W ramach pomocy postpenitencjarnej realizujemy szereg działań edukacyjnych mających na celu przygotowanie osób odbywających kary pozbawienia wolności do życia w społeczeństwie bez wchodzenia w konflikt z prawem

Zatrudnienie jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych poprzez zdobycie nowych umiejętności, praktyczną naukę zawodu, rozwijanie własnych zasobów, a także kształtowanie prospołecznych zachowań i postaw sprzyja efektywnemu wykorzystaniu czasu w izolacji penitencjarnej i przygotowuje do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Praca i edukacja skazanych

W ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, możliwe jest realizowanie szeregu kursów zawodowych dla skazanych oraz szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, realnie zwiększających ich szansę na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej oraz podnosząc ich umiejętności w pracy wykonywanej w trakcie odbywania kary. Wiedza zdobyta podczas kursu zawodowego daje podstawy do wykonywania nowego zawodu, ale także podnosi poziom posiadanych umiejętności. Ponadto osadzeni uczą się racjonalnego gospodarowania czasem skutecznych sposobów poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą.

Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych

Oferta kursów zawodowych odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy i kontrahentów zatrudniających osadzonych. W tym roku skutecznie realizowane są kursy: brukarz, nowoczesne wykończenie wnętrz, monter mebli biurowych. Absolwenci kursów podejmują zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, zarówno odpłatnie na rzecz kontrahentów zewnętrznych, jak i nieodpłatnie na rzecz samorządów terytorialnych, w ramach programu „Praca dla więźniów”. Pracując odpłatnie skazani spłacają zobowiązania finansowe, np. alimentacyjne, a także mogą wspierać rodzinę, pozostającą w trudnej sytuacji materialnej. Aktualnie w lubelskiej jednostce zatrudnionych jest ponad 97% zdolnych do pracy osadzonych.


Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej