwie. Tolerancja jest umiejętnością współżycia w rodzinie, w społeczeństwie i między narodami - współżycia bez konfliktów, bez przemocy, bez walk i wojen.

Celem uczczenia Międzynarodowego Dnia Tolerancji” na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyło się spotkanie dla osadzonych z udziałem funkcjonariusza działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz specjalisty kuratora poświęcone tematyce tolerancji. W trakcie spotkania, skazanym przybliżono z pojęcie tolerancji, zostali oni zapoznani z art. 1 i 6 przywołanej powyżej deklaracji, usłyszeli kilka ciekawostek historycznych na temat początków tolerancji, a także mieli możliwość wzięcia udzialu w dyskusji na temat propagowania zachowań tolerancyjnych, zostali uwrażliwieni tym samym na przykłady nietolerancji.

 

Opracowanie: st. szer. Agnieszka Flis

                        ppor. Urszula Kowalska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej