Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Figurki zostały wykonane przez skazanych w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Zajęcia praktyczne stanowiące jedną z metod oddziaływania wykorzystywanych w trakcie realizacji tego programu mają na celu m.in. naukę planowania czasu wolnego w sposób alternatywny względem używania alkoholu i środków psychoaktywnych. Ponadto, poza uświadomieniem negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, jednym z celów programu jest wzbudzenie w skazanych gotowości do autorefleksji nad dotychczasowymi priorytetami oraz stylem funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.   
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu są jednostkami organizacyjnymi Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu.
Środowiskowy Dom Samopomocy posiada trzydzieści pięć miejsc dziennego pobytu oraz trzy miejsca całodobowe okresowego pobytu. Świadczy usługi z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w ich readaptacji i rehabilitacji.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej posiada piętnaście miejsc dziennego pobytu oraz dwa miejsca całodobowe okresowego pobytu. Zapewnia dzienną opiekę młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Przekazane przez Areszt Śledczy w Mysłowicach figurki posłużą do zajęć plastycznych, które - jak podkreśla Pani Magdalena Zykiert - Kierownik Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu - są przez podopiecznych bardzo lubiane.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej