Realizowany w Areszcie Śledczym w Lublinie program resocjalizacji Mediacja po wyroku ma na celu podnoszenie wiedzy o mediacji i wzmacnianiu umiejętności społecznych osób odbywających karę pozbawienia wolności, potrzebnych w przygotowaniu do udziału w postępowaniu mediacyjnym

Program resocjalizacji Mediacja po wyroku, autorstwa dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent oraz dr Ewy Trojanowskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ma na celu zwiększenie poziomu gotowości osadzonych do zadośćuczynienia jako podstawy do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w toku postępowania mediacyjnego, podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Jednym z wymiarów programu jest rozwijanie kompetencji społecznych osób pozbawionych wolności, które są niezbędne do funkcjonowania ludzi w życiu społecznym i stanowią wyznacznik rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny, zmierzający do zadośćuczynienia za popełnione czyny i naprawienia szkody.

Program jest kontynuacją działań, w tym obszarze, realizowanych w poprzednich latach w ramach projektu Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz programu Mediacja szansą dla samego siebie i dla innych przygotowujący osoby odbywające karę pozbawienia wolności do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym.

Sprawiedliwość naprawcza w procesie resocjalizacji

Jedną z form sprawiedliwości naprawczej jest mediacja, prowadzona w zgodzie z zasadami: dobrowolności, poufności, bezstronności, neutralności, akceptowalności i szacunku. Mediacja daje pokrzywdzonemu możliwość aktywnego udziału w prowadzonym postępowaniu i wyrażenia swojego zdania. Mediacja to dobrowolne negocjacje dotyczące sposobu zadośćuczynienia szkodom i krzywdom wynikłym z przestępstwa przy pomocy bezstronnego mediatora.

Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w osiągnięciu satysfakcjonującego je porozumienia, a nie rozstrzyganie sporu czy konfliktu. Mediacja może przyczynić się do poprawy relacji między skonfliktowanymi stronami. Wypracowane warunki porozumiewania spisywane są w formie ugody stanowiącej zobowiązanie stron do konkretnego zachowania się.

Mediacja po wyroku stanowi szansę przywrócenia ładu społecznego oraz włączenia członków społeczeństwa do udziału w resocjalizacji sprawcy oraz wspierania go podczas powrotu do prawidłowego funkcjonowania w danej społeczności. Sprawca uczy się podejmowania odpowiedzialności za popełnione czyny. Udział sprawców w spotkaniach mediacyjnych może spowodować, że uświadomią sobie krzywdę, jaka wyrządzili osobom pokrzywdzonym, a w konsekwencji ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie poprzez zadośćuczynienie lub naprawienie szkody.
 

Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej