Decyzją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 17 października 2022 r. (znak: BUWII-904-1621(5)/22 MK) mogiła śp. Franciszka Skorupy została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, pod numerem ewidencyjnym 4778.

Wobec powyższego w dniu 6 grudnia 2022 r. delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach dokonała oznaczenia mogiły śp. Franciszka Skorupy, który spoczywa na cmentarzu parafialnym Bonifratrów w Katowicach.

Wnioskodawcą był kpr. Sylwester Drozdowski – funkcjonariusz tutejszej jednostki penitencjarnej, a jednocześnie Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Katowicach.

Franciszek Skorupa urodził się 6 października 1886 r. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, trzech Powstań Śląskich oraz współpracownikiem wywiadu Armii Krajowej.

Jak wyjaśnia kpr. Sylwester Drozdowski: Franciszek Skorupa w marcu 1922 r. został oddelegowany do organizowania więzień w: Katowicach, Królewskiej Hucie i Mysłowicach. Do 1939 r. był kierownikiem działu administracyjnego w więzieniu w Lublińcu. Od października 1939 r. do grudnia 1940 r. był zmuszony przez okupantów do pracy w tym więzieniu. Był zaangażowany w pomoc dla więzionych Polaków, za co został skazany na roboty przymusowe w Strzelcach Opolskich. Tam do końca okupacji współpracował z wywiadem Armii Krajowej. 22 stycznia 1945 r. władze Lublińca powierzyły mu kierowanie miejscowym więzieniem. W maju 1945 r. objął więzienie w Cieszynie, a w grudniu 1945 r. został przeniesiony na stanowisko kierownika działu administracyjnego w więzieniu w Strzelcach Opolskich. W dniu 15 stycznia 1948 r. został wydalony ze służby, ponieważ był dla władzy niepewny politycznie, w szczególności ze względu na zatajenie współpracy z Armia Krajową.

kpt. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej