Współpraca Aresztu Śledczego w Gdańsku odbywa się na wielu płaszczyznach, z wieloma instytucjami. Jednym z istotnych aspektów sprzyjających readaptacji i zadań Służby Więziennej jest organizowanie pracy skazanych.

Zatrudnienie skazanych w organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża

9 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie z Piotrem Zaborowskim - p.o. Dyrektora Biura Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, na którym ppłk Marek Rogoziński - Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku omówił szczegółowo warunki współpracy penitencjarnej z Pomorskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zgodnie z umową o nieodpłatne zatrudnienie skazanych przy pracach wykonywanych na cele charytatywne na zasadzie art. 123a§2 kodeksu karnego wykonawczego zawartej w 27 marca br. osadzeni z gdańskiej jednostki penitencjarnej będą wykonywali nieodpłatne prace gospodarcze i porządkowe na terenie administrowanym przez Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Kurkowej 8 w Gdańsku zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Zatrudnienie zewnętrzne skazanych

Osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Gdańsku wykonują pracę na rzecz jednej ze szkół podstawowych na terenie Gdańska, kościelnej organizacji charytatywnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz kilku kontrahentów. Skazani skierowani są głównie do prac fizycznych, gospodarczych, porządkowych, a także budowlanych. Codziennie do pracy poza murami Aresztu Śledczego w Gdańsku wychodzi ok. 50 skazanych kobiet i mężczyzn. Do grona współprcujących instytucji dołącza Polski Czerwony Krzyż. 

Efekty współpracy

Współpraca z jednostkami samorządowymi lub instytucjami, których celem statutowym jest przede wszystkim niesienie pomocy i wsparcie potrzebujących ma charakter dwukierunkowy. Po pierwsze, wykonywanie pracy przez skazanych jest szansą na realne prowadzenie oddziaływań penitencjarnych poprzez m.in. wyrabianie nawyku pracy, poczucie sensu i odpowiedzialności, po drugie niesie wymierne korzyści wynikające z realizacji zadań i misji organizacji takich jak Polski Czerwony Krzyż.

Kadra penitencjarna organizuje i kształtuje proces resocjalizacji tak, aby jeden z jej elementów jakim jest praca była społecznie użyteczna, a przy tym dawała szansę na poczucie motywacji i wzbudzania w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.

 

Tekst: mjr Sławomir Goszka, ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: por. Iwona Jarecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej