Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, w tym mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu określające wzajemną współpracę dotyczącą nowo tworzonego kierunku studiów psychologicznych.

Ścisła współpraca i poszerzanie wiedzy o więziennictwie

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoksiego podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu reprezentowaną przez dr Joannę Górską-Szymczak, prorektor uczelni oraz ppłk. w stanie spoczynku Jacka Pekróla, wykładowcę. 

Porozumienie reguluje zasady współpracy w obszarze działalności resocjalizacyjnej, psychologicznej i naukowo-badawczej w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu bydgoskiego oraz organizacji praktyk studenckich.

Wymiana doświadczeń z przedstawicielami nauki w dziedzinie resocjalizacji oraz psychologii niewątpliwie stanowi cenne źródło informacji, co przyczynia się do poszerzania perspektyw obu środowisk. Połączenie koncepcji teoretycznych z problemami, które uwidaczniają się w codziennej praktyce penitencjarnej zawsze prowokuje do poruszenia wielu ciekawych, nierzadko polemicznych kwestii. Dlatego też ważnym elementem w kreowaniu wizerunku Służby Więziennej jest jej otwarcie na nowe środowiska i doświadczenia.

Podpisane porozumienie to kontynuacja współpracy, która trwa od wielu lat pomiędzy OISW w Bydgoszczy, a ówczesną Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu.

Wzajemna współpraca

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy od wielu lat współpracuje z przedstawicielami świata nauki i uczelniami wyższymi zlokalizowanymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego wspierając działania dydaktyczne i naukowe. Studenci odbywają staże i praktyki w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, odbywają także wizyty studyjne na terenie jednostek penitencjarnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wspólnie z przedstawicielami świata nauki organizują seminaria naukowe i konferencje. Ponadto studenci piszą prace licencjackie i magisterskie dotyczące resocjalizacji, a także funkcjonowania formacji. Korzyść z takiej współpracy jest obopólna. Studenci mogą zobaczyć jak w rzeczywistości realizowany jest proces resocjalizacji i jak przebiega służba w szeregach naszej formacji. My zyskujemy natomiast wykształconych i świadomych kandydatów do służby w jednostkach penitencjarnych.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcie: sierż. sztab. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej