Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to podstawowe zadania formacji mundurowych naszego kraju. Służba Więzienna realizuje swoje zadania statutowe również przy współudziale innych służb, szczególnie Policji, która w ramach swoich kompetencji na podstawie właściwych regulacji prawnych niejednokrotnie wspiera nas w działaniach.

Współpraca

Na co dzień Służba Więzienna współpracuje z wieloma służbami celem realizacji zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem Policji. Współpraca jest niezbędna do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie. Obejmuje ona wiele obszarów, począwszy od konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jednostki w sytuacjach wyjątkowych, działań profilaktycznych oraz koordynowaniu działań w sytuacjach kryzysowych. "Ramię w ramię" wraz z funkcjonariuszami Policji konwojujemy osadzonych szczególnie niebezpiecznych, korzystamy z ich pomocy podczas realizacji wyjazdów do pozawięziennych placówek służby zdrowia  czy na ceremonie pogrzebowe. Wreszcie ściśle współpracujemy przy realizacji czynności procesowych realizowanych poza terenem jednostki.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pełnią służbę za więziennymi murami, posiadają do tego właściwe predyspozycje i wyszkolenie. W sytuacji, gdy konieczne jest realizowanie tych działań poza murami, często potrzebne jest wsparcie ze strony profesjonalistów – policjantów szkolonych do tego typu działań. Dzięki współpracy możliwe jest bezpieczne konwojowanie niebezpiecznych osób, zapewnienie prawidłowego i terminowego toku postępowań.

Bezpieczeństwo

Wymiana doświadczeń i wiedzy poprzez wspólne szkolenia, manewry pozwala doskonalić i zacieśniać współpracę, której efektem jest bezpieczna służba nas wszystkich. Obie formacje muszą być gotowe na różne scenariusze, takie jak ucieczka, bunt więźniów, czy ataki na jednostki penitencjarne. Dzięki wspólnej koordynacji i zgranej pracy możliwe jest szybkie i skuteczne reagowanie na takie sytuacje, minimalizując ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych dla personelu więziennego, co za tym idzie również dla społeczeństwa. W celu wzmocnienia zabezpieczenia realizowanych przez Służbę Więzienną czynności konwojowych z udziałem osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki (np. uroczystości pogrzebowych, konsultacji lekarskich itp.) kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej często zwracają się o udzielenie wsparcia do właściwych miejscowo Komendantów Policji. Dodatkowe zabezpieczenie konwoju Służby Więziennej realizowane przez patrol Policji, realnie zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji mogących stanowić zagrożenie zarówno dla samych konwojentów, jak i szerokorozumianego  porządku publicznego. W ramach dobrej współpracy również Policja nierzadko  zwraca się o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców przestępstw, których wizerunek został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Z racji wykonywanych zadań służbowych, funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie służą Policji cenną pomocą w tym zakresie. Długotrwała współpraca z Policją stanowi istotny element w realizowaniu przez Służbę Więzienną zadań ochronnych, co w rezultacie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa wewnątrz murów zakładów karnych i aresztów śledczych, a także w trakcie wykonywania zadań ochronnych poza terenem jednostek.

Współpraca Służby Więziennej z Policją stanowi doskonały przykład synergii, która przyczynia się do walki z przestępczością, wpływając na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w naszym kraju.

Życzenia

24 lipca corocznie przypada Święto Policji. Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy naszym kolegom i koleżankom Policjantom za dotychczasową współpracę oraz życzymy wszystkiego co najlepsze zarówno na drodze służbowej jak i w życiu prywatnym.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej