28 sierpnia 2023 roku ppłk Marcin Czerw- Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą GR DEVELOPMENT Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Pawła Gołębiowskiego – Prezesa Zarządu.

Skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zostaną zatrudnieni odpłatnie przez nowego kontrahenta. Jako pracownicy fizyczni będą wykonywać zadania związane z budową dróg. Powyższe działania wpisują się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów".

 

Praca – jeden z filarów skutecznej resocjalizacji

 

Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych to jedno z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności. Praca jest jedną z kluczowych form aktywności osadzonych. Pełni ona szczególną rolę w procesie readaptacji skazanych dzięki zagospodarowaniu czasu wolnego, umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz wzbudzaniu potrzeby aktywności zawodowej. Realizacja obowiązków wynikających z zatrudnienia uczy odpowiedzialności, dyscypliny, pracy w grupie i samodzielnego planowania zadań. Wypracowując właściwe nawyki skazani mają większe szanse na podjęcie pracy po zakończeniu odbywania kary, a dzięki temu na powrót do życia zgodnego z normami społecznymi oraz osiągnięcie stabilizacji życiowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Działania Służby Więziennej w zakresie organizacji zatrudnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy są ukierunkowane przede wszystkim na odpłatne zatrudnienie skazanych, co dodatkowo daje osadzonym możliwość zdobycia środków finansowych, które stanowią między innymi źródło pokrycia alimentów, kar pieniężnych lub grzywien.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej