Corocznie dnia 22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce święto ustalono na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Jest ono apelem, o respektowanie praw przysługujących ofiarom przestępstw na mocy obowiązujących unijnych przepisów.

Działania informacyjne

W związku z Europejskim Dniem Ofiar Przestepstw 22 lutego 2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyło się spotkanie skazanych z kuratorem zawodowym I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Osadzeni zdobyli wiedzę na temat form pomocy dostępnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Omówiono kim jest osoba pokrzywdzona i jakie przysługują jej prawa. Wskazano placówki i instytucje, do których można się zwrócić o pomoc. Przeanalizowano obowiazki sprawcy przestepstwa wobec osoby pokrzywdzonej. Dzięki przeprowadzonej prelekcji osadzeni mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat pomocy osobom pokrzywdzonym.

Działania resocjalizacyjne

Obowiązkiem ustawowym Służby Więziennej jest m.in. kształtowanie u skazanych społecznie pożądanych postaw oraz wzbudzanie woli współdziałania w procesie resocjalizacji. Ważne jest prezentowanie przez skazanego krytycyzmu wobec popełnionych przestępstw, a w konsekwencji utożsamienia się z poczuciem wyrządzonej krzywdy drugiej osobie w wyniku popełnionego przestępstwa. Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podejmuje stałe działania zmierzające do niwelowania deficytów u skazanych, które stanowiły przyczyny nieprzestrzegania norm prawnych lub niedostosowania społecznego. Dążąc do osiagnięcia wyznaczonego celu prowadzone są zindywidualizowane rozmowy z osadzonymi, nadawane są tematyczne audycje radiowęzłowe, organizowane spotkania z pracownikami różnorodnych instytucji. W jednostce penitencjarnej realizowane są programy resocjalizacyjne, również przy wsparciu podmiotów zewnętrznych. W trakcie zajęć osadzeni kształtują kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne. Zdobywają wiedzę na temat złości, agresji, przemocy, komunikacji i asertywności. Kształtują umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania, właściwej komunikacji i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz przewidywania konsekwecji swoich zachowań. Ważnym oddziaływaniem jest również kierowanie osadzonych do zatrudnienia odpłatnego, które umożliwia osadzonym spłatę zobowiązań alimentacyjnych, spłatę obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobie pokrzywdzonej. Umiejetności te są podstawą do zachowania się skazanych w przyszłości w sposób satysfakcjonujący, zgodny z oczekiwaniami społecznymi, bez stosowania przemocy jak i bez popadania w konflikt z obowiązującym prawem. Ostatecznie prowadzi to do zapobiegania powrotności do przestępstwa.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                          mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej