W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Elblągu reprezentowanym przez Dyrektora jednostki por. Roberta Wiśniowskiego, a „Elblągdis” spółką z o.o. w Elblągu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Pawlika.

Porozumienie poszerza możliwości realizacji Programu Praca dla Więźniów, który opiera się na wspomaganiu kompetencji zawodowych osób pozbawionych wolności i wdrażaniu ich na rynek pracy, co jest bardzo ważnym elementem readaptacji społecznej skazanych.

Aktualnie Areszt Śledczy w Elblągu z Oddziałem Zewnętrznym Braniewie zatrudnia ponad 90% skazanych kwalifikujących się pod względem formalnym i zdrowotnym do pracy. W stosunku do ogółu skazanych to ponad 60%.

Elbląska jednostka efektywnie współpracuje z wieloma firmami zewnętrznymi, min. takimi jak: Cleaner, Co.Ral, Sell-Glass, Chemikals, gdzie areszt kieruje osadzonych do wykonania prac porządkowych, remontowych, budowlanych, ślusarskich, obróbki metalicznej szkła, przeładunku towarów.

Obecne porozumienie zawarte z firmą E.LECLERC „Elblągdis” zwiększy liczbę zatrudnionych skazanych.

Zatrudnienie odpłatne daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych, które mogą być wykorzystywane na finansowe wspieranie rodziny przez skazanego oraz pokrycie kar pieniężnych, takich jak alimenty lub grzywny. Zatrudnienie skazanych jest ważnym elementem resocjalizacji, której nadrzędnym celem jest zapobieganie powrotom do przestępstwa poprzez readaptację w środowisku społecznym, co w dużej mierze opiera się na zmaksymalizowaniu szans osób opuszczających zakłady karne i areszty na znalezienie zatrudnienia i poprawne, samodzielne funkcjonowanie

Niejednokrotnie skazani dają się poznać jako odpowiedzialni i dobrze przygotowani pracownicy i są zatrudniani w tych firmach po zakończeniu kary pozbawienia wolności. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które spędziły dłuższy czas w zakładach karnych. Osoby te, tracą kontakty ze środowiskiem zawodowym, ich dotychczasowe kwalifikacje często ulegają dezaktualizacji, a fakt odbywania kary pozbawienia wolności dodatkowo czyni je mało atrakcyjnymi dla pracodawców. Ostatecznie jest to grupa zagrożona wykluczeniem z rynku pracy, a co za tym idzie grupa zwiększonego ryzyka powrotu do przestępstwa. Więźniowie podejmujący pracę, zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną są więc lepiej przygotowani i lepiej oceniani przez społeczeństwo i pracodawców i mają większą szansę na zatrudnienie w warunkach wolnościowych oraz poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Tekst i foto: mjr Anna Downar
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej