W dniu 11 marca 2024 r. w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu resocjalizacyjnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pt. „Piętno Rodziny” z udziałem Teatru Magiczna Scena.

Program ten zakłada zaangażowanie skazanych w zajęcia w zakresu profilaktyki uzależnień. Dzięki pracy w grupie i prowadzonym dyskusjom, osadzeni poznają między innymi alternatywne formy spędzania wolnego czasu czy wspólnie omówią konsekwencje zażywania substancji niedozwolonych.

Wobec osadzonych podejmowany jest szereg oddziaływań, które pozwalają zrealizować podstawowy cel kary pozbawienia wolności w myśli art. 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, jakim jest wzbudzenie w osadzonym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstw.

I tak, kadra penitencjarna podejmuje stałe działania, które są ukierunkowane na niwelowanie deficytów u osób pozbawionych wolności, które przyczyniły się do nierespektowania norm prawnych lub niedostosowania społecznego. Realizowane są różnorodne programy resocjalizacyjne, również przy wsparciu podmiotów zewnętrznych, podczas których kształtowane są kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne osadzonych.

 

opracowała: szer. Szymańska Paulina
zdjęcia: ppor. Konrad Tkaczyk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej