Współpraca jednostek penitencjarnych z organizacjami pozarządowymi stanowi ważny element w ramach realizacji zadań Służby Więziennej ukierunkowanych na aktywne i efektywne przygotowanie skazanych do życia w społeczeństwie

Zaangażowanie obywatelskie bez wynagrodzenia

Wolontariusz to osoba, która z własnej woli wykonuje działania przynoszące korzyści społeczne. Kieruje się osobistą motywacją, płynącą z wrażliwości na ludzkie potrzeby. Dobrowolnie i bezinteresownie poświęca swój czas, wiedzę i energię na rzecz drugiego człowieka, grupy ludzi lub organizacji.

Wolontariat w systemie wymiaru sprawiedliwości ma ponad stuletnią tradycję. Od początku odgrywał ważną rolę i przybierał różne formy, na wiele sposobów wnosząc swój wkład w ramach działań związanych z resocjalizacją osób pozbawionych wolności. Wolontariusze działają od lat w sądach, zakładach karnych, systemach kuratorskich i organizacjach pozarządowych. Ich wkład w pracy z osadzonym stanowi często ważny element w drodze do ich reintegracji społecznej, motywując do wprowadzania zmian i wytrwania w dążeniu do wyznaczonych celów. Wolontariat to także korzyści dla samych wolontariuszy, w szczególności jeśli stoją przed wyborem własnej drogi zawodowej, dający możliwość zdobycia nowych doświadczeń, kompetencji i umiejętności.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lubelska jednostka od wielu lat realizuje projekty, włączając osoby z organizacji pozarządowych w działania sprzyjające readaptacji społecznej skazanych. W ramach tych działań możliwe jest prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności. Organizowanie inicjatyw edukacyjnych i społecznych we współpracy z wolontariatem służy urozmaiceniu prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, w szczególności w zakresie kształtowania społecznie pożądanych postaw skazanych, a w dalszej perspektywie przyczynia się do zapobiegania przestępczości i przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa.

Wolontariat w europejskim systemie penitencjarnym

Wieloletnia współpraca Aresztu z lubelskim Centrum Wolontariatu zaowocowała realizacją projektu VOLPRIS (Prisons Managing Volunteers in Europe), którego celem jest wypracowanie jednolitego modelu organizowania wolontariatu w europejskim systemie penitencjarnym. Projekt stanowi partnerstwo ośmiu organizacji działających w Niemczech, Portugalii, Polsce, Rumunii i Belgii. Przez trzy lata przedstawiciele krajów partnerskich mieli okazję wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i nowatorskimi rozwiązaniami w kontekście budowania skutecznej współpracy pomiędzy wolontariatem a jednostką penitencjarną. Efektem przedsięwzięcia jest zbudowanie zaangażowanego i aktywnego społeczeństwa, w którym wolontariat w pracy na rzecz osób pozbawionych wolności jest wyrazem solidarności i wartości europejskich.Tekst: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie,
Zdjęcia: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie, Centrum Wolontariatu w Lublinie 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej