W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa cykl spotkań ze specjalistami z zakresu pomocy postpenitencjarnej, realizowany w ramach programu readaptacyjnego „Jasna Przyszłość”.

Program dedykowany jest dla osadzonych wymagających wyposażenia w wiedzę dotyczącą systemów wsparcia udzielanego przez państwo i społeczeństwo osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych. W sumie
w poszczególnych spotkaniach weźmie udział kilkudziesięciu skazanych.

Skazani zapoznają się z zadaniami i rolą poszczególnych instytucji, jak również ich ofertą obejmującą
w szczególności dostosowaną do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej beneficjenta pomoc: materialną, psychologiczną, prawną czy medyczną.

Prelekcje prowadzone są przez:

  1. Kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;
  2. specjalistów pracy socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach;
  3. przedstawicieli fundacji POMOST z Zabrza;
  4. wychowawcę do spraw postpenitencjarnych z Aresztu Śledczego w Mysłowicach.   

Jak wskazuje ppor. Tomasz Janiec - starszy wychowawca działu penitencjarnego -  pomoc postpenitencjarna jest istotnym elementem profilaktyki społecznej, a zapotrzebowanie na tego rodzaju oddziaływania jest znaczne. Ponadto podkreśla, że skazani objęci programem, w bezpośrednich rozmowach z Prelegentami, najczęściej byli zainteresowani problematyką bezdomności oraz możliwościami spłaty zobowiązań alimentacyjnych.

 

Tekst: por. Grzegorz Fuchs

Zdjęcia: ppor. Tomasz Janiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej