Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie por. Artur Krysa został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin za wieloletnią działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Lublina

W trakcie uroczystego podsumowania kampanii "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć" w lubelskiej auli Caritas medalem Prezydenta Miasta Lublin został uhonorowany nasz kolega, funkcjonariusz działu penitencjarnego por. Artur Krysa, który od wielu lat aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Lublina. Medal podczas uroczystości odebrała płk Anna Ausz Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie. 

Serdecznie gratulujemy!

Porucznik Artur Krysa jest zaangażowanym członkiem lubelskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, stale rozwija swoje umiejętności uzupełniając wiedzę na temat pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową oraz zdobywając nowe kompetencje zawodowe - jako jedyny funkcjonariusz naszej formacji posiada tytuł: Specjalisty w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, uzyskany w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Kampania "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć" ma na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Służba Więzienna aktywnie włącza się w te działania realizując i wspierając projekty służące edukacji osób pozbawionych wolności, sprawców przemocy domowej jak i działając na rzecz ofiar przemocy, osób uwikłanych w przemoc. Jednym z nich jest ogólnopolski program korekcyjno-edukacyjny skierowanych do sprawców przemocy domowej Stop Przemocy, Druga Szansa oraz Duluth. Realizacja obu programów ma wesprzeć oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych za przestępstwa, związane ze stosowaniem przemocy wobec członków rodziny i osób bliskich.

Ponadto funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie należą do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą również m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Prokuratury, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zadaniem Zespołu jest realizowanie wytycznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym z każdym rokiem się zacieśnia, w celu jak najskuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego ważnym elementem są oddziaływania korekcyjne wobec skazanych.


Tekst: zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Zdjęcie: wykonane podczas uroczystości 11.12.2023r.: Iwona Burdzanowska,
ź
ródło: https://radio.lublin.pl/2023/12/podsumowanie-akcji-16-dni-akcji-przeciw-przemocy-ze-wzgledu-na-plec/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej