Obchodzony w dniach 19-25 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przedsięwzięcie związane jest z przypadającym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem realizując akcje edukacyjne i informacyjne, z udziałem przedstawicieli sądów, prokuratur, Policji, Służby Więziennej oraz organizacji pozarządowych w całej Polsce. 

22 lutego Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw

W dniach 19-25 lutego bezpłatną pomoc prawną, porady psychologiczne oraz konsultacje z ekspertami będą świadczone zarówno w formie telefonicznej, jak i podczas bezpośrednich spotkań w wybranych instytucjach w Lublinie. W tym czasie będą odbywać się dyżury prawników oraz pracowników zespołu interdyscyplinarnego. Wśród jego członków znajdują się specjaliści zaangażowani w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy, także wychowawcy działu penitencjarnego lubelskiej jednostki penitencjarnej.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wsparcie ofiar przemocy domowej oraz skuteczne działania wobec osób stosujących przemoc, a także oddziaływania korekcyjne wobec osób skazanych za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy wobec członków rodziny i osób bliskich.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy

Służba Więzienna włącza się w działania realizując i wspierając projekty służące edukacji osób pozbawionych wolności, sprawców przemocy domowej jak i działając na rzecz ofiar przemocy, osób uwikłanych w przemoc. Jednym z nich jest program readaptacji społecznej skierowany do kobiet odbywających kary pozbawienia wolności, które w przeszłości doznały przemocy ze strony partnera, małżonka lub innej osoby bliskiej. 

Realizacja programu ma na celu wsparcie oddziaływań penitencjarnych prowadzonych wobec kobiet skazanych za przestępstwa z udziałem przemocy. Oddziaływania w ramach tego programu mają sprzyjać przepracowaniu własnych traumatycznych doświadczeń oraz wprowadzeniu zmian w dotychczasowym sposobie myślenia, wzięcia odpowiedzialności za popełnione czyny przestępcze i jeżeli to możliwe, naprawieniu wyrządzonych krzywd.
 

Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej