W ramach podpisanej umowy z Zakładem Usług Leśnych Dariusz Mielak osadzeni rozpoczęli pracę w Nadleśnictwie Dobieszyn.

Zakład Usług Leśnych Dariusz Mielak to kolejny kontrahent, na rzecz którego osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu świadczą pracę.

Grójecka jednostka penitencjarna współpracuje z Lasami Państwowymi już od wielu miesięcy. Lasy Państwowe są kluczowym partnerem Służby Więziennej w realizacji programu "Praca dla więźniów". W ramach porozumienia z Nadleśnictwm Dobieszyn prowadzone są programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu osadzonych do życia na wolności i powrotowi do społeczeństwa, realizowane są zajęcia z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród skazanych. Osadzeni dbają o poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn.

Dzięki podpisanej nowej umowie z Zakładem Usług Leśnych, osadzeni mają także możliwość korzystania z kolejnego oddziaływania penitencjarnego jakim jest zatrudnienie. Realizacja programu "Praca do więźniów", to ważny element procesu readaptacji społecznej. Korzyści płynące z zatrudnienia dla osadzonych to m.in.: 

 - możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,

 - zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywny,

 - wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa,

 - kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych

Skazani zatrudnieni są w charakterze pracownika leśnego i do ich obowiązków należy m.in. budowanie ogrodzeń upraw przed zwierzyną, koszenie upraw, sadzenie kolejnego drzewostanu, a także szeroko pojęte prace leśne związane z zagospodarowaniem lasu.   

Zdjęcie mł. chor. Łukasz Przepióra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej