Ppłk Mariusz Cychowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Michał Serbański - Prezes firmy TOOLSTATIC sp. z o.o. 22 listopada br. podpisali umowę o zatrudnienie odpłatne osadzonych.

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie będzie się odbywać w trybie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Na mocy podpisanej umowy odpłatne zatrudnienie znajdzie grupa osadzonych w liczbie podyktowanej potrzebami przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z kontrahentem jest efektem programu „Praca dla Więźniów”, realizowanego przez Służbę Więzienną.

Praca osób pozbawionych wolności jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania resocjalizacyjnego. Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych. W przypadku posiadania zobowiązań finansowych, zwłaszcza z tytułu alimentacyjnego lub trudnej sytuacji rodzinnej, Służba Więzienna stwarza możliwość wykonywania pracy w formie odpłatnej, kierując do zatrudnienia u przedsiębiorców prywatnych, głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych. Przedsiębiorcy zapewniają pracę odpłatną, a tym samym spłatę posiadanych przez skazanych zadłużeń względem Skarbu Państwa. Znaczenie posiadania pracy w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie wynika z nauczania zawodu, kształtowania nawyku pracy i przybliżania do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Aspekt wychowawczy pracy wynika również z aktywizacji skazanych, wzbudzania ich zainteresowań, uczenia punktualności i odpowiedzialności. Do dodatkowych atutów tego środka penitencjarnego należy zaliczyć możliwość oderwania od przymusowej izolacji oraz wypełniania wolnego czasu. Rozszerzanie zakresu umiejętności osadzonych, budowanie nawyku pracy oraz zwiększanie szans podjęcia zatrudnienia w warunkach wolnościowych, wpływa na optymalizację procesu powrotu do społeczeństwa po odbyciu zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Więcej informacji na temat nowego kontrahenta można przeczytać na stronie: toolstatic.com

 

Tekst/ zdjęcia: st. sierż. Joanna Elminowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej