Grupa 12 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zakończyła kurs przyuczający do zawodu „Ogrodnik Terenów Zielonych”

Kurs został zorganizowany w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (POWER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Program PO WER  stanowi  istotne uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów a jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Kursem zostali objęci głównie skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub wyuczonego zawodu. Udział w projekcie stworzył im możliwość pożytecznego spędzenia czasu poza więzienną celą, zdobycia nowego zawodu oraz odbudowania poczucia własnej wartości, potrzeby bycia pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego. W trakcie zajęć skazani zdobyli zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu pielęgnacji terenów zielonych, pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad bhp oraz aktywizacji zawodowej.  Więźniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Kurs Ogrodnika zakończył się egzaminem a jego uczestniczy otrzymali stosowne certyfikaty.  

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Urszula Sułek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej