Zgodnie z treścią art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego w oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę. To właśnie zatrudnienie jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych sposobów resocjalizacji. Dlatego też w ramach oddziaływań penitencjarnych prowadzonych na terenie bydgoskiego aresztu śledczego w radiowęźle pracę podejmują osadzeni, którzy realizują powierzone im obowiązki.

Zatrudnienie jako narzędzie oddziaływania penitencjarnego

Art. 67§ 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Program "Praca dla więźniów"

Podejmowane przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy działania zmierzające do zwiększającej się liczby zatrudnionych skazanych wpisują się w realizację w jednostkach penitencjarnych ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Jego celem jest szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa, albowiem to właśnie praca jest głównym elementem procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego.

Korzyści płynące z zatrudnienia

Osadzeni, dzięki podjętemu zatrudnieniu na terenie bydgoskiej jednostki pozyskują nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Jednym z takich miejsc jest więzienny radiowęzeł, gdzie osadzeni wykonują pracę w myśl art. 123a§2 kodeksu karnego wykonawczego. Prócz samej obsługi znajdującego się tam sprzętu, osadzeni współtworzą również emitowane audycje.

Śledczy radiowęzeł

Aresztowy radiowęzeł przyczynia się do organizacji codziennego życia więziennego. Funkcją radiowęzła jest nie tylko retransmisja programów pochodzących ze stacji komercyjnych, ale także własne zakładowe programy - komunikaty, pogadanki, programy sportowe, konkursy, posługi religijne. 

Jak funkcjonuje?

Każdy dzień jest inny. Na terenie jednostki penitencjarnej stworzono specjalny harmonogram emisji audycji z poszczególnych radiostacji, aby każdy z osadzonych mógł skorzystać z niego i wysłuchać odpowiedniej treści oraz muzyki dla siebie. Muzyka emitowana jest w godzinach zgodnie z ustalonym porządkiem wewnętrznym obowiązującym na terenie jednostki.

Ciekawostka

Światowy Dzień Radia obchodzony od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii. Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012 roku. Światowy Dzień Radia ma na celu zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie, jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, iż w każdej jednostce penitencjarnej radiowęzeł stanowi główny nośnik komunikatów i istotnych informacji przekazywanych osobom pozbawionym wolności.
 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej